ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingsschade Er zijn geen toezeggingen gedaan om taxikosten te vergoeden. Klacht ongegrond

  • Home >>
  • Openbaar Vervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Vertraging    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 121401

De uitspraak:


Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een vergoeding van vertragingsschade.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 21 augustus 2018 kwamen wij op Schiphol aan en hoorden dat er problemen waren. Er waren geen treinen, vertrektijden of vervangend vervoer. Later op de avond was dit nog steeds zo. Gezegd werd dat het die dag ook niet  beter zou worden. Daar sta je dan, 75 jaar en geen medicijnen meer  en een afspraak de volgende dag. Daardoor besloten we met de taxi te gaan in plaats van een hotel of op het perron slapen. Wij verlangen een vergoeding van taxikosten ten bedrage van € 254,97.
Het kan niet zo zijn dat de rechter en dus ook de geschillencommissie onderscheid maakt tussen [openbaarvervoersbedrijf] en vliegtuigmaatschappijen die dit wel vergoeden.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op de bewuste dag was sprake van een grootschalige verstoring in de treindienst rond Schiphol en Amsterdam en wijde omgeving, waardoor een groot deel van de avond geen treinverkeer mogelijk was vanaf en naar Amsterdam en omstreken. Deze verstoring werd veroorzaakt door een softwarefout in het IT-systeem van de verkeersleiding van [naam derde]. Deze softwarefout kwam aan het licht toen een winkeldief rond 17.30 uur de spoortunnel van de Schipholtunnel in rende en het treinverkeer daarom uit veiligheidsoverwegingen werd stilgelegd. De winkeldief was om 18.19 uur aangehouden waarna de treindienst kon worden hervat. Er trad echter een repeterende storing op in het automatische verdeelsysteem voor de Schipholtunnel. In de Schipholtunnel wijst het [naam software systeem] op het laatste moment het beschikbare perron toe aan de naderende trein. Dit systeem is alleen in gebruik in de Schipholtunnel. Die avond werd een trein stilgezet op het punt waarop een perron werd toegewezen. Als gevolg daarvan werd steeds opnieuw een perron toegewezen. Omdat dit geautomatiseerde proces niet werd onderbroken, kwam dit 32.767 keer voor in 20 minuten, waarna het centrale systeem op de verkeersleidingpost vastliep. Vervolgens schakelde het centrale systeem automatisch over naar het terugvalsysteem waarin dezelfde softwarefout zat, waardoor ook dit systeem vastliep. Het gevolg was dat de systemen uitvielen met als gevolg de grootschalige verstoring.

In de loop van de avond lukte het om handmatig in beperkte mate het treinverkeer op gang te brengen. Er zijn extra treinen en er is extra personeel ingezet om de reizigers zoveel mogelijk naar hun bestemming te brengen. De verstoring raakte zo’n 70.000 reizigers.

De ondernemer vergoedt geen gevolgschade onder verwijzing naar de Europese Verordening 1371/2007, bijlage 1 artikel 32, naar artikel 8:108 Burgerlijk Wetboek, en artikel 8.2 van haar Algemene voorwaarden. De schade is voorts niet opzettelijk veroorzaakt en zij heeft ook niet bewust roekeloos gehandeld. Ook is er geen toezegging gedaan de schade te vergoeden. De ondernemer heeft de consument geadviseerd het regelen van alternatief vervoer zelf ter hand te nemen. De consument heeft er niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat dit betekent dat de ondernemer de kosten zou vergoeden.

Vervangend vervoer was niet te organiseren door de massale uitval van treinen. Er is een aantal bussen ingezet om de meest schrijnende gevallen te kunnen vervoeren. Verder zouden honderden bussen moeten worden ingezet. De busplatforms en de wegen rond Amsterdam zijn daar niet op toegerust.

De ondernemer verzoekt de klacht ongegrond te verklaren.

De consument heeft wel recht op de vergoeding “geld terug bij vertraging”, maar op grond van de Wet en de Algemene Voorwaarden niet op vergoeding van (verdere) vertragingsschade.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer doet ter afwering van een vordering tot gevolgschade terecht een beroep op de eerdergenoemde wettelijke bepalingen en de daarvan afgeleide [algemene voorwaarden ondernemer]. De rechtvaardiging van de aansprakelijkheidsuitsluiting moet daarin worden gevonden, dat, kort gezegd, anders de exploitatie van het openbaar treinvervoer onmogelijk zou worden.
Met betrekking tot de onderhavige vertraging kunnen geen feiten of omstandigheden worden vastgesteld die ten gunste van de consument moeten leiden tot doorbreking van de aansprakelijkheidsbeperking waarop de ondernemer zich op grond van wet en haar algemene voorwaarden beroept. Uit het feitenrelaas van partijen blijkt immers dat geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer, maar veeleer van pech als gevolg van een op hol geslagen IT-systeem, waarbij de oorzaak kan worden gevonden in een incident in de Schipholtunnel.
Evenmin heeft de ondernemer toegezegd bepaalde kosten als gevolg van de vertraging te vergoeden, althans daaromtrent is onvoldoende gesteld of gebleken. Mogelijk is in de hectiek van die avond door de medewerker op de trein of op het perron meegedeeld dat de kosten van het vervangend vervoer konden worden gedeclareerd bij de ondernemer – hetgeen door de ondernemer uitdrukkelijk wordt betwist- maar dat betekent naar het oordeel van de commissie niet zonder meer dat er is toegezegd de kosten te vergoeden.
Daarentegen is wel –als pleister op de wonde – de eerder bedoelde restitutieregeling van toepassing.
Al met al was het ongetwijfeld een tegenslag dat de consument na een tijdlang afwachten op station Schiphol slechts een dure rit met een taxi kon bemachtigen richting Apeldoorn, maar er is de ondernemer op grond van het hiervoor overwogene geen verwijt te maken dat moet leiden tot het doorbreken van de uitsluiting van diens aansprakelijkheid.

Vertragingsschade komt vooralsnog niet voor vergoeding in aanmerking op grond van de artikelen 8:108 Burgerlijk Wetboek en het daarvan afgeleide artikel 8.2 van de Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Op grond van het voorgaande oordeelt de commissie dat de klacht ongegrond moet worden verklaard.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, bestaande uit de heer mr. D.J. Buijs, voorzitter, de heer mr. D. van Setten en de heer mr. M.A. Keulen, leden, op 31 januari 2018.