Ondernemer medeverantwoordelijk voor formulering gastouder overdrachtsformulier en niet juist omgaan met contractsopzegging consument

  • Home >>
  • Kinderopvang >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Kinderopvang    Categorie: Opzegging overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 132467/141877

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil heeft betrekking op de vraag of de gastouder en het gastouderbureau wel professioneel zijn omgegaan met het de opzegging van het contract door de consument.

Het door de gastouder ingevulde overdrachtsformulier vermeldt niet alleen objectieve omstandigheden en observaties over de zoon van consument, maar ook een weinig objectief en zakelijk oordeel over consument en de houding van consument en de vader, die samen in een scheidingsproces verwikkeld zijn. Dit hoort op deze wijze niet thuis in een overdrachtsformulier inzake kinderopvang. Het overdrachtsformulier wordt gedrukt op briefpapier van de ondernemer en de ondernemer heeft verplicht gesteld dat het overdrachtsformulier alleen aan de ouders wordt verstrekt en niet aan derden. Ook de ondernemer is van mening dat de gastouder in haar formulering in het overdrachtsformulier te ver is gegaan. De ondernemer is voornemens beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat, zoals hier het geval, het overdrachtsformulier door de andere ouder wordt gebruikt op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, zoals in een gerechtelijke procedure. Hieruit blijkt dat de ondernemer een (tamelijk directieve) rol voor zichzelf ziet in de relatie tussen gastouder en ouders betreffende het overdrachtsformulier. Hiermee is ondernemer medeverantwoordelijk voor de inhoud van het overdrachtsformulier en het niet juist omgegaan met de opzegging van het contract door de consument. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Volledige uitspraak 

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de wijze waarop de gastouder en het gastouderbureau zijn omgegaan met de opzegging van het contract door de consument. Daarnaast heeft de gastouder in juli 2021 geen verantwoorde opvang kunnen bieden.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Zowel de gastouder als het gastouderbureau zijn buitengewoon onprofessioneel omgegaan met de opzegging van het contract door de consument. De beslissing wordt door beiden niet gerespecteerd.

De gastouder gebruikt haar positie om de consument als moeder in een kwaad daglicht te zetten, terwijl de consument in een complexe scheiding verwikkeld is.

De gastouder heeft geen verantwoorde opvang kunnen bieden in de maand juli 2021. Ze heeft geen emotionele veiligheid kunnen waarborgen voor de zoon van de consument door de conflicten die zij met de consument aanging in zijn bijzijn.

De consument verlangt dat het door de gastouder ingevulde overdrachtsformulier wordt ingetrokken.

Daarnaast verlangt de consument een vergoeding voor de uren die zij niet heeft afgenomen, € 292,68 voor de periode van 8 juli tot en met 29 juli 2021 en € 63,77 voor de periode van “lockdown”.

Tenslotte verlangt de consument een juiste compensatie over de gehele periode van de lockdown en voor de ongevraagde ongemakken en onterechte beschuldigingen uit naam van het gastouderbureau.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het overdrachtsformulier geeft de visie van de gastouder weer op de ontwikkeling en situatie van het kind. Wat de inhoud betreft, gaat de gastouder ver door ook haar visie op de consument hierin te betrekken. Vanaf het begin van de opvang zijn er zorgen geweest vanwege de complexe situatie tussen de ouders, en lag er een melding bij Veilig Thuis wegens letsel bij de zoon. De ondernemer heeft hier tijdens het

koppelingsgesprek (met de consument) uitgebreid aandacht aan besteed. Er is daardoor gedurende de gehele opvangperiode ook veel geëvalueerd en veel contact geweest tussen de consument, gastouder en bureau. De onverwachte opzegging van de opvang, het intensieve contact, dit gegeven uit het verleden én elke weigering van de consument tot communicatie, geven dan zorg. Omdat de visie in het overdrachtsformulier de persoonlijke visie is van de gastouder, kan de ondernemer het formulier als bureau niet intrekken. Echter, om te voorkomen dat er informatie over een ouder wordt verstrekt aan een andere instantie, zonder toestemming van de ouder, is er wel bewust een tussenstap ingebouwd. Het formulier wordt altijd aan de ouders verstrekt, nooit aan de instantie/organisatie waar het kind heen gaat. De ouder kan dus zelf beslissen het formulier al dan niet te verstrekken. Op die manier wordt ondervangen dat

gegevens worden doorgegeven aan een volgende instantie, waar ouders niet achter staan.

De ondernemer heeft bemiddeld in de compensatie omdat de gastouder daartoe in eerste instantie niet bereid was. Ondanks dat de gastouder niet verplicht is tot compensatie, is de ondernemer van mening dat de consument een redelijk verzoek hiertoe had ingediend. Dit is ook besproken met de gastouder en zij wilde daarop in gesprek gaan met de consument. De consument weigerde echter iedere communicatie. Dit heeft er weer toe geleid dat de gastouder ook haar bereidheid tot terugbetaling introk. Door haar eigen handelen heeft de consument de verhouding tussen haar en de gastouder verstoord, wat heeft geresulteerd in definitieve weigering tot compensatie van de gastouder.

Heel kort daarop heeft de consument de opvang stopgezet; voor de gastouder en de ondernemer volkomen onverwacht. De consument heeft geen enkele reden van opzegging gegeven. Ook de gastouder heeft van de consument geen reden van opzegging ontvangen.

De consument vraagt terugbetaling van de uren die ze niet heeft afgenomen vanaf donderdag 8 juli tot en met donderdag 29 juli 2021 vanwege een onveilige situatie voor de zoon die ontstaan is door toedoen van de gastouder. De opzegtermijn is één maand. De consument heeft haar contract bij de gastouder op 30 juni 2021 opgezegd wat inhoudt dat haar contract loopt tot en met 31 juli 2021. Van een onveilige situatie is geen sprake. Er is ook geen enkele reden voor hem dat de consument hem niet naar de gastouder heeft laten gaan. Daarom is de ondernemer niet bereid tot compensatie van deze kosten.

Er was geen enkele reden om de zoon thuis te houden. Hij had het erg naar de zin bij de gastouder. Er is geen enkele melding ooit gedaan van een onveilige situatie bij deze gastouder.

Er is een band tussen ouders, gastouder, kinderen en gastouderbureau. Juist door de complexe situatie, was hier veel contact. Wanneer dit contact, na zo’n heftig besluit, volkomen onverwacht wordt verbroken, is het logisch dat er zorgen bestaan en contact wordt opgenomen om te kijken wat er aan de hand is.

De ondernemer begrijpt dat de consument moeite heeft met de visie van de gastouder in het overdrachtsformulier. Hoewel de consument deze zorg heeft aangewakkerd door haar manier van handelen, begrijpt de ondernemer heel goed dat dit pijnlijk is voor de consument om te lezen. In de visie van de ondernemer is het verstrekken van het overdrachtsformulier door de vader aan derden, een intern punt tussen vader en moeder en niet voor financiële compensatie door de ondernemer in aanmerking komt.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De stelling van de consument dat sprake is van smaad en schending van haar privacy door de ondernemer is onvoldoende onderbouwd. De consument heeft ter zitting bevestigd dat zij daarover geen informatie wil verstrekken. Reeds hierom ziet de geschillencommissie geen grond tot vergoeding van de gestelde schade door de ondernemer. Dit verzoek zal daarom worden afgewezen.

Het door de gastouder ingevulde overdrachtsformulier vermeldt niet alleen objectieve omstandigheden en observaties over de zoon van consument, maar ook een weinig objectief en zakelijk oordeel over consument en de houding van consument en de vader, die samen in een scheidingsproces verwikkeld zijn. Dit hoort op deze wijze niet thuis in een overdrachtsformulier inzake kinderopvang.

Hoewel het overdrachtsformulier inhoudelijk is opgesteld door de gastouder, heeft het een connectie met het gastouderbureau, de ondernemer. Dit blijkt alleen al uit het feit dat het overdrachtsformulier wordt gedrukt op briefpapier van de ondernemer. Daarnaast heeft de ondernemer verplicht gesteld dat het overdrachtsformulier alleen aan de ouders wordt verstrekt en niet aan derden.

Ook de ondernemer is van mening dat de gastouder in haar formulering in het overdrachtsformulier te ver is gegaan. Hoewel op dit moment geen verder beleid – anders dan het briefpapier en de wijze van verstrekking – is geformuleerd is de ondernemer wel voornemens beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat als hier het geval, het overdrachtsformulier door de andere ouder wordt gebruikt op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, zoals in een gerechtelijke procedure. Ook daaruit blijkt dat de ondernemer een (tamelijk directieve) rol voor zichzelf ziet in de relatie tussen gastouder en ouders betreffende het overdrachtsformulier. Hiermee is ondernemer medeverantwoordelijk voor de inhoud van het overdrachtsformulier en het niet juist omgegaan met de opzegging van het contract door de consument. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Dat neemt evenwel niet weg dat de geschillencommissie, gelet reeds op het tijdverloop en de juridische ontwikkelingen in de procedure tussen de ouders sindsdien, geen aanleiding ziet voor een verplichting, op te leggen aan de ondernemer, om het overdrachtsformulier alsnog in te trekken. Dit verzoek zal worden afgewezen.

De ondernemer gaat akkoord met terugbetaling van de door de consument verlangde bedragen: € 292,68 voor de periode van 8 tot en met 29 juli en € 63,77 voor de periode van “lockdown”, ofwel in totaal € 356,45. De ondernemer zal tot betaling worden veroordeeld.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,00 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld. Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing 

De commissie verklaart de klacht gegrond en veroordeelt de ondernemer om binnen twee weken na verzending van dit bindend advies een bedrag van € 356,45 aan de consument te betalen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. dr. E. Venekatte, voorzitter, de heer drs. T. Blom, de heer mr. P. P. van der Neut, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. L. Kramer, secretaris, op 12 december 2022.