Ondernemer moet gebreken aan zonnepanelen kosteloos herstellen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Overeenkomst / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 168794/174811

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument stelt dat de zonnepanelen op zijn dak niet goed zijn geïnstalleerd door het bedrijf. Door verschillende weersomstandigheden waren de panelen grootschalig beschadigd. De consument vordert de kosten van de schade en de gevolgschade van de ondernemer. Dat de onderconstructie in het begin niet goed bevestigd zou zijn wordt door de ondernemer betwist. Aansprakelijkheid voor de schade kan de ondernemer niet erkennen; de ondernemer raadt de consument nogmaals aan de offerte voor herstelwerkzaamheden in te dienen via de verzekeraar van de consument. Hoewel de gebreken mede zijn ontstaan, c.q. zijn gebleken, onder stormachtige omstandigheden, is de ondernemer niet ontslagen van voormelde verplichting om een en ander kosteloos te herstellen, zo oordeelt de commissie. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 21 oktober 2020 tussen partijen tot stand gekomen
overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van 14
zonnepanelen op een plat dak voorzien van onderconstructie (met ballast), tegen de daarvoor door de
consument te betalen prijs van € 5.920,–.

De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 28 oktober 2020.,

De consument heeft op 18 maart 2022 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb zonnepanelen op mijn dak die niet goed zijn geïnstalleerd door het bedrijf. Door verschillende
weeromstandigheden waren de panelen grootschalig beschadigd. Het probleem is echter nu dat mijn
buurman ook zonnepanelen heeft die in tegenstelling tot die van mij geen schade hebben opgelopen.
Ik heb het bedrijf van mijn opgelopen schade op de hoogte gesteld, maar ze erkennen de verkeerd
geïnstalleerde zonnepanelen niet en schuiven de schuld op het weer. Bovendien heb ik dezelfde
zonnepanelen als die van mijn buurman en heb ik een en ander vergeleken en kwam ik tot de
conclusie dat ze inderdaad niet goed waren geïnstalleerd. Ik wilde dat een specialist van het bedrijf
langs zou kunnen komen om het te bevestigen maar daar ging de ondernemer niet mee akkoord.

De consument verlangt: “het zonnepanelensysteem is niet deskundig geïnstalleerd. Ik vorder de
kosten van de schade en gevolgschade van de ondernemer”.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie
kenbaar te maken.

Wel blijkt het volgende standpunt van de ondernemer uit de correspondentie van partijen.
De consument stelt dat montage de hoofdoorzaak is van de gemelde schade, dit wordt door de
ondernemer betwist. Onze systemen worden door erkende installateurs, goed en met meer dan de
minimaal benodigde ballast geplaatst. Vaststelling van de exacte oorzaak in de huidige – niet
oorspronkelijke – situatie is lastig, zo niet onmogelijk. Daarbij hebben we er weinig vertrouwen in dat
ons oordeel door de consument zal worden geaccepteerd. Een bezoek van de ondernemer aan de
consument is dus niet echt zinvol, daarbij kan een bezoek hiertoe in de huidige drukte pas over enkele
maanden worden gepland en zijn hier kosten aan verbonden. Van de bijna honderd stormschade
meldingen bent u de enige die op deze wijze schade door de storm betwist en de herstelofferte niet
door de verzekeraar laat accorderen. Nagenoeg alle andere offertes zijn al akkoord bevonden en
gepland voor herstel. Kennelijk werkt de verzekeraar van de consument niet mee of heeft deze geen
woonhuisverzekering.

Dat de onderconstructie in het begin niet goed bevestigd zou zijn wordt door de ondernemer betwist.
Aansprakelijkheid voor de schade kan de ondernemer niet erkennen; de ondernemer raadt de
consument nogmaals aan de offerte voor herstelwerkzaamheden in te dienen via de verzekeraar van
de consument.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft volgens zijn rapport, voor zover thans van
belang, het volgende vastgesteld.

Alleen de consument was aanwezig bij mijn onderzoek ter plaatse.

5 stuks zonnepanelen en onderconstructie zijn onherstelbaar beschadigd door storm.

De omvang van de klacht is ernstig.

Herstel is mogelijk door vervanging van 5 stuks zonnepanelen en onderconstructie.
Herstel kosten: zie offerte van de ondernemer in het dossier: € 3.655,00 incl. 21% BTW.

Toelichting op het rapport: de consument geeft als klachtomschrijving dat de zonnepanelen en
onderconstructie niet goed zijn gemonteerd; dit is echter niet meer aantoonbaar door de schade die is
ontstaan door de storm.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Artikel 18 van de hier van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor
Consumenten bepaalt in lid 1:
“De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 18 maanden na de
oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.”.
De commissie stelt vast dat de consument binnen die termijn van 18 maanden bij de ondernemer
heeft geklaagd over “gebreken in het werk”.

Dat die gebreken mede door c.q. onder invloed van stormachtige omstandigheden zijn ontstaan c.q.
zijn gebleken, ontslaat de ondernemer niet van voormelde verplichting om een en ander voor de
consument kosteloos te herstellen.

De ondernemer zal daartoe door de commissie worden verplicht, en wel op na te melden wijze.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.
Op basis van het reglement van de commissie is de ondernemer daarom ook gehouden tot betaling
van het klachtengeld aan de consument en tot betaling van de bijdrage in de behandelingskosten aan
het secretariaat van de commissie. Die bijdrage wordt de ondernemer separaat bij factuur in rekening
gebracht.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer verricht die nakomings-/herstelwerkzaamheden die nodig zijn om de klacht van de
consument te verhelpen, zonder dat de consument daarvoor kosten in rekening mogen worden
gebracht.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend
advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van acht weken na de verzenddatum van dit
bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de bijdrage in
de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit
mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer R.A. Timmer en mr. B.W. Weilers, leden, op 22 december
2022.