Ondernemer is gehouden, overeenkomstig zijn aanbod, het kraken in de bank te verhelpen

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 44611

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 februari 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een tweezits en een driezitsbank type Nova tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.400,–. De levering vond plaats op of omstreeks 19 mei 2009.   Het geschil gaat over de vragen of het geleverde bankstel voldoet aan de daaraan te stellen eisen en of de consument aanspraak kan maken op een vergoeding voor opgenomen vrije dagen.   De consument heeft op 19 mei 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De geleverde zitcombinatie had diverse lakbeschadigingen en het zitcomfort is niet in orde. Ook sluit de voetsteun van één van de relaxfauteuils niet aan. De ondernemer heeft een tweede zitgroep geleverd, die qua leertype echter aanzienlijk afweek. Ook bij deze zitcombinatie sloten de relaxdelen niet goed. Deze combinatie is derhalve door de consument geweigerd.   De consument heeft vele vrije dagen moeten opnemen en wenst deze gecompenseerd te zien. Er is slechts een tegoedbon ontvangen ten bedrage van € 150,–, die inmiddels reeds verlopen is.   Op 7 januari 2011 is alsnog het vervangende bankstel geleverd. Op 23 februari 2011 heeft de consument geschreven dat de nieuwe bank kraakt en dat de zijpanelen van beide banken deels gewelfd en deels vlak zijn.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Thans heeft de consument een derde bank, zonder relaxdeel. Deze bank kraakt. De consument heeft er eigenlijk geen vertrouwen meer in dat het nog goed komt.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het aanvankelijk geleverde bankstel vertoonde problemen die niet verholpen konden worden. De ondernemer heeft toen aangeboden om hetzij het bankstel om te ruilen, hetzij een exemplaar zonder relaxdeel te leveren, met een terugbetaling. Met de consument kon toen geen overeenstemming over de hoogte van de terugbetaling worden bereikt.   Er is een nieuwe bank geleverd, die door de consument geweigerd is omdat sprake zou zijn van een verkeerde leersoort. Later bleek dat dat niet het geval was. Het bankstel zou geleverd worden maar dat is geweigerd door de consument, omdat er weer een gebrek aan het relaxdeel zou zijn. Dat is vervolgens verholpen, toen weigerde de consument echter levering.   De ondernemer was nog steeds bereid om ook om te wisselen voor een combinatie zonder relaxdeel, met een terugbetaling van € 470,–. De consument verlangt echter € 720,–.   Uiteindelijk is alsnog weer een nieuwe bank geleverd, zonder relaxdeel. De consument heeft geconstateerd dat die bank kraakt en wenst thans ontbinding. De ondernemer wil het probleem echter oplossen, maar krijgt daar niet meer de gelegenheid toe.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer blijft bereid de klachten bij de consument te verhelpen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Storende kraakgeluiden bij het gaan zitten in de banken en soms ook bij het opstaan. Deze geluiden worden hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door te strak aangetrokken trekstroken. Echter, de deskundige heeft zelf de bank niet gedemonteerd voor nader onderzoek. Aangezien het hier om traditioneel gestoffeerde banken gaat, kan het euvel makkelijk gevonden worden wanneer de onderstoffering losgehaald wordt. Vervolgens zal een kundige stoffeerder ongetwijfeld het probleem kunnen verhelpen. Buitenzijden armdelen zouden golvend gestoffeerd zijn. Deze buitenzijden zijn voorzien van een zachte laag polyether, het (minimale) golvende effect is normaal.   Technisch gezien is er geen enkele reden de zithoek af te keuren.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken gering.   Herstel is technisch mogelijk zoals door de deskundige omschreven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt, dat de bank technisch in orde is. De bank kraakt, maar dat is eenvoudig te verhelpen. De commissie is van oordeel dat de levering van de betreffende bank als een nieuwe levering beoordeeld moet worden. Er is geen reden om ten aanzien van gebreken anders te oordelen dan bij een andere levering van een nieuwe bank, ook niet als sprake is van een historie zoals in dit geval.   Een ondernemer dient bij een gebrekkige levering in de gelegenheid te worden gesteld om het gebrek te herstellen of het product te vervangen voordat tot ontbinding wordt overgegaan. Als al sprake zou zijn van enig gebrek aan de nieuw geleverde bank dan dient de ondernemer de gebreken dan ook te herstellen. Naar het oordeel van de commissie blijkt uit het deskundigenrapport echter zelfs dat geen sprake is van een gebrek, het op eenvoudige wijze te verhelpen kraken maakt het product of een onderdeel ervan niet ondeugdelijk, het kraken dient echter wel verholpen te worden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   De ondernemer is gehouden, overeenkomstig het aanbod, het kraken in de bank te verhelpen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 1 september 2011.