Ondernemer is akkoord gegaan met voorwaarde dat stenen zouden worden vervangen als na een jaar het kleurverschil niet weg zou zijn. Nu kleurverschil is gebleven dient hij de stenen te vervangen.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51372

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 17 maart 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden en levering van de daartoe benodigde materialen conform opdrachtbevestiging van die datum tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 18.000,–. De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 15 april 2008. De consument heeft op 5 augustus 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Voor de bestrating heeft de ondernemer een verkeerde kleur stenen geleverd. Aanvankelijk heeft de ondernemer opgemerkt dat de stenen door inwerking van zonlicht na een jaar wel de juiste kleur zouden krijgen, maar uit informatie van de leverancier heeft de consument begrepen dat dat niet het geval zal zijn.   De opdracht was om voor de bestrating dezelfde soort en kleur steen te gebruiken die de aannemer ook had gebruikt bij de oprit. Bij levering van de stenen bleken deze donker grijs te zijn in plaats van licht grijs. De consument heeft dit opgemerkt, maar de reactie van de ondernemer was dat ze zouden bijkleuren. Vervolgens is aan de ondernemer het voordeel van de twijfel gegeven op voorwaarde dat de bestrating zou worden vervangen wanneer de stenen niet zouden bijkleuren.   De consument heeft een medewerker van de leverancier laten komen kijken. Die heeft nog eens bevestigd dat de stenen niet zouden bijkleuren en die was bovendien van mening dat de bestrating slecht was gelegd. Aan de rand liggen stenen los en er is sprake van verzakkingen.   In reactie op de schriftelijke klacht van augustus 2009 heeft de ondernemer laten weten dat hij niets meer aan de bestrating zou doen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Nadat de stenen waren afgeleverd, heb ik in eerste instantie tegen de ondernemer gezegd dat ik die stenen niet wilde laten leggen vanwege het te grote kleurverschil. Toen hij mij verzekerde dat dat zou bijkleuren, heb ik hem gezegd dat hij ze mocht leggen op voorwaarde dat ze zouden worden vervangen wanneer na een jaar het kleurverschil niet zou zijn weggetrokken. We hebben de stenen dus onder protest laten leggen.   Na een jaar was het kleurverschil niet weg en uit het rapport van de deskundige blijkt dat dat op korte termijn ook niet het geval zal zijn. Ook de leverancier van de stenen heeft mij dat bevestigd. Ik weet ook wel dat er altijd enig kleurverschil zal zijn met de stenen die al in de oprit liggen, maar een kleurverschil zoals dat nu is vind ik onacceptabel. De ondernemer had heel eenvoudig een paar stenen uit de bestaande oprit mee kunnen nemen naar de leverancier om aan de hand daarvan een kleur stenen te kiezen die daar het nauwst op aansloot. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft ons tevoren ook geen monster van de stenen getoond. Ik heb geen enkel vertrouwen meer in de ondernemer. Er moet een auto geparkeerd kunnen staan op de bestrating maar veel stenen liggen nu los en de bestrating is ook op meerdere plaatsen gaan verzakken. Ook om die reden wil ik de bestrating zeker laten vervangen. Ik denk dat er flink wat zand aangevuld moet worden en hoor u opmerken dat het niet onverstandig is om de ondergrond te laten stabiliseren om verzakken in de toekomst te voorkomen.   De consument verlangt levering van de juiste stenen, dan wel een schadevergoeding.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het is onmogelijk om precies dezelfde stenen te leveren als de stenen die bij de bouw zijn gebruikt. Bij levering van stenen uit twee verschillende partijen zal er altijd sprake zijn van enig kleurverschil. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform orderbevestiging. De consument heeft deze bij oplevering ook aanvaard.   Naar aanleiding van het bericht van de deskundige merkt de ondernemer nog op dat hij het niet eens is met diens opmerking dat de stenen licht en donker grijs zijn. De ondernemer merkt op dat beide stenen op de markt worden aangeboden onder de kleurnaam “lichtgrijs”. Ook betwist de ondernemer de kwalificatie die de deskundige aan het geconstateerde beeld geeft. Hij blijft erbij dat na verloop van tijd door vervuiling en inwerking van zonlicht geen verschil meer zichtbaar zal zijn voor een buitenstaander.   De verzakking langs de beschoeiingkant wil de ondernemer nog gratis herstellen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De geleverde stenen wijken in kleur sterk af ten opzichte van de bestaande stenen. Geleverd zijn donker grijze stenen, de bestaande stenen zijn licht grijs/bruin. De geleverde stenen wijken met de basiskleur zo sterk af van de bestaande stenen dat het vervagen van de huidige steenkleur als gevolg van weersinvloeden en tijdsduur niet zal leiden tot een resultaat dat ook maar in de buurt komt van de bestaande steenkleur.   De gelegde stenen vertonen bovendien verzakkingen langs de buiten randen.   Herstel is slechts mogelijk door de geleverde stenen te verwijderen, de ondergrond opnieuw te egaliseren, zand bij te vullen en nieuwe stenen te leggen. De kleur daarvan dient bepaald te worden door monsters van stenen te vergelijken in het werk (in samenspraak met consument). De hiermee gemoeide kosten begroot de deskundige op € 3.055,33, een en ander als gespecificeerd in zijn rapport.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat de ondernemer in opdracht van de consument stenen heeft geleverd en gelegd voor een bestrating die aansloot op een bestaande oprit. Voorts volgt uit de foto’s en het rapport van de deskundige dat de door de ondernemer geleverde stenen een overduidelijk kleurverschil vertonen met de stenen die in de bestaande oprit waren verwerkt.   Met de consument is de commissie van oordeel dat het kleurverschil onacceptabel groot is. Dat beide stenen door de leverancier worden aangeboden onder de kleuraanduiding “lichtgrijs” doet verder niet ter zake. Wanneer een ondernemer de opdracht krijgt om een bestrating aan te laten sluiten op bestaande bestrating, mag naar de normen van redelijke vakbekwaamheid van een ondernemer worden verlangd dat deze contact opneemt met de aannemer die het huis heeft gebouwd om te informeren waar deze de stenen voor de bestrating heeft gekocht, zodat van dezelfde producent een zelfde steen kan worden besteld. Op zijn minst mag van een ondernemer worden verwacht dat hij een monster van de bestaande bestrating meeneemt en een steen uitzoekt die daar qua kleur het dichtst bij in de buurt komt. Dat de ondernemer dat ook heeft gedaan, heeft hij niet aangevoerd en is verder ook niet gebleken.   Dan rest enkel het feit dat de consument, gezien het kleurverschil, toch opdracht heeft gegeven de geleverde stenen te verwerken. Doorgaans geldt dienaangaande dat het verwerken van materialen betekent dat deze door de opdrachtgever als deugdelijk zijn aanvaard. In de onderhavige zaak is de commissie echter van oordeel dat die algemene regel niet opgaat.   Zowel in zijn schriftelijke klacht en toelichting daarop als ook ter zitting heeft de consument expliciet aangegeven dat hij de ondernemer de stenen alleen maar heeft laten leggen op voorwaarde dat deze de stenen zou vervangen wanneer na een jaar het kleurverschil niet weg zou zijn. De ondernemer heeft niet betwist dat een dergelijke voorwaarde is gesteld, niet in zijn schriftelijke reactie op de klacht van de consument en evenmin ter zitting, waar hij niet is verschenen. In dat geval moet worden geoordeeld dat bij gebrek aan betwisting is komen vast te staan dat de consument deze voorwaarde heeft gesteld en dat de ondernemer, door de stenen vervolgens te leggen, die voorwaarde – en daarmee het risico dat het kleurverschil na het leggen niet zou verdwijnen – heeft geaccepteerd. Nu die voorwaarde in vervulling is gegaan, komt het vervangen van de stenen voor rekening en risico van de ondernemer.   Het tekortschieten acht de commissie dusdanig ernstig van aard dat van de consument ook in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de ondernemer nog herstelwerkzaamheden laat uitvoeren. Voor zover die verplichting nog zou voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, wordt die overeenkomst op dat punt – zo nodig – ontbonden.   De commissie zal aan de consument een vergoeding toekennen ter dekking van de kosten van het vervangen van de bestrating. De begroting van die kosten door de deskundige is door partijen verder niet becommentarieerd of aangevochten. De commissie zal die overnemen. Dat betekent dat zal worden beslist als na te melden.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 3.055,33 (zegge: drieduizend vijfenvijftig euro, drieëndertig eurocent). Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 20 april 2011.