Ondernemer is onduidelijk, incassokosten niet verschuldigd ontvangsttheorie – 2

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Betaling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58047

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft hoogte van energiekosten.   De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd.   Een bedrag van € 99,– is door de consument niet betaald en in depot gestort.   Standpunt van de consument

  Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Consument is in discussie geraakt met de ondernemer over de afrekeningen van het energie. Eerst het verweerschrift van de ondernemer heeft helder gemaakt welke kosten de consument diende te betalen. De consument acht het geschil daarmee inhoudelijk opgelost, maar vindt dat de ondernemer ten onrechte incassokosten in rekening brengt.   De consument verlangt nu dat de incassokosten worden gecrediteerd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het verbruik is conform de onbestreden meterstanden. De incassokosten zijn terecht in rekening gebracht, nu de consument niet tijdig heeft betaald.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht is deels gegrond. De commissie is van oordeel dat de ondernemer te lang onduidelijkheid heeft laten bestaan over de verschuldigdheden van de consument. De toelichtende brief van maart 2011 is in dit opzicht niet voldoende. Het verweerschrift geeft pas de duidelijkheid waarnaar de consument zocht.   Gelet op het bovenstaande beslist de commissie als volgt.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt toegewezen, de incassokosten ad € 15,– zullen door de ondernemer worden gecrediteerd en de ondernemer zal de consument een bedrag van € 100,– voor geleden ongemak betalen.   Het door de consument in depot gestorte bedrag ad € 99,– dient naar de rekening van de consument te worden overgemaakt.    Nu de klacht deels gegrond is zal de ondernemer het door de consument betaalde klachtengeld ad € 25,– aan hem vergoeden; tevens zal de ondernemer een bedrag van € 25,– aan de commissie vergoeden als bijdrage in de kosten van behandeling van dit geschil.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 30 september 2011.