Ondernemer moet handelen conform schikkingsvoorstel

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit / Schikking    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 189331/194208

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een wasmachine van de ondernemer. De wasmachine voldoet niet aan de verwachtingen van de consument. De ondernemer heeft een schikkingsvoorstel gedaan. De commissie verplicht de ondernemer te handelen overeenkomstig het eerder gedane aanbod. Het aanbod is gedaan nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, zodat de klacht gegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 26 mei 2022 met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De
ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een wasmachine merk Samsung, type
WW90T554AAT/S2 voor de som van € 499,–. De wasmachine is dezelfde dag geleverd maar heeft diverse
malen kortsluiting veroorzaakt op grond waarvan de consument de overeenkomst wil ontbinden.
De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Op 26 mei 2022 heeft de consument een wasmachine, Samsung, WW90T554AAT/S2 gekocht voor een
bedrag van € 499,–. Omdat de oude wasmachine kapot was gegaan en de consument terugkwam van
vakantie, heeft de consument de wasmachine meegenomen en zelf aangesloten.

Helaas voldoet de wasmachine niet aan de verwachtingen van de consument: vanaf het eerste gebruik lekt
de wasmachine en heeft deze al enkele malen kortsluiting veroorzaakt. De wasmachine had kortsluiting
veroorzaakt omdat de wasmachinebak waarin de wasmachine staat volgelopen is met water. Hoewel drie
keer een reparateur langs is gestuurd blijft het probleem zich voordoen.

Bij geen van de drie zogenoemde reparaties is de lekkage verholpen en de wasmachine blijft vollopen met
water en kortsluiting veroorzaken wat een onveilige situatie oplevert. Gelet op de datum van aanschaf, de
aard van het product, het merk, de mededelingen vooraf en de aanschafprijs van het product had de
consument dit probleem niet hoeven te verwachten.  Volgens de wet heeft de consument recht op een
product dat aan de overeenkomst voldoet. Als het product niet de eigenschappen bezit die de consument
ervan mag verwachten en het gebrek de consument niet te verwijten valt, heeft de consument op grond van
artikel 7:21 Burgerlijk Wetboek recht op herstel of vervanging van het product. De verkoper van het product
dient hiervoor zonder kosten en binnen een redelijke termijn te zorgen. Doet hij dit niet, dan heeft de
consument het recht om de overeenkomst te ontbinden (artikel 7:22 Burgerlijk Wetboek). In dat geval is de
consument niet meer gebonden aan de overeenkomst en heeft de consument recht op teruggave van het
aankoopbedrag. De consument is niet verplicht om een ander product of een tegoedbon te accepteren. De
Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels.

De consument heeft de ondernemer op 4 augustus 2022 per brief een laatste verzoek gedaan om de
wasmachine te herstellen. Helaas heeft dit niet tot een oplossing van het probleem geleid. Op 6 september
2022 heeft de consument verzocht de koopovereenkomst te ontbinden, maar de consument wordt steeds
naar Samsung verwezen, maar aangezien de consument de wasmachine rechtstreeks bij de ondernemer
heeft gekocht en niet bij Samsung is het aan de ondernemer om contact op te nemen met Samsung en niet
aan de consument.

De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van de koopprijs.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft op 16 maart 2023 een schikkingsvoorstel gedaan inhoudende: terugbetaling van de
aanschafprijs van de opgehaalde machine ad € 499,–; betaling klachtengeld commissie € 87,50 en
compensatie van € 150,– voor de tijd en de moeite die de consument in de procedure heeft gestopt.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Nu de wens van de consument en het aanbod van de ondernemer in belangrijke mate met elkaar
overeenstemmen kan de commissie met een korte beoordeling volstaan.

De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie
aanhangig is gemaakt, redelijk. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.
De commissie acht de klacht derhalve gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De overeenkomst d.d. 26 mei 2022 wordt ontbonden verklaard.

De ondernemer dient het voor de zitting gedane, hierboven beschreven, aanbod gestand te doen.
De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 87,50
aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de
behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed,
voorzitter, de heer drs. H.H.F.M. van den Oever, mevrouw mr. E.J.P.J.M. Kneepkens, leden, op 4 april 2023.