Ondernemer moet bewijzen dat LCD-scherm is gebroken door oorzaak van buitenaf.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Bewijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51223

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 11 mei 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een e-reader van het merk [merknaam] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 269,–. De levering heeft op 17 mei 2010 plaatsgehad.   De consument heeft op 21 oktober 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Bij het aanzetten van het apparaat kwam een defect naar voren. Het LCD scherm werkte niet. Ik heb het apparaat ter reparatie aan de ondernemer aangeboden. Uit het door de reparateur ingestelde onderzoek zou zijn gebleken dat het scherm is gebroken door een oorzaak van buitenaf, stoten of vallen. Ik ontken dat. Er is niets bijzonders met het apparaat gebeurd. Ik ben er altijd zeer zorgvuldig mee omgegaan. Buiten het gebroken scherm is er nergens een beschadiging te zien. Het is mijns inziens niet mogelijk het scherm te breken zonder dat er een zichtbare beschadiging aan het frame ontstaat. De ondernemer moet bewijzen dat de schade is ontstaan door een oorzaak die niet aan hem is toe te rekenen, aangezien het gebrek zich binnen 6 maanden na de levering heeft geopenbaard. De ondernemer is naar mijn mening niet in dat bewijs geslaagd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb enkele opmerkingen naar aanleiding van het deskundigenrapport. De deskundige heeft het apparaat in gedemonteerde toestand bekeken. Zijn vaststelling dat het LCD scherm op een correcte wijze is ingebed in een metalen frame berust dus niet op zijn eigen waarneming en zijn conclusie dat die constructie van dien aard is dat het scherm niet spontaan kan scheuren is dus niet 100% zeker juist. Daarnaast zegt hij dat het leesgedeelte van het scherm kwetsbaar blijft. Dat betekent dat er een kans bestaat dat het scherm ook bij normaal gebruik stuk kan gaan. Dat is in tegenspraak met de conclusie aan het slot van het rapport dat de scheur in het scherm is ontstaan door druk van buitenaf of door stoten tegen het scherm. Met andere woorden: statistisch gezien vormt het rapport van de deskundige geen volledig sluitend bewijs van de stelling van de ondernemer dat het scherm is stukgegaan door een aan mij toe te rekenen oorzaak.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De technische dienst die de e-reader heeft onderzocht heeft vastgesteld dat LCD scherm is stukgegaan door een oorzaak van buitenaf (stoten of vallen). Hiervoor zijn wij als leverancier van het apparaat niet aansprakelijk. Het is immers geen gebrek aan het apparaat zelf.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De glasplaat van het LCD-scherm is achter het polarisatiefilter gebroken. De breuk loopt van het midden uit naar de rechter bovenhoek en bijna geheel naar linksonder. Het LCD-scherm ligt op een correcte wijze ingebed in een metalen houder/frame. Deze constructie is van dien aard dat het scherm niet spontaan kan scheuren. Echter, het leesgedeelte van het scherm blijft kwetsbaar. Aangezien een LCD scherm niet door elektronica kan scheuren, het scherm correct is gemonteerd en mede gelet op de vorm van de scheur, van het midden uit, is deze scheur door druk van buitenaf of door stoten tegen het scherm ontstaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Volgens artikel 7:18, lid 2 BW wordt bij een consumentenkoop vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Terecht stelt de consument zich dan ook op het standpunt dat de ondernemer moet bewijzen dat het LCD-scherm is gebroken door een oorzaak van buitenaf. De bevindingen van de door de ondernemer ingeschakelde technische dienst acht de commissie niet voldoende bewijs. Die bevindingen samen met die van de door de commissie ingeschakelde onafhankelijke deskundige echter wel. Weliswaar heeft de consument ter zitting enkele omstandigheden genoemd op grond waarvan aan de conclusie van de deskundige ten aanzien van de oorzaak van het gebrek volgens de consument zou moeten worden getwijfeld, maar de commissie deelt deze zienswijze niet. Dat het leesgedeelte van een e-reader kwetsbaar is bij normaal gebruik zal niemand betwisten. Alle voorwerpen die van glas zijn vervaardigd bezitten die eigenschap, wat betekent dat daarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Verder acht de commissie het weinig waarschijnlijk dat een breuk in een LCD-scherm zoals beschreven door de deskundige die zich na circa 4 maanden na de aflevering openbaart bij de aflevering al aanwezig is geweest. Mede in dit licht bezien leveren de bevindingen van de technische dienst en die van de deskundige voor de commissie voldoende overtuigend bewijs op dat sprake is geweest van een oorzaak van buitenaf die niet aan de ondernemer is toe te rekenen, ook al is de consument zich van het bestaan daarvan niet bewust geweest.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, op 26 mei 2011.