Ondernemer hoeft huurkosten niet terug te betalen aan consument; klacht ongegrond verklaard

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Informatieverstrekking    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 187846/189924

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil in deze zaak gaat over consument die op de camping staat van ondernemer. Consument vindt dat de ondernemer onvolledige informatie heeft gegeven over de camping. Hierdoor viel het verblijf erg tegen, omdat zij niet alles konden doen wat zij wilden. Vandaar dat zij eerder dan gepland van de camping zijn weggegaan. Consument wil een redelijke terugbetaling van de huurkosten. De commissie is van oordeel dat ondernemer voldoende informatie heeft gegeven en beschikbaar heeft gesteld aan consument. Ook oordeelt de commissie dat consument zelf een onderzoeksplicht heeft voor verdere informatie die nodig zou zijn. De klacht is ongegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Recreatie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 16 februari 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter (digitale) zitting hun standpunt toegelicht.

De consument was vergezeld van mevrouw [naam].

De ondernemer werd vertegenwoordigd door de heer [naam].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de informatieverstrekking door de ondernemer met betrekking tot zijn camping.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Wij hebben een geschil met de ondernemer. Wij gaan al jaren met z’n vieren (twee stellen) op vakantie. De laatste tien jaar op verschillende campings in Nederland. Wij wilden om privé redenen een seizoenplek wat dichter bij huis.

Wij zijn kennis gaan maken met de ondernemer en na een leuk gesprek en rondkijken, leek dit een passende camping voor ons en de honden. Deze mening veranderde in het eerste weekend op de camping. Er bleek een overvloed aan regels en controle, die wij niet prettig vonden en ook niet bij onze levensstijl passen. Zo moet het bezoek weg om 22:30 uur, dient er stilte te zijn vanaf 22:00 tot 8:00 uur, etc. Als we op de hoogte waren van de visie en doelgroep (seniorencamping) van de ondernemer, zouden we deze plekken nooit hebben geboekt. Dit hebben we verschillende malen aangegeven en gevraagd of we tot een oplossing konden komen. De oplossing zochten wij niet per se alleen in een uitzondering, maar ook in een redelijke ontbindingsovereenkomst. Wij hebben als einddatum voor onze seizoenplek op 17 juli 2022 aangekondigd en hebben ons hieraan gehouden.

De ondernemer beroept zich op artikel 6, lid 1, van de RECRON-voorwaarden om geen verrekening op te maken. Wij zijn het daar niet mee eens, omdat wij niet voor aanvang op de hoogte zijn gebracht van de geldende huisregels. Het verschil tussen wat ons in het kennismakingsgesprek werd gezegd qua camping en sfeer en de werkelijke situatie zijn dermate verschillend, dat de werkelijkheid een negatieve impact op onze vakantie heeft gehad. Hierom denken wij een beroep te mogen doen op artikel 2, lid 4 en 5, van de RECRON-voorwaarden om een redelijke restitutie te krijgen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 29 augustus 2021 heeft de consument (in gezelschap van zijn echtgenote en een ander koppel) onze camping bezocht, waarbij zij heeft aangegeven op zoek te zijn naar twee seizoenplekken voor het seizoen 2022. Na een plezierige kennismaking is er een uitgebreide rondleiding gegeven waarbij meerdere plekken zijn bezichtigd. Tijdens deze rondleiding is er uitleg gegeven over wat voor soort camping wij zijn en meegedeeld dat onze gasten hoofdzakelijk bestaan uit senioren die van rust en natuur houden. Ook is er gesproken over dat er maximaal twee honden per plaats zijn toegestaan, wat de stiltetijden zijn en de typen kampeermiddelen op het park. Er zijn ook diverse vragen beantwoord en er is verwezen naar onze webpagina waar het reglement staat.

De consument en het andere koppel hebben op dezelfde dag (29 augustus 2021) een e-mail gestuurd waarin zij hun voorkeurplekken hebben aangegeven. In september 2021 is er mailwisseling geweest over het feit dat het afbakenen van de plek niet is toegestaan. Desondanks zijn de plekken in december door beide families bevestigd en is de eerste factuur in januari en de tweede in maart voldaan voor beide plekken. Op geen enkel moment is er nog gesproken over de honden of over het afbakenen van de plekken. De honden waren ook niet aangemeld en stonden derhalve ook niet op de factuur. Wij wisten niet beter dan dat de honden niet meekwamen. Hier is geen communicatie meer over geweest vanuit de families. Beide families hebben begin april hun caravans en voortenten geplaatst. Tegelijkertijd is er een frame geplaatst voor de partytent en zijn beide plaatsen afgebakend met een schapenhek. Wij hebben beide families mondeling ter plekke erop gewezen dat dit niet is toegestaan. De afrastering is op 16 april verwijderd, maar het frame van de partytent niet. Wij hebben door de afrastering en het gesprek geconstateerd dat er honden aanwezig waren op de plekken. Op 29 april 2022 hebben wij per e-mail gevraagd hoeveel honden er waren en bij welke plek deze horen. Hierop hebben wij geen reactie gekregen. Op 2 juli heeft onze receptioniste dit de families mondeling ter plekke gevraagd. Met veel weerstand is er toen door de families aangegeven dat ze allebei eigenaar waren van anderhalve hond en dat wij dat maar op de factuur moesten zetten. Tot op heden zijn deze facturen niet betaald. Wij hebben de families hier meerdere malen op gewezen. Op alle overeenkomsten zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing. Tussen 9 en 12 juli 2022 is er mondeling en schriftelijk contact geweest met de twee families. Ze gaven aan niet tevreden te zijn over de plekken en wilden dat wij ons reglement aan zouden passen. Wij hebben beide families geïnformeerd dat ons reglement voor iedereen geldt en dat wij geen aanpassingen verrichten voor individuele gasten. De twee families hebben vervolgens gemeld dat ze op 17 juli 2022 zouden vertrekken en van ons een restitutie verwachtten. Het bedrag hiervan varieerde per gesprek tussen de € 500,– en € 750,–. Hierbij willen wij ook aangeven dat de families in het hoogseizoen van ons verwachtten dat wij gelijk klaarstonden als zij dit aangaven. Aangezien wij kampten met onderbezetting hebben wij hier niet altijd gehoor aan kunnen geven. Op 17 juli 2022 zijn de twee families vertrokken zonder zich af te melden. Ook hebben zij de slagboompasjes en waterkraantjes niet ingeleverd. Deze zijn na een oproep van ons afgegeven op de receptie in september 2022. Wat ons verbaast, is dat de twee families hebben gewacht tot begin juli 2022 om hun ontevredenheid uit te spreken. In het vragenformulier van de commissie staat dat de consument al op 15 april zijn eerste klacht heeft ingediend. Dit was echter de datum waarop wij de consument hebben gewezen op de afrastering die zij hadden aangebracht en waarvan wij al in 2021 hebben aangegeven dat dit niet toegestaan was. Een kampeerseizoenplek wordt verhuurd van april t/m september. De twee families wilden de overeenkomst begin juli verbreken. Als zij dit op 15 april hadden gedaan (toen volgens de consument de klacht voor de eerste keer was ingediend), hadden wij misschien tot een compromis kunnen komen. De plekken waar de families stonden, zijn seizoenplekken en geen toeristische plekken. Wij hebben hier dan ook niemand meer kunnen plaatsen.

Wij betreuren de gebeurtenissen, maar vinden het niet redelijk om een restitutie te betalen. Wij bieden wel aan om de twee openstaande facturen voor de drie honden te laten vervallen. Deze facturen hebben een waarde van in totaal € 240,–

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De klacht ziet in het bijzonder op de informatieverstrekking door de ondernemer met betrekking tot zijn camping. Volgens de consument is die informatieverstrekking gebrekkig en onvolledig geweest, in die zin dat de ondernemer haar tijdens haar oriënterende bezoek aan de camping (augustus 2021) de geldende huisregels niet heeft meegedeeld en heeft verzuimd mee te delen dat het gaat om een camping voor senioren, die van rust en natuur houden. De ondernemer heeft dit betwist en gesteld dat hij de consument die informatie wel degelijk heeft verstrekt tijdens dat oriënterende bezoek. Ook heeft volgens de ondernemer tijdens dat bezoek een rondleiding plaatsgevonden, waarbij de consument is meegedeeld dat het gaat om een 55+ camping voor rustzoekenden en dat er geen animatie is. Bovendien is de consument gewezen op de website van de ondernemer. Dit alles heeft de consument op haar beurt betwist.

In het vragenformulier van de commissie geeft de consument aan dat zij met haar man en het bevriende stel in augustus 2021 kennis is gaan maken met de ondernemer en dat de camping van de ondernemer haar na een leuk gesprek en rondkijken een passende camping leek voor hen en de honden. Ook geeft zij aan dat die mening in het eerste weekend op de camping veranderde toen bleek dat er veel controle en een overvloed aan regels was.

De commissie gaat ervan uit dat er in augustus 2021 tijdens het oriënterend bezoek van de consument wel degelijk een rondleiding heeft plaatsgevonden waarbij onder meer de plekken zijn bekeken. De commissie wordt hierin gesterkt door de mededeling van de consument zelf dat zij die dag heeft rondgekeken. Verder acht de commissie het niet aannemelijk dat de ondernemer tijdens die dag onvolledig is geweest in zijn informatieverstrekking (Hij heeft er immers geen belang bij om mensen op zijn camping te hebben die niet behoren tot de doelgroep). Mocht dat wel het geval zijn geweest, dan had het in het kader van de op de consument rustende onderzoeksplicht op haar weg gelegen om de website van de consument te bezoeken, teneinde beter geïnformeerd te raken alvorens een beslissing te nemen.

De consument is op vrijdag 15 april 2022 aangekomen op de camping van de ondernemer en heeft de camping op 17 juli 2022 verlaten. Voor de commissie is het onbegrijpelijk dat de consument ervoor heeft gekozen om bijna drie maanden te verblijven op de camping ondanks het slechte gevoel dat de consument bij de camping had. Dit tegen de achtergrond van haar opmerking dat haar mening dat de camping van de ondernemer haar een passende camping voor hen leek, al in het eerste weekend op de camping veranderde. Dat was dus gelijk na de dag van aankomst. Toen was blijkbaar al duidelijk dat de consument zich niet kon vinden in de huisregels van de camping van de ondernemer. Als de consument op grond daarvan gelijk had aangegeven te willen vertrekken, was er wellicht nog ruimte geweest voor een oplossing. Na een verblijf van bijna drie maanden kon dat in redelijkheid niet meer verwacht worden van de ondernemer.

In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, is de commissie van oordeel dat de ondernemer – onder verwijzing naar artikel 6, lid 1, van de RECRON-voorwaarden – op goede gronden niet is overgegaan tot restitutie van de door de consument betaalde huursom en dat derhalve de consument geen beroep kan doen op het gestelde in artikel 2, lid 5, van die voorwaarden. De ondernemer wordt in overweging gegeven om zijn aanbod om de twee openstaande facturen voor de drie honden te laten vervallen, gestand te doen.

Op grond van het voorgaande zal de commissie de klacht ongegrond verklaren.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, de heer P.W.M. Meijkamp, mevrouw mr. J.M. Huysman- Hartkamp, leden, op 16 februari 2023.