Ondernemer maakt niet duidelijk waarom abonnement eenzijdig is opgezegd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Opzegging / Schade    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 201459/206026

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument had een sportschoolabonnement bij de ondernemer. De consument klaagt erover dat de ondernemer het abonnement eenzijdig heeft opgezegd. De consument verlangt hervatting van het abonnement. De ondernemer heeft geen standpunt kenbaar gemaakt bij de commissie. Nu de ondernemer niet heeft gereageerd, staat het door de consument gestelde vast. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Sport en Beweging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie stelt vast dat de klacht tijdig is ingediend. Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 13 juni 2023. De consument heeft ter zitting (videoconferentie) de klacht toegelicht.

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting zijn standpunt toe te lichten.

De consument werd ter zitting bijgestaan door de heer [naam] ([rechtsbijstand]).

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 17 juni 2021 met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot – kort gezegd – het leveren van een sportschoolabonnement.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft mijn abonnement zonder rechtsgeldige grond beëindigd. Ik was lid van de sportschool via een abonnement. Dit is zonder enige vorm van communicatie, onderbouwing of anderszins richting mij beëindigd per 24 november 2022. De ondernemer heeft het in zijn e-mail van 24 november 2022 over een opzegging door mij, maar ik heb nimmer de overeenkomst opgezegd. Later geeft de ondernemer aan mijn gemachtigde aan dat de ik me in bedreigende vorm zou hebben geuit richting een medewerker en dat dit de grond voor beëindiging zou zijn geweest. Ik betwist deze aantijgingen en vorder hervatting van mijn abonnement. Ik had geen enkele aanleiding om niet in te checken vanwege mijn abonnement. Bovendien heb ik nimmer een medewerker bedreigd of enige intentie daartoe gehad.

Voor zover ik me zou hebben misdragen of in strijd zou hebben gehandeld met de overeenkomst tussen partijen, rust op de ondernemer de bewijslast dit aan te tonen en onderbouwd kenbaar te maken. Echter, er is geen enkel bewijs geleverd. Evenmin is een contractuele grondslag van de beëindiging van de overeenkomst bekend gemaakt. Volledigheidshalve bevestig ik dat voor de tijd dat ik geen toegang heb gehad tot de sportschool, ik ook niet hoef te betalen.

Ik was gedwongen me in te schrijven bij een andere sportschool en die was duurder: circa € 30,– per maand. Daarom wens ik schadevergoeding. Ik heb de indruk dat het een actie van één medewerker was en zou graag terugkeren naar de sportschool van de ondernemer. Mijn huidige abonnement kan ik opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

De consument verlangt hervatting van het indertijd afgesloten abonnement en een vergoeding van de betaalde meerkosten van het abonnement bij de andere sportschool.

Standpunt van de ondernemer
Hoewel daartoe uitgenodigd heeft de ondernemer zijn standpunt omtrent de klacht niet aan de commissie kenbaar gemaakt.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De klacht is niet, althans onvoldoende, weersproken, zodat deze vaststaat. De commissie acht het opmerkelijk om de consument eerst de toegang tot de sportschool te ontzeggen door zijn abonnement te beëindigen en vervolgens geen reactie naar de commissie te sturen met een onderbouwing van het standpunt van de ondernemer. Daarmee rijst de vraag waarom aan de consument de toegang werd ontzegd, nu de ondernemer in geen enkel opzicht enige duidelijkheid heeft gegeven.

De commissie concludeert daarom dat de consument in de gelegenheid gesteld moet worden om weer in de sportschool van de ondernemer te sporten en daarnaast oordeelt de commissie op grond van alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden dat de consument zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de ondernemer de consument een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient de consument binnen één week na verzending van dit bindend advies in de gelegenheid te stellen om door middel van een abonnement op dezelfde wijze als dit voor 24 november 2022 het geval was gebruik te maken van de faciliteiten van de sportschool van de ondernemer.

De ondernemer betaalt daarnaast aan de consument een vergoeding van € 250,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer J.G. Boelens, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 13 juni 2023.