Ondernemer is bij levering en montage van CV-ketel toerekenbaar tekortgeschoten nu hij niet gezorgd heeft voor een zorgvuldige en duurzame afdichting op de bestaande rookgasafvoer.

  • Home >>
  • Installerende bedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57007

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in mei 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en monteren van een CV ketel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.140,–. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks mei 2009.   De consument heeft op 15 maart 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij een later af te sluiten onderhoudscontract werd door een ander installatiebedrijf geconstateerd dat de aansluiting van de ketel op de bestaande rookgasafvoer ondeugdelijk was en dat er rookgaslekkage was. De ondernemer ontkent de ondeugdelijke aansluiting en zou geen lekkage hebben gevonden. Ik wil dat de rookgasafvoer wordt vervangen, dan wel een goede afdichting in plaats van een afdichting met tape. Ik heb aan een installatiebedrijf een offerte gevraagd. Het leveren en aanbrengen van een nieuwe rookgas afvoerset kost € 387,16.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt. Er is een inspectie gehouden op 18 april 2011. Daarbij is de rookgasafvoer in orde bevonden.   De ondernemer is bij vonnis van [de rechtbank] van 28 juni 2011 in staat van faillissement verklaard met benoeming van [de curator]. De curator heeft de commissie laten weten de procedure tegen de ondernemer niet te zullen overnemen met verwijzing naar [de brancheorganisatie]. [De brancheorganisatie heeft aangegeven geen verweer te kunnen voeren wegens te kort aan kennis van het onderhavige geschil. [De brancheorganisatie] wijst wel op het verschil in begroting van kosten van herstel door de deskundige van de commissie en het installatiebedrijf dat aan de consument offerte heeft uitgebracht.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Vaktechnisch oordeel   Op de tweede verdieping waar de nieuwe CV ketel hangt is deze weer aangesloten op de bestaande verticale dakdoorvoer met slecht passend materiaal wat, om het lekdicht te krijgen, is afgeplakt met aluminium tape. Om deze reden heeft een onderhoudsbedrijf een onderhoudscontract van de hand gewezen.   Herstel   De dakdoorvoer vervangen en oplengen tot boven de schoorsteen met DW rookgas afvoer materiaal. Een tweede oplossing zou zijn de verticale dakdoorvoer verwijderen en het bestaande bouwkundige schoorsteen kanaal voorzien van doorvoeringen geschikt voor RGA en LTV en daar de aansluiting op de CV ketel mee voorzien.   Het meest eenvoudige is de dakdoorvoer vervangen en oplengen.   De geschatte kosten voor het vervangen van de dakdoorvoer et cetera bedraagt € 702,10 bestaande uit € 290,– aan materiaal, € 300,– aan arbeidsloon en € 112,10 aan BTW.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennis genomen van het rapport en de conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare. Daarmee is komen vast te staan dat de ondernemer bij de levering en montage van de CV ketel in 2009 toerekenbaar tekort is geschoten nu hij niet heeft gezorgd voor een zorgvuldige en duurzame afdichting op de bestaande rookgasafvoer. Dat de ondernemer na eigen onderzoek heeft vastgesteld dat de aansluiting geen gebreken vertoonde, maakt dat niet anders nu een afdichting van een aansluiting als de onderhavige met aluminiumtape reeds om die reden geen deugdelijk werk oplevert. Het onafhankelijk oordeel van de deskundige van de commissie is dan ook doorslaggevend.   De deskundige van de commissie heeft de kosten van herstel begroot op € 702,10. Dit is weliswaar hoger dan het bedrag waarvoor de consument van een derde installateur offerte heeft gekregen, doch de commissie begrijpt het rapport van de deskundige aldus dat met name het oplengen van de rookgasafvoer tot boven de bestaande schoorsteen essentieel is om een verantwoorde oplossing te bewerkstelligen. Nu uit de offerte van de derde installateur niet geheel duidelijk wordt of bij het leveren van de rookgas afvoerset ook in deze werkzaamheden is voorzien, zal de commissie van het door de deskundige begrote bedrag uitgaan. De commissie zal bepalen dat de ondernemer het door de deskundige van de commissie begrote bedrag van € 702,10 aan de consument dient te vergoeden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 702,10. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 9 september 2011.