Ondernemer in aanmerkelijke mate tekort geschoten in uitvoering van het werk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU03-0002

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 juli 2002 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het slopen en vernieuwen van een woonhuisdak met leveren van materialen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 14.475,00. De overeenkomst is uitgevoerd op 12 augustus 2002 en 17 december 2002.   De consument klaagt er over dat de werkzaamheden aan het dak en de dakkapel niet goed zijn uitgevoerd en dat afspraken met betrekking tot het werk en de tijdstippen waarop dat zou gebeuren niet werden nagekomen. De consument heeft in september 2002 en diverse malen daarna de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben in juli 2002 een overeenkomst met de ondernemer aangegaan voor werkzaamheden aan het dak, zoals omschreven in de offerte nummer HG 02-283 gedateerd, 18-05-2002. De bestaande dakkapel zou op advies van de uitvoerder met Trespa worden bekleed in plaats van geheel vernieuwd met een kunststof dakkapel. Dit is niet in de offerte opgenomen, maar door de ondernemer wel toegezegd zonder dat dit aanpassing van de prijs tot gevolg zou hebben. Het dak is op 12 augustus 2002 aangebracht maar niet goed. De dakpannen sluiten niet aan op de zijgevels en de afwerking is niet goed gedaan. De werkzaamheden aan de dakkapel zijn om verschillende redenen door de ondernemer uitgesteld en uiteindelijk op 17 december uitgevoerd. Dat uitstel had niets met weersomstandigheden te maken maar met niet toegeleverd zijn of kunnen vinden van materialen. Driemaal is de ondernemer zonder bericht niet komen opdagen en bleef ik tevergeefs thuis om toegang te verschaffen aan de uitvoerders, hetgeen mij vrije dagen heeft gekost. Het kozijn in de dakkapel is niet goed gemonteerd. De zich daarin bevindende draaikiepramen functioneren door de onjuiste plaatsing niet goed. De Trespaplaten zijn niet aangebracht en het houten raamwerk en de bekleding zijn beschadigd. Op zondag 18 mei 2003 heeft een deel van het lood van het dak aansluitend aan het dak van de naastgelegen woning losgelaten. Met betrekking tot het deskundigenrapport merkt de consument op dat onvermeld zijn de beschadigde zijplaten van de dakkapel en het niet bekleed zijn met Trespaplaten.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In april 2003 zou het dak worden afgewerkt, maar dat is niet gebeurd. Het afgewaaide lood werd in mei hersteld, maar dat is er inmiddels weer afgewaaid. Ik heb steeds zaken gedaan met de heer Niens senior. In juni en op 1 en 2 juli 2002 heb ik geprobeerd afspraken te maken maar de ondernemer is niet te bereiken en belt niet terug. Ik heb alles betaald, omdat het werk in augustus goed verliep en ik toen nog alle vertrouwen in de ondernemer had.   De consument verlangt alsnog uitvoering en afwerking van het werk volgens de overeenkomst of een vergoeding voor uitvoering door een derde en vergoeding voor de verloren vrije dagen met rente.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt blijkens diens brief van 25 maart 2003 in hoofdzaak als volgt.   De gevel moet nog afgewerkt worden en het kozijn nog afgekit, maar dat kan alleen bij droog en vorstvrij weer. Het houten raamwerk en de buitenzijde van de dakkapel waren ook al voor het werk beschadigd. Het raam is waterpas geplaatst, maar het metselwerk en de betegeling lopen scheef. De bekleding met Trespa is niet in de offerte opgenomen en behoort dus niet tot de overeengekomen werkzaamheden. Het niet komen werken op de afgesproken dagen was een gevolg van overmacht. De consument hoefde niet bij het werk te zijn, dus vrij nemen was niet nodig. Het niet altijd reageren heeft er mee te maken dat wij niet elke dag naar onze e-mail kijken.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 3 april 2003, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De dakpannen zijn niet voorzien van kantpannen of afgewerkt en vastgezet met specie. Er zit te veel ruimte tussen dak en pannen. Het kunststofkozijn is slecht gemonteerd, door en door geschroefd en fout ingemeten, waardoor een draaikiepraam niet naar behoren kan worden gebruikt. Dit zijn ernstige en opvallende klachten, die te verhelpen zijn door een nieuw kozijn te plaatsen, maar wel op de juiste maat en volgens de voorschriften en voorts door het dak naar behoren af te werken. De kosten daarvan bedragen voor de dakkapel € 1.100,00 en voor het dak € 500,00.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Over de inhoud en omvang van de overeenkomst zijn partijen het, behoudens het bekleden van de dakkapel met Trespaplaten, eens. Op de overeenkomst zijn de VLOK-voorwaarden blijkens de offerte van toepassing. Het dak moet nog afgewerkt worden, zo erkent de ondernemer en ook het afkitten van de dakkapel moet nog gebeuren. Ondanks de toezegging dit in april 2003 te doen, is het niet gebeurd. Het kozijn van de dakkapel is volgens de deskundige niet goed uitgemeten en niet goed gemonteerd. Dit kozijn diende te passen in de bestaande dakkapel en dus is het verweer van de ondernemer, dat het metsel- en tegelwerk niet waterpas liep, niet steekhoudend. Het bekleden van de dakkapel met Trespaplaten is niet in de offerte opgenomen, terwijl de ondernemer ontkent, dat dit mondeling was overeengekomen. Enig bewijs van deze mondelinge afspraak is door de consument niet geleverd. Onder deze omstandigheden kan de gestelde afspraak niet als behorende tot de overeenkomst worden gerekend. Het bij herhaling niet komen opdagen zonder bericht te geven aan de consument is laakbaar. Het gaat de commissie echter te ver de gevorderde schade voor de daardoor gemiste vrije dagen te honoreren.   De commissie is van oordeel, dat de ondernemer in aanmerkelijke mate tekort is geschoten in de uitvoering van het werk. Diens bij voortduring niet nakomen van afspraken geeft de commissie reden de overeenkomst tussen partijen te ontbinden voor zover het gaat om het herstel van de gebreken onder toekenning van een schadevergoeding, zoals door de deskundige begroot.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.600,00. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 45,00 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven op 23 juli 2003.