Ondernemer mocht prijswijziging doorvoeren

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Prijs / Wijziging    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 199490/205482

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil gaat over de door de ondernemer geïntroduceerde tariefswijziging. De ondernemer voert aan dat het type abonnement van de consument is komen te vervallen en dat de consument een nieuw type abonnement is aangeboden. De commissie is van oordeel dat de klacht van de consument ongegrond is. De ondernemer heeft de wijzigingen weliswaar te laat aangekondigd, maar de ondernemer heeft hiertoe een passende compensatie geboden.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Sport en Beweging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie stelt vast dat de klacht tijdig is ingediend.

Het bureau van de commissie heeft aan beide partijen bericht dat de commissie de behandeling van het geschil zal afdoen zonder mondelinge behandeling. De commissie heeft daartoe ook de bevoegdheid conform haar reglement. Alhoewel daartoe wel in de mogelijkheid gesteld, heeft geen van partijen aangegeven prijs te stellen op een mondelinge behandeling. Om die reden zijn partijen geïnformeerd over de datum wanneer de commissie zal beslissen over het geschil.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 13 juni 2023.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 1 september 2020 met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een fitnesabonnement voor de som van
€ 23,76 per vier weken.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

We hebben twee abonnementen bij de ondernemer afgesloten. Op 6 januari 2023 ontvingen wij van de ondernemer een bericht met als onderwerp prijsaanpassing. De wijziging van deze tarieven betekent voor ons een prijsstijging van ruim 49%. Wij betalen nu € 23,76 [oude prijs] per vier weken en we gaan per 1 februari 2023 naar € 35,52 [nieuwe prijs] per vier weken per abonnement. Dat betekent een verhoging van ruim 49% ten opzichte van het oude tarief. We vinden deze tariefswijziging onredelijk en disproportioneel.

Bovendien is deze wijziging onrechtmatig en in strijd met onze overeenkomst en de daarbij behorende algemene voorwaarden. Dat blijkt uit de algemene voorwaarden en meer specifiek artikel 21 van de betalingsvoorwaarden van [de ondernemer]: “Een keer per jaar mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%”. Tot slot moeten wijzigingen minimaal vier weken van tevoren worden meegedeeld. De ondernemer informeert ons op 6 januari en de wijziging gaat per 1 februari 2023 in. [vgl. art. 7 lid 2 algemene voorwaarden]. Ook dit is in strijd met de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

De ondernemer heeft op 12 januari 2023 schriftelijk gereageerd op de klacht. Ze geven aan niets met onze klacht te gaan doen. Ik kan dan ook niet anders dan dit geschil of mijn klacht bij jullie aan te melden. Ik heb dit geschil ook gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt.

De consument verlangt voortzetting van de beide afgesloten abonnementen in de huidige vorm.

 

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het is correct dat wij té laat zijn geweest met de aankondiging (6 januari aankondiging – ingang wijziging 1 februari). Wij hebben uit bedrijfseconomische redenen in december 2022 besloten bepaalde historische abonnementen uit het aanbod van abonnementen te nemen. Deze abonnementen zijn niet langer verantwoord om een structurele gezonde bedrijfsvoering te bereiken in relatie tot het behouden van een gelijkwaardig dienstenpakket aan onze leden. Het abonnement in deze zaak is een van deze historische abonnementen.

Hoewel te laat, hebben we op 6 januari 2023 onze leden geïnformeerd dat het abonnement “SF 1 jaar onbeperkt” komt te vervallen. Gelijktijdig bieden we de leden de optie om te kiezen voor een van onze alternatieve abonnementen, zijnde Choice, Duo of Pay per Week. Uiteraard staat het de leden vrij, aangezien ze contractvrij zijn, hier niet voor te kiezen en hun abonnement te beëindigen. Op 7 januari 2023 heeft de consument een mail gestuurd, mede namens zijn partner, waarin hij bezwaar maakte tegen het gedane aanbod.

In feite gaat het niet om een prijsaanpassing, maar om een historisch abonnement dat niet langer aangeboden wordt, waarbij leden de optie hebben om te kiezen uit een van de alternatieve abonnementen. Dit betekent dat de consument en zijn partner het volste recht hebben om het hier niet mee eens te zijn en om af te zien van een van de nieuwe abonnementen. Wij hebben van begin af aan een flexibele opstelling gekozen en samen met leden die hier moeite mee hadden naar oplossingen gezocht. En natuurlijk bleek tot onze grote spijt dat diverse leden ervoor kozen om hun abonnement te beëindigen. Waar van toepassing hebben wij tevens afgezien van de reglementaire opzegtermijn. In de daaropvolgende dagen heeft de clubmanager dan ook meermalen geprobeerd telefonisch contact te zoeken. Helaas is dat niet gelukt, waarop de clubmanager op 12 januari 2023 een reactie stuurt. Hierin geeft hij aan dat hij graag in gesprek wil komen, telefonisch dan wel (liever) live. Hierop is verder geen reactie gekomen. Wij erkennen dat we net iets te laat zijn geweest met onze aankondiging en bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan. Ter compensatie bieden wij een periode van vier weken gratis aan.

De ondernemer heeft d.d. 3 april 2023 een vergoeding aangeboden in de vorm van vier weken gratis sporten.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is niet in geding dat de ondernemer door op 6 januari 2023 de prijzen per 1 februari aan te passen niet correct heeft gehandeld. Daarom heeft de ondernemer aangeboden dat er vier weken gratis kan worden gesport. De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan ter oplossing van de op zichzelf terechte klacht redelijk. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van dit onderdeel van het geschil vindt.

Verder heeft de ondernemer in de algemene voorwaarden de mogelijkheid geopend om de prijzen te verhogen; vgl. artikel 21 van de betalingsvoorwaarden. De ondernemer kan eens per jaar de tarieven verhogen met maximaal 5% en in een dergelijk geval geeft de consument geen recht de overeenkomst te beëindigen. De consument heeft wel een mogelijkheid tot beëindiging in geval de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Met een verhoging van het abonnementsgeld van € 23,76 per vier weken naar € 35,52 per vier weken per abonnement ingaande op 1 februari 2023 overschrijdt de ondernemer de 5%-grens. Dit betekent dat de consument dan voor de keuze staat om ofwel de verhoging te accepteren danwel de overeenkomst te beëindigen (en desgewenst elders te gaan sporten). De commissie wijst erop dat de verhoging in procenten aanzienlijk is, terwijl dat in euro’s minder oogt. Daarbij moet worden bedacht dat ten gevolge van de sterk stijgende energietarieven de ondernemer wordt geconfronteerd met fors hogere kosten die mogelijk ook nog worden doorberekend via een jaarlijkse huurprijsaanpassing nu de inflatie meer dan 10% bedroeg. Mogelijk wordt de ondernemer ook geconfronteerd met hogere salarislasten. Dezelfde redenering kan worden gevolgd als ervan wordt uitgegaan dat de ondernemer bepaalde typen abonnementen kan beëindigen. Ook dan wordt de consument voor de keuze gesteld om al dan niet een ander -mogelijk duurder- abonnement af te sluiten.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht voor het overige ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod om, voor zover dat niet is geschied, de consument vier weken gratis te laten sporten. Het door de consument verlangde wordt voor het overige afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer J.G. Boelens MSm, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 13 juni 2023.