Ondernemer is lid van Afdeling Revisie van de BOVAG, Commissie is onbevoegd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE98-0104

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in juni 1997 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot revisiewerkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van fl. 6.982,10, exclusief aanvullende kosten. De levering is geschied in of omstreeks juni 1997.
 
De consument heeft op 31 juli 1997 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:
 
De ondernemer heeft in mijn opdracht revisiewerkzaamheden aan mijn Mercedes 250 uitgevoerd. Hiertoe heeft de ondernemer een garantiebewijs (1 jaar) afgegeven. Direct na de revisie vertoonde de auto allerlei gebreken die zich daarvoor niet hebben voorgedaan. Met de auto was nauwelijks nog te rijden. De auto heb ik 4x met de gebreken aangeboden bij de ondernemer, doch geen van de gebreken is verholpen. De ANWB heeft bij een keuring een lekkage aan het motorblok (olie- en water) geconstateerd. Onderzoek door een derde garage leerde dat de cilinderkop was versleten. Hierna weigerde de ondernemer de auto in ontvangst te nemen. Westergarage heeft de reparatie aan de cilinderkop uitgevoerd en de auto rijdt nu goed. Kosten: fl. 4.514,60.
 
De consument verlangt vergoeding van de schade.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:
 
De Commissie is niet bevoegd nu er omtrent motorrevisiewerkzaamheden een zelfstandige ANWB/BOVAG Geschillencommissie in het leven is geroepen. In de tweede plaats is het pertinent onjuist dat niet de moeite zou zijn genomen ‘tenminste’ te reageren. De consument heeft alle klachten kunnen toelichten en waar mogelijk is hij geholpen. Het is klinkklare onzin dat de auto vrijwel direct na de revisie niet meer heeft kunnen rijden. Uit het revisiegarantiebewijs blijkt een kilometerstand van 1792, terwijl het vragenformulier van de consument een kilometerstand van 13438 vermeldt. 

Beoordeling van het geschil

De Commissie heeft het volgende overwogen:
 
De Commissie gaat op grond de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht uit van de volgende, als gesteld en niet of onvoldoende weersproken en door de Commissie in deze procedure relevant geachte, tussen partijen vaststaande feiten.
De ondernemer heeft in opdracht van de consument revisiewerkzaamheden uitgevoerd aan de motor. De ondernemer heeft hiertoe een garantiebewijs afgegeven.
In de eerste plaats ligt aan de Commissie voor de vraag of zij al dan niet bevoegd is in deze kwestie te oordelen. Blijkens het door de ondernemer terzake afgegeven garantiebewijs wordt de consument ingeval van klachten over de uitvoering de gelegenheid geboden die klachten voor te leggen aan de ANWB/BOVAG-Geschillencommissie (Postbus 1100 – 3980 DC Bunnik).
Nu de ondernemer lid is van de Bovag, afdeling Revisie en ten behoeve van geschillen inzake motorenrevisie een specifieke rechtsgang bij laatst genoemde commissie is voorgeschreven, acht de Commissie zich niet bevoegd.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
De Commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Auto op 26 augustus 1998.