Ondernemer is vrij in keuze herstelmethode

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Garantiewoningen    Categorie: Herstel    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 48266

De uitspraak:

Standpunt consument   Voor het standpunt van de consument verwijzen de arbiters naar de overgelegde stukken, in het bijzonder het vragenformulier d.d. 3 september 2010. In de kern komt de klacht van de consument op het volgende neer. De badkamer is niet goed en deugdelijk en conform de overeenkomst aangebracht. Er loopt water de badkamer in.   De consument verlangt herstel van het gebrek of een vervangende schadevergoeding.   Standpunt ondernemer   Voor het standpunt van de ondernemer verwijzen de arbiters naar de overgelegde stukken, in het bijzonder de brief van 17 januari 2011. In de kern komt de reactie van de ondernemer op het volgende neer. De douchehoek is geformeerd op aanwijzing en in opdracht van de consument. Omdat de consument heeft gekozen voor een open douche constructie, waarvan de zijwand is ingekort tot 79 centimeter, waardoor er een "open hoek" ontstaat, is het bijna onontkoombaar dat het douchewater in de badkamer komt. Dit kan slechts worden voorkomen, door een afdoende douchescherm te plaatsen. De douchehoek is opgeleverd conform de hieraan gestelde eisen en voldoet aan de term "goed en deugdelijk werk". Daar er geen sprake is van enig gebrek, kan de eis om dit te herstellen dan ook niet worden ingewilligd. Dit geldt eveneens voor het feit dat er geen sprake is van schade dus ook de vordering tot vervangende schadevergoeding dient te worden afgewezen.   Deskundigenrapport   De commissie heeft op 14 februari 2011 een onderzoek laten uitvoeren door [de deskundige] die daarover schriftelijk heeft gerapporteerd aan de commissie. De inhoud van dit rapport geldt – voor zover hierna niet aangehaald – als hier herhaald en ingelast.   De consument heeft op 22 maart 2011 op het deskundigenrapport gereageerd.   Beoordeling van het geschil   Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overwegen de arbiters het volgende.   De arbiters stellen vast dat de ondernemer ter zitting heeft aangegeven bereid te zijn het gebrek te herstellen. Ter zitting ontstond er een discussie tussen partijen over de wijze waarop het herstel dient te worden uitgevoerd. De deskundige merkt letterlijk het volgende in zijn rapport op: “Ondergetekende is van mening dat de kopers mochten verwachten, dat bij het douchen het douchewater naar de doucheput stroomt, uitgezonderd het spatwater op de badkamervloer. Ten aanzien van de uitgevoerde douchegelegenheid met een korte douchewand in combinatie met een vlakke vloer zonder verdiept gedeelten is sprake van een technische tekortkoming. Herstelmethode Op de bestaande badkamervloer een nieuwe tegelvloer lijmen, zodat ter plaatse van de douche een waterkering wordt verkregen. Het tegelwerk overeenkomstig het bestaande werk uitvoeren. Als afwerking tussen de nieuwe badkamervloer en douchevloer een r.v.s. tegelstrip aanbrengen. De vloertegels ter plaatse van de gemeten vlakheidafwijking de vloertegels voorzichtig in verband met de vloerverwarming uithakken. Nieuwe vloertegels in het vlak van de douchevloer aanbrengen. De nieuwe vloertegels en het voegwerk overeenkomstig het aansluitende werk uitvoeren. Alle noodzakelijke bijkomende werkzaamheden uitvoeren.”   De consument heeft diverse bezwaren geuit tegen de herstelmethode zoals genoemd door de deskundige. De voornaamste van deze bezwaren zijn de effecten van de werkzaamheden op de werking van de vloerverwarming en het creëren van een (te hoge) drempel bij de douche. De consument heeft voorts per brief van 22 maart 2011 aangegeven de voorkeur te geven aan het toekennen van een schadevergoeding. Deze schadevergoeding baseert hij op een offerte van [het tegelzetbedrijf] van 14 februari 2011 ad € 4.030,89 vermeerderd met een stelpost van € 499,80 voor wandtegels.   De ondernemer geeft aan bereid te zijn de werkzaamheden uit te voeren zoals genoemd in het deskundigenrapport. De ondernemer merkt op dat in het deskundigenrapport alleen een technische tekortkoming wordt genoemd voor het gedeelte van de douchehoek en dat de gehele badkamervloer zelf goed is. De ondernemer licht toe dat de effecten voor de vloerverwarming niet perse negatief hoeven te zijn. Deze wordt weliswaar minder snel warm, maar houdt wel de warmte langer vast. Dit leidt niet perse tot een verhoogd energieverbruik, zoals door de consument gesteld.   De arbiters stellen allereerst vast dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ondernemer is en blijft ervoor te zorgen dat alsnog wordt voldaan aan de garantieregeling en de eisen van goed en deugdelijk werk. Dat de uitvoering van werkzaamheden om aan de genoemde regeling en eisen te voldoen, soms een esthetisch minder fraai resultaat oplevert (zoals een hoge drempel) kan de ondernemer daarbij niet worden tegengeworpen. Het bezwaar inzake de vloerverwarming achten de arbiters van zodanig geringe omvang dat ook dit het herstel door de ondernemer niet in de weg mag staan. Het aanbrengen van een extra laag tegels is procentueel minimaal van invloed op de warmtegeleiding.   Gezien het bovenstaande zien de arbiters geen aanleiding om af te wijken van de bevindingen van de deskundige en nemen deze over. De arbiters oordelen dat de ondernemer tot herstel dient over te gaan. Bij het herstel kan de ondernemer aansluiting zoeken bij de herstelmethode zoals de door de commissie ingeschakelde deskundige die heeft genoemd in diens rapport. Het verzoek van de consument om de gehele vloer van de badkamer (dat wil zeggen naast de douchehoek ook de overige delen van de vloer) te vervangen, wordt afgewezen. De arbiters zien thans geen aanleiding om de ondernemer de mogelijkheid tot herstel te ontzeggen en een vervangende schadevergoeding toe te kennen.   Toetsing aan de garantieregeling De arbiters zijn van oordeel dat ten aanzien van de uitgevoerde douchegelegenheid met een korte douchewand in combinatie met een vlakke vloer zonder verdiept gedeelte niet is voldaan aan de garantienormen. Op grond van de garantieregeling komt de consument herstel toe van dit gedeelte van de vloer, daaronder begrepen alle noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.   Toetsing aan koop-/aannemingsovereenkomst Op grond van artikel 15 lid 2 van de toepasselijke algemene voorwaarden heeft de ondernemer een garantie verstrekt voor tekortkomingen die gedurende zes maanden na de datum van oplevering aan de dag treden. Ook op grond van de koop-/aannemingsovereenkomst komt de consument herstel toe van het voornoemde gedeelte van de vloer, daaronder begrepen alle noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.   De consument heeft nog een tweetal nieuwe klachten inzake de badkamer kenbaar gemaakt. Deze klachten worden niet meegenomen in deze procedure. De ondernemer was niet in staat zich tegen deze klachten deugdelijk te verweren.   De consument wordt op grond van het vorenstaande voor 50% het gelijk gesteld, waardoor het klachtengeld voor rekening komt van de ondernemer.   Beslissing   De arbiters, rechtdoende naar de regelen des rechts:   veroordelen de ondernemer voor wat betreft de klacht tot het verrichten van zodanige werkzaamheden dat alsnog wordt voldaan aan de garantienormen en de eisen van goed en deugdelijk werk, alsmede tot het verrichten van alle hieruit voortvloeiende noodzakelijke bijkomende werkzaamheden. Deze werkzaamheden dienen, voor zover deze inmiddels niet al naar behoren zijn uitgevoerd, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na dagtekening van dit vonnis te zijn uitgevoerd.   stellen vast dat ten aanzien van de klacht de consument een beroep op de garantieregeling toekomt.   stellen vast dat het klachtengeld conform het toepasselijke Reglement aan de consument zal worden terugbetaald   Deze uitspraak is aldus gewezen op 15 april 2011 door de Geschillencommissie Garantiewoningen en door de arbiters ondertekend.