Ondernemer is voldoende in de gelegenheid gesteld voor herstel.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 38726

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 22 september 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van [een home cinema systeem] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 499,– plus 5 jaar extra garantie voor € 89,99, alsmede bezorgkosten ten bedrage van € 121,94. De levering vond plaats op of omstreeks 22 september 2009.   De consument heeft op 18 januari 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het apparaat functioneert niet zoals zou moeten. Het kan geen films afspelen. Ik ben al twee keer teruggeweest en de speler is twee keer opgestuurd voor een reparatie. Die reparaties hebben niet geholpen, want het apparaat doet het nog steeds niet goed. Dat is ook door de ondernemer in de winkel geconstateerd bij een proef nadat de speler was gerepareerd. Ik zou een herstel-dvd krijgen, maar die toezegging is niet nagekomen. Nu blijkt dat het toestel niet gerepareerd kan worden, wil ik een vervangend apparaat of mijn geld terug. De ondernemer wil hieraan niet meewerken.   De consument verlangt vervanging of ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het apparaat van de consument is tweemaal ter reparatie opgestuurd. Bij de eerste reparatie is het loopwerk vervangen. De consument gaf aan dat het apparaat nog steeds niet goed werkte. Vervolgens is het toestel ten tweeden male opgestuurd voor een reparatie. Bij die tweede gelegenheid zijn geen afwijkingen gevonden. Wij hebben de consument, die volhield dat het systeem nog steeds niet goed was, toegezegd te willen meewerken aan een andere oplossing, zodra de technische dienst ons zou bevestigen dat het toestel daadwerkelijk niet in orde is. Daarvoor zou het apparaat voor de derde keer moeten worden opgestuurd. De consument wil hieraan niet meewerken en houdt vol dat hij een andere oplossing wil.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb [het home cinema system], bij de consument ter plaatse, onderzocht en heb een Blu-ray disk ingeladen. De Blu-ray speler maakte daarbij een schurend en knarsend geluid. Na een aantal minuten verscheen er een oproep op het scherm waarbij de Blu-ray speler om een update vraagt om deze disk te kunnen afspelen. Deze oproep verzoekt de gebruiker naar de Blu-ray website te gaan en de daar gegeven instructie op te volgen. Daar is de consument niet toe in staat. Soms komt het ook voor dat de disk wel geaccepteerd wordt en de film start maar er na enige tijd spontaan mee stopt. Herstel is mogelijk door het loopwerk te vervangen en het apparaat te upgraden tot de actuele staat.De kosten voor het vervangen van het loopwerk zijn circa € 75,- exclusief handlingkosten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit het deskundigenrapport blijkt dat het aan de consument geleverde home cinema systeem ondeugdelijk is. De ondernemer is voldoende in de gelegenheid gesteld te zorgen voor een afdoende herstel. Nu dat ondanks herhaalde pogingen niet is gelukt, behoeft de consument niet toe te staan dat wederom een reparatiepoging wordt ondernomen. Het apparaat is door het gebrek daaraan niet geschikt om te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is gekocht en uit de stukken kan worden afgeleid dat het gebrek op het moment van de levering aan de consument al heeft bestaan. Derhalve beantwoordt het geleverde apparaat niet aan de koopovereenkomst en dient deze overeenkomst te worden ontbonden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 22 september 2009 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer het apparaat terugneemt en de koopsom, vermeerderd met de kosten van de bijgekochte garantie, nu de consument daarvan niet heeft kunnen profiteren, alsmede de bezorgkosten, in totaal € 710,93, aan de consument terugbetaalt. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over het totaalbedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 75,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro op 16 december 2010.