Ondernemer moet herstelkosten betalen voor gebrekkige installatie

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: (non)conformiteit / Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 234540/237398

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil draait om de installatie en werking van apparatuur in de woning van de consument. Het bedieningspaneel werkt niet goed en is los in de muur bevestigd. De ondernemer is gevraagd om het te herstellen, maar na een geplande afspraak is hij niet komen opdagen en reageert niet meer op contactpogingen van de consument. De ondernemer heeft geen verweer ingediend tijdens de procedure.

Een deskundige constateerde dat de functies van de apparatuur naar behoren werken, maar de installatie niet voldoet aan de NEN1010-norm en een gevaarlijke situatie vormt, met name omdat er kleine kinderen in huis zijn. De commissie verklaart de klacht deels gegrond en bepaalt dat de ondernemer binnen een week €250,- moet betalen aan de consument voor het herstel door een derde partij.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de installatie en werking van door de ondernemer geleverde apparatuur.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft in de woning van de consument Control4/Domotica apparatuur geïnstalleerd
waarmee via een app en een paneel in de muur licht, gordijnen en overheadscherm kunnen worden
bediend. Het paneel werkt niet goed en is ook niet goed bevestigd in de muur. De ondernemer is gevraagd
een en ander te herstellen. Nadat daartoe een afspraak was ingepland, is de ondernemer niet komen
opdagen en reageert sindsdien niet meer op telefoon en emails.

De consument wenst ontbinding van de overeenkomst en de aan de ondernemer betaalde kosten retour te
ontvangen.

Standpunt van de ondernemer
Ondanks daartoe te zijn uitgenodigd heeft de ondernemer tijdens de schriftelijke fase van de procedure
geen verweer ingediend.

Het onderzoek door de deskundige
De onafhankelijke deskundige heeft naar aanleiding van de klacht de installatie en werking van de
apparatuur onderzocht en zijn bevindingen in een rapport neergelegd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft geen verweer heeft gevoerd en is ook niet ter zitting verschenen. Hetgeen de
consument in deze heeft gesteld is dan ook niet door de ondernemer weersproken en geldt in beginsel als
vaststaand voor het oordeel van de commissie.

Voorts zijn de bevindingen in deze van de deskundige van belang.

Uit het rapport van de deskundige komt onder meer het volgende naar voren.
Het bedieningspaneeltje zit los in de muur.

Alle functies zoals gordijnen openen, licht regelen en projectiescherm laten zakken, werkten naar behoren.
Voorts heeft de deskundige de installatie onderzocht waar de besturing zit. Daar trof hij een gevaarlijke
situatie aan die geheel niet voldoet aan de NEN1010 installatie norm. Er is sprake van een open lasdoos
en draden die niet zijn beschermd door een buis en deksels. Dit is een gevaarlijke installatie zeker nu er
kleine kinderen rondlopen. Een en ander kan worden hersteld door op een juiste wijze monteren van het
bedieningspaneel en het aansluiten van de elektra van de besturing naar de huidige veiligheidsnorm. De
kosten hiervan bedragen ongeveer € 250,–.

De commissie stelt op grond van de bevindingen van de deskundige vast dat de functies van de
Control4/Domotica apparatuur naar behoren werken. Ter zitting heeft de consument ook erkent dat dit na
juni 2023 het geval is. Van ontbinding van de koopovereenkomst kan dan ook geen sprake zijn.
Voorts stelt de commissie op grond van de bevindingen van de deskundige vast dat de installatie niet
voldoet aan de NEN1010 norm en niet deugdelijk heeft plaatsgevonden. Daarbij kan worden gesteld dat er
sprake is van een gevaarlijke situatie die zo snel als mogelijk voor rekening van de ondernemer dient te
worden hersteld.

De klacht zal dan ook op dit punt gegrond worden verklaard.

Ter zitting heeft de consument aangegeven dat hij geen vertrouwen heeft dat dit herstel op korte termijn en
op een deugdelijke wijze door de ondernemer zal geschieden. De commissie begrijpt dit, zeker nu de
ondernemer zijn afspraak voor herstel met de consument niet nakomt en daarna op geen enkele wijze te
bereiken is voor de consument en niets van zich laat horen. Daarnaast voert de ondernemer geen verweer
tegen de door de consument daarop ingediende klacht en verschijnt ook niet ter zitting.
Nu er daarnaast sprake is van een gevaarlijke situatie dient deze situatie mede gelet op de door
deskundige geconstateerde aanwezigheid van rondlopende kleine kinderen zo snel als mogelijk te worden
opgelost.

De commissie zal dan ook bepalen dat de ondernemer binnen een week na verzending van deze uitspraak
aan de consument zal voldoen een bedrag van € 250,–, zijnde de door de deskundige geschatte kosten
voor genoemd herstel. De consument kan daarmee dan het door een daartoe gekwalificeerde derde uit te
voeren herstel bekostigen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht deels gegrond zoals hiervoor overwogen en bepaalt dat de ondernemer
binnen een week na verzending van deze uitspraak een bedrag van € 250,– aan de consument zal betalen
waarmee de consument het herstel zoals hiervoor overwogen door een daartoe gekwalificeerde derde kan
bekostigen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 112,49
aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter,
de heer P.A. Frank en de heer mr. dr. S.O.H. Bakkerus, leden, op 5 maart 2024.