Ondernemer is geen partij bij overeenkomst

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: niet-ontvankelijkverklaring   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 140734/151369

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De commissie beoordeelt in deze zaak of de consument, die een jacuzzi bij de ondernemer heeft besteld, ontvankelijk is in zijn klacht. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat zij geen partij is bij de overeenkomst, maar slechts bemiddelaar. De commissie beaamt dat de ondernemer geen partij is bij de overeenkomst en verwijst daarbij naar de betreffende algemene voorwaarden. De consument is niet-ontvankelijk.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument stelt dat hij op een door de ondernemer gehouden veiling een geldig bod op een Jacuzzi heeft uitgebracht en dat hij na ontvangst van een factuur die factuur heeft voldaan zodat de Jacuzzi aan hem moet worden geleverd. Later vond zonder contact creditering plaats en de jacuzzi is niet geleverd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Er is een overeenkomst tot stand gekomen op grond waarvan de ondernemer de consument de Jacuzzi dient te leveren.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer stelt dat hij geen partij is bij een eventueel tot stand gekomen overeenkomst en enkel als bemiddelaar is opgetreden, zodat de klacht van de consument zich niet tot haar kan richten. Al op 5 oktober 2021 heeft de ondernemer in een mail aangegeven dat zij niet de verkoper is, maar slechts de bemiddelaar. Naar aanleiding van deze e-mail had het op de weg van de consument gelegen om (verdere) navraag te doen als het hem niet duidelijk was wie wél de verkoper van de kavel was en wat diens eventuele gegevens waren. Nu de consument dat niet heeft gedaan en zelf verwees naar de webshop van de verkoper, was het de consument wel degelijk duidelijk.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is niet in geschil dat de ondernemer algemene voorwaarden hanteert (Algemene Voorwaarden Consumenten) die van toepassing zijn op de litigieuze overeenkomst.

In die algemene voorwaarden is in artikel 1 bepaald dat onder koopovereenkomst moet worden verstaan: de koopovereenkomst tussen Seller enerzijds en Koper anderzijds ten aanzien van een of meerdere Kavels.

Verder is Koper de bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden.

Seller is de natuurlijke of persoon of rechtspersoon die de ondernemer opdracht heeft gegeven om in zijn naam en voor zijn rekening, al dan niet als executant een of meerde zaken te veilen wat kan leiden tot een koopovereenkomst.

Ook is in die Algemene voorwaarden onder artikel 3.3 opgenomen: De Koper is er van op de hoogte dat het Kavel dat door de Seller voor verkoop in de Veiling is gebracht aan de Seller toebehoort. Voor zover niet [ondernemer], maar een derde als Seller optreedt, handelt [ondernemer] slechts als bemiddelaar in naam en voor rekening van de Seller. Er komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Seller en de Koper waar [ondernemer] geen deel van uitmaakt als betrokken partij.

Uit het vorengaande volgt naar de mening dat de ondernemer slechts als bemiddelaar optrad en anders dan de consument meent geen partij is bij een eventueel tot stand te komen overeenkomst.

Dit alles leidt tot de slotsom dat de ondernemer niet kan gelden als verkopende partij bij de koopovereenkomst, zodat de consument niet-ontvankelijk is in zijn tegen de ondernemer gerichte klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de consument niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer W.H.X. Amian, de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 28 februari 2022.