Ondernemer moet offerte wel enige tijd gestand doen. Consument heeft door niet gestand doen offerte schade geleden.

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Offerte    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TWE08-0010

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 16 december 2007 tussen partijen gestelde overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte [merk en type motor] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.900,– plus € 175,–. De overeenkomst is niet uitgevoerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft mij middels een offerte genoemde motorfiets aangeboden. Ik ben naar huis gereden met de offerte nadat we hadden afgesproken dat ik in het weekend zou laten weten of de koop doorging en volgens welke offerte. Zondag 16 december 2007 heb ik middels een mail de koop bevestigd. Op 18 december 2007 kreeg ik een mail terug dat de motor was verkocht aan "de handel".   Men verkoopt een voertuig aan derden terwijl er een aanbieding/overeenkomst was met mij. Door een gelijkwaardige motor elders te kopen heb ik financiële schade geleden ad € 1.195,–. Ondanks een telefoontje of de motor beschikbaar was ben ik voor niets naar Maastricht gereisd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft zaterdag 15 december 2007 na een bezoek aan onze showroom een proefrit gemaakt en een schriftelijke offerte van een van onze medewerkers ontvangen, ter levering van een gebruikte [merk en type motorfiets], bouwjaar 1997.   Op de vraag van de medewerker om de offerte om te zetten in een koopovereenkomst gaf de consument aan dat dit niet kon. Overleg met het thuisfront was onontbeerlijk. Na het drinken van een kop koffie is hij huiswaarts getogen.   Er wordt nu aangegeven dat de consument elders een motor heeft gekocht heeft en het verschil in aankoopprijs wenst te ontvangen van ons. Als bewijsstuk wordt een kopie koopovereenkomst toegevoegd d.d. 22 december 2007 met [naam ondernemer]   In deze koopovereenkomst met [naam ondernemer]. staat beschreven de levering van een gebruikte [merk en type motorfiets], bouwjaar 1997 met inruil van een gebruikte [merk en type motorfiets], ad € 4.695,– transactiebedrag.   In het schrijven wordt echter aangegeven: "Inmiddels heeft de consument een soortgelijke motor bij een derde gekocht ten bedrage van € 6.695,– zonder inruil". Het spreekt voor zich dat dit onjuist is, zie koopovereenkomst met [de ondernemer].   Op basis van de door u voorgelegde koopovereenkomst van de consument en [naam ondernemer] bedraagt het transactiebedrag (aankoop minus inruil) € 4.695,–.   Op basis van onze offerte aan de consument bedroeg het transactiebedrag (aankoop minus inruil) € 4.500,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer zich bij zijn offerte gedurende zekere tijd gebonden te presteren indien de consument akkoord zou gaan binnen de afgesproken termijn. Dat heeft zich in casu verwezenlijkt doch de ondernemer heeft niet kunnen presteren nu hij reeds had geleverd aan een derde. De schade die de consument lijdt door dit toerekenbaar niet presteren dient de ondernemer te vergoeden. Bij de (mogelijke) deal met de ondernemer had de consument € 4.500,– moeten bijbetalen. Bij de thans gesloten deal met een vergelijkbaar object is dat € 4.695,–. Aldus wordt € 195,– schade geleden. Daarnaast dient de ondernemer de vergeefs gemaakte reiskosten ad € 30,60 voor de proefrit te vergoeden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 225,60. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 62,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 330,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, op 29 oktober 2008.