Ondernemer komt verplichting tot herstel dan wel vervanging niet binnen redelijke termijn na. Verhouding tussen partijen ernstig verstoord. Overeenkomst door commissie ontbonden.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 66446

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 oktober 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en leggen van 6 mm. eiken duoplanken voor 45 m², ondervloer, oliën, plinten en een convectorput (hierna te noemen: de parketvloer) tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs, waarvan zij in ieder geval € 4.045,01 heeft betaald. De levering vond plaats vanaf 19 december 2011.   De consument heeft de klacht op 24 januari 2012 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Werkzaamheden zijn niet voltooid of afgeraffeld. De consument heeft te veel betaald voor de plinten. De keukenvloer is wiebelig. Er zitten scheuren in vloerdelen. Voor € 750,– contante betalingen heeft de ondernemer nooit een factuur gegeven.   De consument verlangt dat de klus wordt afgemaakt of een deel van de betaalde prijs wordt teruggegeven.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ondanks dat de ondernemer vooraf heeft aangegeven dat de parketvloer dan zou kunnen gaan veren en de plinten mogelijk niet goed aansluiten op de vloer, heeft de consument gezegd dat de parketvloer over de oude vloer gelegd moest worden. Ondanks dat de ondernemer heeft gezegd dat de aannemer de keukenvloer niet goed op hoogte had gebracht en dat de vloer schuin naar beneden liep, heeft de consument egalisatie geweigerd en opdracht gegeven om het werk uit te voeren; in overleg is toen wel een extra ondervloer geplaatst. De plinten zijn gespoten in de door de consument gewenste kleur en er is meer geleverd en berekend omdat de ondernemer alleen maar lange lengtes levert. De consument heeft vooraf het probleem van de kieren aan de onderkant van de plinten geaccepteerd. Het convectorputrooster heeft helaas wat langer op zich moeten laten wachten, maar staat inmiddels klaar om bij de consument geleverd en gemonteerd te worden. De ondernemer wil het werk kosteloos oplossen en afmaken, maar de consument wil het nu via de commissie laten lopen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De klachten doen zich op diverse plekken voor en zijn in hoofdzaak klachten op de installatie en afwerking van de vloer. De klachten welke door mij zijn geconstateerd:   Rond convectorput is geen rooster of strip geplaatst; Langs muur in keuken, bij achterdeur en bij tuindeuren en op diverse ander plekken zijn geen afwerkplinten gemonteerd; Geen afwerking bij de overgang van de hoger gelegen parketvloer in de woonkamer naar de ongeveer 25 mm lager gelegen stenen vloer in de gang; In de erker aan de voorzijde zijn hoeken niet of onzorgvuldig voorzien van plinten; Plinten sluiten op diverse plaatsen niet aan op de parketvloer. Er zij kieren van 8 mm. Door mij waargenomen; Bij de convectorput is een diep spoor te zien van een schuurbeweging; Deur tussen gang en woonkamer raakt bij open en dicht doen het parket; Er bevinden zich op ongeveer 5 plaatsen windscheuren in de kopse einden van de planken; De aangebrachte staande plinten zijn 70 mm hoog en 18 mm dik. Deze sluiten aan tegen bestaande kozijnafwerking waarbij de onderneuzen (neuten) een hoogte van 11 cm hebben.   De klachten zijn, op de windscheuren na, allemaal herleiden tot het zeer onzorgvuldig en niet volgens goed vakmanschap aangebrachte parketvloer. Zo is er:   Over bestaand parket heen gewerkt waarbij het rooster van de convectorput niet mee omhoog is gebracht. Door het hoger installeren van het parket dan de aansluitende tegelvloer in de gang is er geen passende overgang systeem (strip of profiel) aangebracht. De aansluitingen tegen de muren zijn op diverse punten minimaal te noemen. Bij het minst of geringste uitzetten door een veranderende luchtvochtigheidsgraad zal het parket gaan bollen. (in de keuken is er al een licht bolling voelbaar). Bij het schuren is er ter plekke van de convectorput een stevig kraseffect ontstaan. Staande plinten zijn niet aangebracht in een bijpassende maat bij de detaillering van de deurkozijnen. Liggende plakplinten zijn totaal niet aangebracht. Hierdoor zijn de kieren bij aansluitingen bij wanden en muren niet afgedekt. De plinten zijn aan de onderzijde niet passend geplaatst op de vloer. Er zijn beduidend meer m2 meters berekend dan geleverd en geplaatst. Rekening houdend met zaagverlies van 5% zou er niet meer dan 35,7 + 5% = 37,5 m2 berekend moeten worden. Niet adequaat werk geleverd. Het werk is niet volgens goed vakmanschap afgemaakt.   Herstel is technisch mogelijk. De hele vloer er uit rapen. Plinten verwijderen. Vooraf nogmaals goed inspecteren of vloer daadwerkelijk over bestaande vloer heen gelegd kan worden. Convectorput ophogen. Nieuwe vloer volgens goed vakmanschap installeren. De juiste hoogtemaat plinten aanbrengen. Plinten daarbij passend installeren op de vloer. Dan waar nodig en gewenst platte liggende plakplinten aanbrengen om kieren tussen vloer en wanden/kozijn af te dekken. Overgangsprofiel plaatsen bij deur van kamer naar gang.   Bij het inschatten van de herstelkosten is er vanuit gaand dat de vloer niet her te gebruiken is Rapen bestaande vloer 8 manuur à € 42.50 p/u: € 340.– 15 manuren installatie nieuwe vloer à € 42.50 p/uur: € 637,50 Leveren en aanbrengen nieuwe plinten: 35 meter à € 9.– p/m: € 315,– 10 meter plakplint à € 2,50 p.m: € 25,– 37.5 m2 eiken parket à € 50,– p/m2: € 1.875,– Totaal €  3.192,50   Toelichting: Gelet op de eerder geleverde kwaliteit van installatiewerk en afwerking, dient er op toegezien worden dat parketteurs het gewenste vakinhoudelijke resultaat gaan behalen.   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het volgende.   Eerst ter zitting blijkt tussen partijen niet in geschil dat de consument € 4.045,01 aan de ondernemer heeft betaald, maar de ondernemer stelt dat de consument aanvullend nog circa € 250,– moet betalen. Het ter zitting gevoerde partijdebat over de uiteindelijk door de consument (nog) te betalen prijs behoeft echter reeds gelet op het navolgende geen bespreking.   Partijen bevestigen ter zitting dat de rechtsstrijd zich overigens toespitst op de door de deskundige beziene klachten. De consument stelt dat de deskundige de herstelkosten te laag heeft berekend, maar dit tast zijn gerapporteerde bevindingen nog niet aan. Uit het deskundigenrapport blijkt dat de ondernemer het werk ondeugdelijk en onvolledig heeft uitgevoerd. Als de ondernemer al (zoals hij stelt maar de consument ter zitting betwist) gevolg heeft gegeven aan door de consument bewust gegeven instructies en hij die instructies ook zou hebben mogen opvolgen, doet dit niet af aan door de deskundige vastgestelde tekortkomingen in het door de ondernemer uitgevoerde werk. De parketvloer beantwoordt niet aan de overeenkomst nu het niet de eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten.   Blijkens het deskundigenrapport zijn herstel en vervanging niet onmogelijk, maar de ondernemer is blijkens de stellingen en stukken van de consument ook al tekortgeschoten in zijn verplichting binnen een redelijke termijn zijn herstel- of vervangingsplicht (alsnog) na te komen. Dat de consument vervolgens haar verdere medewerking daaraan heeft geweigerd, mag haar niet worden tegengeworpen. Verder geven beide partijen ter zitting aan dat hun onderlinge verhouding zeer ernstig is verstoord. Ter beëindiging van het geschil oordeelt de commissie het redelijk en billijk dat de overeenkomst zal zijn ontbonden. De ontbinding bevrijdt partijen van hun verbintenissen. Voor de reeds nagekomen verbintenissen blijft de rechtsgrond in stand, maar ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van al door hen ontvangen prestaties. Voor de door de consument te betalen prijs betekent dit dat zij wordt bevrijd van eventuele aanvullende betalingsverplichtingen, terwijl zij recht krijgt op terugbetaling van de betaalde € 4.045,01.   Dit leidt tot de slotsom dat de klacht gegrond is. Daarom dient de ondernemer het betaalde klachtengeld aan de consument te vergoeden en een vastgestelde bijdrage in de behandelingskosten te betalen. De commissie beslist als volgt.   Beslissing   De commissie verklaart dat de overeenkomst van 5 oktober 2011 is ontbonden. Dit betekent dat de ondernemer het gekochte en gelegde zonder kosten bij de consument verwijdert en terugneemt tegen gelijktijdige (terug)betaling aan de consument van € 4.045,01.   Dit alles dient plaats te vinden binnen twee maanden na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over het te betalen bedrag.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Overeenkomstig het Reglement van de commissie betaalt de ondernemer aan: a. de consument (bovendien) een bedrag van € 125,– wegens betaald klachtengeld; b. de commissie een bedrag van € 600,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 27 juni 2012.