Ondernemer heeft zich niet gehouden aan de voorwaarden van zijn eigen brancheorganisatie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52647

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil ziet op de tussen partijen op 8 juli 2009 tot stand gekomen Opdracht tot bemiddeling bij verkoop van de aan consument en haar twee zussen toebehorende woning.   De consument heeft de Opdracht ingetrokken.   De ondernemer heeft aan de consument een courtagenota d.d. 25 november 2010 toegezonden voor een totaal bedrag van € 3.133,27, bestaande uit de volgende posten:   Advertentiekosten: € 408,– [woningwebsite1]:€ 80,– [woningwebsite2]: € 150,– Algemene kosten: € 1.995,– (21 bezichtigingen à € 95,–) BTW: € 500,27   De consument heeft een bedrag van € 2.374,05 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 6 december 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument kan zich niet verenigen met de in rekening gebrachte algemene kosten van € 1.995,– (21 bezichtigingen à € 95,–). Er heeft geen voorafgaand overleg plaatsgevonden over het maken van deze kosten en de omvang ervan. De ondernemer heeft deze kosten wel gespecificeerd. Het in rekening brengen van dit bedrag is strijdig met artikel 16 van de Algemene Consumentenvoorwaarden van [de branchevereniging].   Dit artikel luidt als volgt:   “Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient de ondernemer tevoren met de consument overleg te plegen en afspraken daaromtrent schriftelijk vast te leggen.”   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer betwist de volmacht van de door de consument ingeschakelde [gevolmachtigde] en stelt voor dat de consument 70% van de algemene kosten betaalt. Dit was niet akkoord en de ondernemer wenst nu volledige betaling.   De ondernemer verwijst in de correspondentie naar artikel 12 g van de Opdracht:   “bij een eventuele intrekking van de opdracht of beëindiging daarvan op andere wijze, de tot dan gemaakte kosten, waaronder o.a. advertentie- en drukwerkkosten, aan hem in rekening worden gebracht. De in rekening gebrachte kosten moeten door de [branchemakelaar/taxateur], op verzoek van de opdrachtgever, worden aangetoond.”   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de stukken en ter zitting is gebleken dat [de gevolmachtigde] deugdelijk is gevolmachtigd door de consument en haar beide zussen. Gebleken is dat de ondernemer zich niet heeft gehouden aan artikel 16 van de Algemene Consumentenvoorwaarden van [de branchevereniging]. Er is niet tevoren overleg geweest over de kosten betreffende de bezichtigingen en de afspraken daarover zijn niet schriftelijk vastgelegd. Daaraan doet niet af dat de ondernemer op grond van artikel 12g van de Opdracht in staat is gebleken de kosten te specificeren en dat hij de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Het lidmaatschap van [de branchevereniging] impliceert dat de ondernemer zich dient te houden aan de voorwaarden van zijn eigen brancheorganisatie. Daarvan kan niet worden afgeweken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Artikel 12g van de Opdracht bevat niet een dergelijke afwijkende afspraak.   De klacht is gegrond.   Beslissing   Het in depot gestorte bedrag van € 2.374,05 dient aan de consument te worden betaald.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 29 juni 2011.