Ondernemer moet gebreken aan gietvloer herstellen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: (non)conformiteit / (On)deugdelijke uitvoering overeenkomst / Schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 189396/190517

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Volgens de consument vertoont de door de ondernemer aangebrachte gietvloer storende gebreken, bestaande uit blazen en zogenaamde ‘heilige dagen’. Hij eist herstel van de gebreken door de ondernemer. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. De commissie acht het redelijk dat de ondernemer in overleg met de consument overgaat tot herstel van de gebreken (‘heilige dagen’ en blazen) door middel van de airbrush methode. De commissie is van oordeel dat de klacht gegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft een overeenkomst tot het aanbrengen van een gietvloer in de woning van de consument
conform de opdrachtbevestiging van 7 september 2021. De aanneemsom van € 9.602,56 is door de
consument betaald.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Volgens de consument vertoont de door de ondernemer aangebrachte gietvloer storende gebreken,
bestaande uit blazen en zogenaamde ‘heilige dagen’.

Hij eist herstel van die gebreken door de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Hij heeft wel een toelichting gegeven bij gelegenheid van het
onderzoek door de deskundige.

Het deskundigenonderzoek
De deskundige heeft op 3 februari 2023 een rapport uitgebracht. Hij constateert 10 à 20
blazen in de gietvloer, die niet afkomstig zijn van buiten komend vocht in de gietvloer maar van vocht dat in
de vloer aanwezig moet zijn geweest bij het gieten van de vloer. De ondernemer heeft verklaard dat hij het
vochtgehalte in de vloer heeft gemeten met een Uzin VI-Du indicatieve vochtmeter. Het gebruik van deze
vochtmeter heeft slechts een diepte van enkele centimeters. Als de dekvloer op grotere diepte nog nat is,
zal dat niet worden gemeten.

De herstelkosten op basis van esthetisch herstel met airbrush schat hij op € 1.800,–, de kosten op basis
van volledig overlagen op € 2.700,– inclusief btw. Bij beide herstelvarianten zullen de aanwezige ‘heilige
dagen’ tegelijk mee worden opgelost.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de expertise van de deskundige kan de commissie niet zonder meer vaststellen dat de
ondernemer een verwijt treft met betrekking tot de in de gietvloer aanwezige blazen, omdat de vochtmeter
slechts op enkele centimeters diepte vocht in de dekvloer vaststelt. De wetenschap dat de dekvloer
kennelijk op grotere diepte nog nat moet zijn geweest bij het gieten, valt naar het oordeel van de commissie
niet aan de ondernemer toe te rekenen.

De aanwezigheid van ‘heilige dagen’ in de gietvloer is wel aan de ondernemer toe te rekenen en komt
daarmee voor zijn risico. Volgens de deskundige zal esthetisch herstel met airbrush de gebreken van zowel
‘heilige dagen’ als de blazen herstellen.

De commissie acht het op grond van een en ander redelijk dat de ondernemer in overleg met de
consument overgaat tot herstel van de gebreken (‘heilige dagen’ en blazen) door middel van de airbrush
methode.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient in overleg met de consument de gebreken (‘heilige dagen’ en blazen) te herstellen
door middel van de airbrush methode.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter,
de heer mr. A.B. van Kruistum, mevrouw mr. C.R.J.M. den Hartog-Kaaij, leden, op 14 maart 2023.