Ondernemer mag wettelijke rechten consument niet beperken

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Algemene voorwaarden / Overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 119357

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De ondernemer heeft bemiddeld om door een derde kluswerkzaamheden te laten verrichten en materialen te (laten) leveren. De uitgevoerde werkzaamheden zijn niet naar tevredenheid van de consument. Hij stelt de bemiddelaar aansprakelijk voor de slechte uitvoering van de overeenkomst. De ondernemer geeft immers op zijn website garantie op de uitgevoerde werkzaamheden. De commissie is het met de ondernemer eens dat er rechtstreeks een overeenkomst tot stand komt tussen de consument en de klusser. Maar de ondernemer geeft garantie op de werkzaamheden door gratis extra klusdagen ter beschikking te stellen. Dat is onvoldoende vindt de commissie. Het gaat erom dat het werk goed wordt opgeleverd.
De ondernemer stelt zich op het standpunt dat na de oplevering niet meer geklaagd kan worden over gebreken die tijdens de oplevering al zichtbaar waren. Daarmee beperkt de ondernemer de wettelijke rechten, die zeggen dat de consument binnen redelijke tijd na het ontdekken van de klachten moet klagen, dus niet alleen bij oplevering. Dat heeft de consument gedaan. De commissie vindt de klacht gegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een in of omstreeks mei 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het (laten) verrichten van kluswerkzaamheden en het (laten) leveren van materialen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.620,25.

De werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks juni 2018.

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer aansprakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en of de werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk.

De consument heeft een bedrag van € 1.596,06 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

De consument heeft op 11 juni 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Tijdens een eerste oplevering waren er heel veel nog openstaande punten. De klus was niet afgewerkt. De ondernemer heeft naar aanleiding daarvan snel actie ondernomen, waarna alsnog gedurende twee dagen aanvullende werkzaamheden verricht zijn. De consument heeft toen al besloten een aantal werkzaamheden niet meer te laten uitvoeren. Dit is ook verrekend.

Na de tweede oplevering heeft de consument van een deskundige derde begrepen dat er veel mankementen waren aan de uitgevoerde werkzaamheden en dat er slordig gewerkt is. Er is bovendien geen muurisolatie gebruikt, een stekker zit aan de verkeerde kant van de muur, het plafond is niet afgewerkt, er zit een scheur in de muur.

De consument heeft 25% van de overeengekomen prijs ingehouden.

De ondernemer geeft aan niets meer voor de consument te kunnen doen omdat volgens offerte opgeleverd is.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het rapport van de deskundige is duidelijk. Er staat wel een rekenfout in, bij de berekening van de kosten onder 2).

De consument wil dat het werk wordt opgeleverd zoals afgesproken is. Het afwerkingsniveau is niet zoals de consument mag verwachten. De consument heeft er geen vertrouwen meer in dat het goed komt.

De consument verlangt een schadevergoeding, waarmee de consument een derde het werk alsnog goed kan laten afwerken.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Naar aanleiding van de klacht van de consument heeft de klusser garantie verstrekt door drie dagen kosteloos te klussen. Daarna heeft de consument aangegeven dat het werk conform de offerte is opgeleverd. De overeengekomen prijs is volgens afspraak nog met € 640,– verminderd, omdat de consument zelf een deel van het werk zou doen.

De consument klaagt vervolgens dat hem teveel materiaalkosten in rekening zijn gebracht. De materialen zijn echter conform de offerte.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden, maar slechts bemiddelaar tussen de consument en de klusser. Dat neemt niet weg dat de ondernemer ook probeert mee te werken aan oplossing van klachten.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Nadat er problemen ontstaan zijn heeft de ondernemer bemiddeld bij het bereiken van een oplossing. Daardoor zijn bij wijze van garantie nog extra dagen gewerkt door de klusser.

Ten aanzien van de materiaalkosten heeft de consument vooraf zijn akkoord gegeven voor een vast bedrag. Daar is hij dan ook aan gebonden.
Voor wat betreft de werkzaamheden heeft de consument verklaard dat het werk naar tevredenheid is opgeleverd. Daarmee is dan voor wat betreft de ondernemer het conflict opgelost. De ondernemer heeft de indruk dat met name de materiaalkosten achteraf een discussiepunt voor de consument zijn geworden. Maar daar was vooraf overeenstemming over bereikt.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

1) De naden die tussen de schuifdeuren zichtbaar zijn, kunnen niet kleiner omdat daar het
rolsysteem van de deuren tussen door gaat. De zijkant van de kast had breder gekund zodat je niet meteen in de kast kijkt. De deskundige is van mening dat dit geen goed en deugdelijk werk is.
Er is ruimte in de kast tussen het dak en de legplank. Dit zal moeten worden dichtgemaakt omdat daar spullen in verdwijnen die niet meer te pakken zijn. De deskundige is van mening dat dit geen goed en deugdelijk werk is.
De afwerking bij de schuifdeur strip en de plint is niet netjes afgewerkt. De deskundige is van mening dat dit geen goed en deugdelijk werk is.

2) De wand is gemaakt van metal-stud en afgewerkt met gipsplaat. De wand is niet voorzien van isolatiemateriaal, hetgeen normaliter ook niet wordt gedaan bij binnenwanden. Op de wand op de overloop is de overgang tussen beide wandplaten zichtbaar, doordat deze niet goed en voldoende zijn opgevuld. De deskundige is van mening dat dit geen goed en deugdelijk werk is.

3) De stekker van het afzuigsysteem bevindt zich op de overloop in het zicht. Deze aansluiting bevond zich op die plek voordat met de werkzaamheden was begonnen. De afzuiger zelf is weggewerkt in de schuifdeurkast, die bereikbaar is door een aftimmering te verwijderen. De aansluiting had netjes in de kast verwerkt kunnen worden voordat de wand geplaatst werd. De deskundige is van mening dat dit geen goed en deugdelijk werk is.

4) De afwerking van het plafond is niet netjes afgewerkt. De deskundige is van mening dat dit geen goed en deugdelijk werk is.

5) Bij de zijwangen zijn krimpscheuren ontstaan. Dit is met enkel overschilderen niet op te lossen, omdat de scheur zal terugkeren. De deskundige is van mening dat dit geen goed en deugdelijk werk is. Er kan een V-groef worden gemaakt gelijk met het motief in de schuifdeuren, waarna de zijwangen worden geschilderd. Op deze manier is er een nette en strakke naad zichtbaar.

6) Er is een gaatje te zien in het laminaat, waarvan niet kan worden beoordeeld of dit voor of na de oplevering is ontstaan.

7) Op de overgang van het schuine dak naar het plafond zijn de gipsplaten tegen elkaar aan bevestigd en daar ontstaat vaak een krimpnaad, hetgeen niet te voorkomen is. De deskundige is van mening dat er goed en deugdelijk werk is geleverd.

8) Het tussenstuk tussen de beide delen van het dakkapel is niet netjes, door de aanwezigheid van de krimpnaden. Hier zou in eerste instantie de wand tussen worden geplaatst, maar in overleg is dat gedeelte bij de slaapkamer getrokken. Door het plaatsen van een multiplex plaat had dit voorkomen kunnen worden. De deskundige is van mening dat dit geen goed en deugdelijk werk is.

Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken opvallend.

Herstel is technisch mogelijk.
1) De zijkant van de kast met een lat afwerken zodat de naad niet zichtbaar is. De ruimte tussen dak en legplank dichtmaken. Afwerking plint bij schuifdeur rails en wand herstellen.
2) Naden van de wand strakker afwerken en glad maken. Daarna het geheel oversauzen.
3) Aansluiting van de stekker t.b.v. de afzuigunit kan worden verplaatst voordat de wand opnieuw wordt afgewerkt aan de overloopkant.
4) Ontsierende plekken aan het plafond wegwerken en het geheel overschilderen.
5) Naad in zijwangen V groef van maken en sauswerk zijwangen herstellen.
6) –
7) –
8) Tussenstuk afwerken met een multiplex plaat en schilderen daarvan.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is een overeenkomst tot stand gekomen. Uit de stukken, zoals die door partijen aan de commissie zijn gestuurd blijkt dat de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst gericht is op het bemiddelen tussen de consument en een door de ondernemer voorgestelde klusser, waarbij uitdrukkelijk is aangegeven dat er rechtstreeks een overeenkomst tot stand komt tussen de consument en de klusser.

Naar het oordeel van de commissie staan daarmee de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden, het bedrag dat de klusser in rekening heeft gebracht en de kwaliteit en prijs van de gebruikte materialen niet ter beoordeling van de commissie. De consument dient daarvoor zijn contractspartij, de klusser, rechtstreeks aan te spreken.

De commissie kan echter wel beoordelen in hoeverre de ondernemer nagekomen is waartoe de ondernemer zich in de bemiddelingsovereenkomst met de consument heeft verbonden.

Onderdeel van de tussen de consument en de ondernemer tot stand gekomen bemiddelingsovereenkomst is een garantiebepaling, luidende:
Naast de wettelijke garantie heb je via ons altijd 30 dagen garantie op het uitgevoerde werk, dit geldt voor gebreken die je tijdens de eindinspectie redelijkerwijs niet hebt kunnen zien. Contacteer ons dan hierover, wij doen ons best om je tevreden te krijgen. Dit kan betekenen dat de dienstverlener kosteloos het werk opnieuw komt uitvoeren. Indien de dienstverlener de klus niet goed kan uitvoeren, doen we ons best doen om een vervanger te vinden. Lukt ons niet om een vervanger te vinden? Dan hoef je de rekening niet te betalen of krijg je het betaalde bedrag terug.

De ondernemer stelt aan de garantieverplichtingen voldaan te hebben, nu de klusser een aantal dagen is teruggekomen, waarvoor aan de consument geen kosten in rekening zijn gebracht.
Voorts doet de ondernemer er een beroep op dat de consument zich in een e-mail van 14 juni 2018 akkoord heeft verklaard met het uitgevoerde werk, waarmee sprake is van een oplevering. Daarna kan de consument geen beroep meer doen op andere dan verborgen gebreken.

Tussen de consument en de klusser is een aannemingsovereenkomst tot stand gekomen. Een wezenlijk kenmerk van een aannemingsovereenkomst is, dat de verplichting van de aannemer zich richt op het bereiken van een overeengekomen resultaat. Dat de ondernemer aangeeft dat garantie is verleend omdat extra dagen gewerkt zijn miskent dit resultaatskarakter van de aannemingsovereenkomst. Het gaat er om of het werk van de klusser voldoet aan hetgeen afgesproken is.

Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat dit niet het geval is.

De ondernemer beroept zich op de beperking in de garantiebepaling in de overeenkomst tussen de consument en de ondernemer. De ondernemer voert aan dat de consument zich akkoord verklaard heeft met het werk en dat sprake is van gebreken, die de consument tijdens de eindinspectie redelijkerwijs had kunnen zien. Daarmee zou de consument geen beroep meer kunnen doen op de garantiebepaling.

De ondernemer neemt in de in de algemene voorwaarden opgenomen garantiebepaling de regeling over zoals die geldt bij overeenkomsten betreffende aanneming van werk. De overeenkomst, zoals die tussen partijen tot stand is gekomen betreft echter geen aanneming van werk, maar bemiddeling.
Bij andere overeenkomsten dan aanneming van werk geldt, op grond van het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, dat een contractspartij binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek ontdekt heeft of heeft moeten ontdekken dient te protesteren. Deze bepaling staat op gespannen voet met hetgeen (in analogie van de wettelijke regeling van de overeenkomst betreffende aanneming van werk) in de garantiebepaling is geregeld. Daarin wordt een beroep op andere dan verborgen gebreken uitgesloten na de oplevering.

Naar het oordeel van de commissie worden daarom met de garantiebepaling bij de bemiddelingsovereenkomst de uit de wet voortvloeiende rechten van de consument wezenlijk beperkt, zoals bedoeld in artikel 6:237 onder b van het Burgerlijk Wetboek. Daarmee kan de ondernemer geen beroep doen op de beperking, zoals die in de garantiebepaling bij de bemiddelingsovereenkomst is opgenomen.

Naar het oordeel van de commissie is uit hetgeen door partijen is overgelegd voldoende duidelijk geworden dat de consument binnen bekwame tijd nadat hij de gebreken ontdekt heeft met de ondernemer contact heeft opgenomen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Daarmee dient de ondernemer de verplichtingen, zoals die opgenomen zijn in de garantiebepaling alsnog na te komen. Daarbij kan dan de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige als leidraad gelden.

De commissie zal een ruime termijn bepalen waarbinnen daaraan uitvoering gegeven dient te worden.

Zodra de garantieregeling is uitgevoerd zal het bij de commissie in depot gestorte bedrag aan de ondernemer worden doorbetaald.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer geeft uitvoering aan de garantieregeling, zoals die geldt in de tussen de consument en de ondernemer gesloten bemiddelingsovereenkomst.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van drie maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Zodra de commissie bericht heeft ontvangen van beide partijen dat een en ander overeenkomstig de beslissing is geschied, zal het depotbedrag als volgt worden verrekend. Het depotbedrag ad € 1.596,06 zal worden doorbetaald aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, W.H.X. Amian en mr. C.A. Bontje, leden, op 12 juli 2019.