Ondernemer mag contante betaling aan de balie van het bedrijf weigeren

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Betaling    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPN-D01-0322

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de wijze van betaling: contant of per bank/giro.

De consument heeft tot dusverre aan maandelijkse betalingen in totaal een bedrag van € 575,60 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.

Sedert enige tijd kan ik bij de ondernemer niet meer contant aan de balie betalen. Ik maak daar bezwaar tegen. Ik word steeds meer gedwongen op zaken per giro of per bank te betalen. Ik voel me daardoor in mijn vrijheid beperkt. De diverse instanties hebben zo bovendien steeds meer controle en greep op de burgers.
Ik heb, behalve principiële, ook praktische bezwaren. De bank is nu ook al uit ons dorp verdwenen. Ik moet nu naar het postkantoor in Groningen of Hoogezand of Haaren. Dat is allemaal veel verder weg dan vroeger het kantoor van de ondernemer, dat in Zuid-Groningen (stad) zat.
Ik ga er van uit dat contant geld – eerst guldens, nu euro´s – nog steeds wettig betaalmiddel is dat de ondernemer niet mag weigeren. Hij maakt misbruik van zijn monopoliepositie door te eisen dat ik per giro betaal. Ik heb overigens, noodgedwongen, wel een girorekening waarop mijn AOW wordt betaald. Daarmee was ik het ook niet eens.

De consument verlangt dat hij weer in de gelegenheid wordt gesteld contant te betalen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.

Krachtens artikel 6:116 lid 2 BW en krachtens onze algemene voorwaarden, artikel 15 van de Algemene Voorwaarden Gas en artikel 11 van de Algemene Voorwaarden Elektriciteit hebben wij de bevoegdheid te verlangen dat per bank of per giro wordt betaald. Onze hele administratie is daarop ingericht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De omstandigheid dat Nederlandse courant – of inmiddels Europese courant – wettig betaalmiddel is, staat er noch aan in de weg dat een schuldeiser als plaats van betaling zijn bank- of girokantoor aanwijst (hetgeen er praktisch op neer komt dat de schuldenaar ofwel per bank/giro betaalt, ofwel contant op het postkantoor met betaling van stortingsrechten betaalt), noch dat partijen bij afzonderlijk beding, daaronder begrepen algemene voorwaarden, afspreken dat op andere wijze zal worden betaald. De consument heeft niet ten onrechte opgemerkt dat de energiemaatschappijen samen in feite een monopoliepositie hebben en alle deze eis stellen. De commissie acht evenwel, zonder overigens te bezwaren van de consument te willen bagatelliseren, het beding niet onredelijk. In het huidige tijdsgewricht zijn complete administraties ingericht op girale, en niet op chartale betaling. De mogelijkheid van chartale betaling zou de noodzaak van de instandhouding van een afzonderlijk circuit met zich brengen, met alle daarmee gepaard gaande kosten, welke onvermijdelijk omgeslagen zouden worden over alle aangeslotenen, waarvan de overgrote meerderheid geen bezwaren heeft. Bovendien bestaat er een – zij het niet volstrekt kosteloos – alternatief voor girale betaling. Principieel bezwaarden kunnen dus eventueel van die mogelijkheid gebruik maken.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Het in depot rustende bedrag wordt overgemaakt aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven op 1 maart 2002.