Ondernemer is tekortgeschoten in de uitvoering van de schilderwerkzaamheden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Non conformiteit / Wijze van klachtafhandeling    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 92332/113580

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer zou schilderwerkzaamheden bij het huis van de consument verrichten. Een half jaar na de werkzaamheden heeft de consument contact met de ondernemer opgenomen, omdat verf begon af te bladeren. Ook zouden er barsten in de verf zijn ontstaan. Tevens zou de ondernemer beloftes hebben gemaakt die niet zijn nagekomen. De consument verlangt kosteloos herstel of restitutie van het reeds betaalde. De ondernemer heeft nagelaten om een verweerschrift in te dienen. Volgens de door de commissie ingeschakelde deskundige heeft de ondernemer onvoldoende rekening gehouden met de minder goede conditie van bijvoorbeeld het houtwerk. De commissie oordeelt dat de ondernemer tekort is geschoten bij de uitvoering van de werkzaamheden. Anderzijds merkt de commissie op dat de consument erg lang heeft gewacht met het opstarten van de klachtenprocedure. Daarom beslist de commissie dat de ingeschatte kosten van de controlebeurt door de ondernemer vergoed moeten worden. De klacht wordt dan ook gegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 21 januari 2022 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter zitting het standpunt toegelicht. Door de ondernemer is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen in de periode juni tot oktober 2016 gesloten overeenkomst. Daarbij heeft de ondernemer zich verplicht tot het verrichten van schilderwerkzaamheden aan het huis van de consument, tegen betaling door de consument van een bedrag van in totaal € 3.963,97.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In oktober 2016 heeft de ondernemer de buitenkant van het huis van de consument (deuren, kozijnen, uitbouw, dakrand) geschilderd. Een half jaar later heeft de consument contact opgenomen met de ondernemer, omdat de verf op de uitbouw begon af te bladderen en er ook barsten zaten in de verf van een aantal delen van de kozijnen rond het huis. De ondernemer is langsgekomen en heeft toen aangegeven een collega te sturen ter inspectie. Dat is nooit gebeurd. De consument heeft toen met de ondernemer wat contact over en weer per e-mail gehad, over inspectie van het schilderwerk van de uitbouw en over herstelwerkzaamheden van de scheuren in de kozijnen binnen de garantietermijn. Na herhaaldelijke verzoeken per e-mail en beloftes van de ondernemer om langs te komen en het schilderwerk te herstellen is er tot de indiening van de klacht in april 2021 nog steeds niets gebeurd. Op een recente (aangetekende) schriftelijke ingebrekestelling ontving de consument geen reactie. Inmiddels ziet het schilderwerk er alsmaar slechter uit en wacht de consument bijna vier jaar op een oplossing. De consument kwam er ook achter dat het bedrijf van de ondernemer inmiddels niet meer AF-erkend is (OnderhoudNL), dat staat nog wel op de website. Ten tijde van de offerte/factuur was het bedrijf nog wel AF-erkend.

Ter oplossing van het geschil stelt de consument voor dat er kosteloos volledig herstel van het schilderwerk plaatsvindt. Zo niet, dan eist de consument het volledige bedrag terug, aangevuld met een extra bedrag voor het herstel van de ontstane schade aan het houtwerk door het niet herstellen van het schilderwerk al die jaren.

Ter aanvulling, de consument heeft sinds halverwege 2017 meermaals per e-mail contact gezocht met de ondernemer, en daarop meermaals loze beloften ontvangen. Op de aangetekende, schriftelijke ingebrekestelling (die is ontvangen volgens [POSTVERVOERDER]) heeft de consument tot op heden geen reactie ontvangen.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft, ondanks dat hij daartoe in de gelegenheid is gesteld, geen schriftelijk verweer gevoerd. Evenmin heeft de ondernemer ter zitting verschenen om zijn standpunt toe te lichten.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 20 oktober 2021, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Naar oordeel van de deskundige heeft het schildersbedrijf de diverse ondergronden onderschat en onvoldoende rekening gehouden met de minder goede conditie van het zogenaamde

binnen-buitenschilderwerk. Bij een intensievere inventarisatie van de conditie van het houtwerk had wellicht voor een meer structurele aanpak van het schilderwerk gekozen kunnen worden. Ook de mogelijke risico’s bij een minder goede conditie van het binnen-buitenschilderwerk hadden met de consument besproken moeten worden. Wanneer de schilder adequater had gereageerd op de klachten van de consument had, naar oordeel van de deskundige, de schade kunnen worden beperkt. Wel moet men zich realiseren dat een oudere woning, waarbij nog diverse bouwoorspronkelijke elementen aanwezig zijn, om een frequenter onderhoud vragen.

De omvang van de klachten wordt als opvallend en ernstig beoordeeld.

De deskundige schat de kosten voor een controlebeurt op circa € 1.475,– = inclusief BTW. Daarbij kan voor houtrot een post opgenomen worden van € 1.250,– = inclusief BTW en steigerkosten van € 250,– = inclusief BTW (in totaal) €2.975,– = inclusief BTW. Overwogen kan worden om in 2022 het gehele schilderwerk uit te voeren. De totale kosten schat de deskundige in op € 5.375,– = inclusief BTW. De deskundige heeft geen herstel opgenomen voor het binnen-buitenwerk. De consument zal zelf voor uitvoering moeten zorgen of vragen om een aanvullende opdracht voor deze werkzaamheden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare. De commissie sluit zich aan bij het advies van de deskundige en trekt op basis daarvan de conclusie, dat de ondernemer toerekenbaar tekortgeschoten is bij de uitvoering van zijn overeengekomen werkzaamheden. Bovendien heeft de ondernemer niet adequaat gereageerd op de herhaalde klachten van de zijde van de consument.

Aan de andere kant heeft de consument heel lang – jaren – gewacht met het nemen van maatregelen in de zin van ingebrekestelling en opstarten klachtprocedure. Door tijdverloop gaat schilderwerk (verder) achteruit.

Naar het oordeel van de commissie kan de consument aanspraak maken op het kosteloos uitvoeren van de controlebeurt, zoals in de eerste plaats geadviseerd door de deskundige. Gelet op het feit dat de ondernemer jarenlang toezeggingen aan de consument niet is nagekomen, acht de commissie het voorzienbaar dat de ondernemer het uitvoeren van een controlebeurt wel zou uitvoeren. De commissie zal bepalen dat de ondernemer de door de deskundige geschatte kosten van de controlebeurt à € 1.475,– moet vergoeden aan de consument.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht gegrond.

Bepaalt dat de ondernemer een bedrag van € 1.475,– moet vergoeden aan de consument.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente

over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders Behangers en Glaszetbedrijven, bestaande uit de heer mr. J.P.C. van Dam van Isselt, voorzitter, de heer J. Hania, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 21 januari 2022.