Ondernemer moet ondeugdelijke smartphone na meerdere reparaties vervangen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 173859/180037

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een smartphone bij de ondernemer. De consument klaagt erover dat het toestel twee keer binnen de garantietermijn en één keer buiten de garantietermijn hetzelfde defect vertoont. Volgens de consument is er sprake van een ondeugdelijk product. De consument verlangt kosteloos herstel van het toestel. De ondernemer schrijft conform regelgeving twee jaar garantie te bieden op het toestel. De ondernemer heeft aangeboden om een bijdrage te leveren in de reparatiekosten. De commissie stelt vast dat er sprake is van een probleem dat telkens terugkeert. De commissie is daarom van oordeel dat het toestel vanaf de koop al niet voldaan heeft aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. Tevens is de commissie van oordeel dat herstel van het toestel onvoldoende zicht biedt op een definitieve oplossing. Derhalve beslist de commissie dat de ondernemer een nieuw toestel aan de consument moet leveren. De klacht is dan ook gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Thuiswinkel (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 28 september 2022 te Utrecht.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 15 november 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [SMARTPHONE] [MODEL] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 648,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 16 november 2019.

Het geschil betreft de vraag of het geleverde toestel voldoet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De telefoon van de consument vertoonde twee keer binnen en één keer buiten de garantie telkens hetzelfde defect. Volgens de consument is daarom sprake van een ondeugdelijk product.

Volgens de ondernemer is de garantietermijn echter verstreken. De ondernemer biedt slechts een tegemoetkoming van € 100,– aan.

Reparatie van het toestel zou volgens opgave nu € 715,41 kosten.

De consument verlangt kosteloos herstel van het toestel.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer biedt conform regelgeving twee jaar garantie op toestellen. Op een toestel wordt buiten de garantieperiode in principe geen garantie meer gegeven, maar de ondernemer heeft met de consument meegedacht. Dat een toestel veelal een technische levensduur heeft van meer dan twee jaar betekent niet dat de ondernemer na deze twee jaar een product kosteloos zou moeten repareren of vervangen.

Ondanks het verstrijken van de twee jaar garantie zijn aan de consument verschillende opties geboden. Het toestel is opgestuurd naar een reparatiebedrijf om het defect vast te stellen. De ondernemer heeft de verzendkosten en onderzoekskosten betaald. Deze kosten ad € 59,29 zijn betaald, hoewel de ondernemer wist dat het toestel al niet meer onder de garantie gerepareerd kon worden.

Het reparatiecentrum heeft een prijsopgave voor de reparatie gegeven ten bedrage van € 715,41.

De ondernemer heeft aangeboden:
• Een bijdrage van € 100,– in de reparatiekosten,
• Een bijdrage van € 100,– bij aanschaf van een outlet toestel,
• Een voucher van € 100,– voor een nieuw toestel.

De consument is hiermee niet akkoord gegaan.

De ondernemer is van mening dat de tegemoetkoming die is aangeboden zeer coulant is. Hoewel de garantietermijn verstreken is, heeft de ondernemer nog een bedrag van € 100,– aangeboden voor een toestel dat bij aanschaf (33 maanden geleden) € 648,– heeft gekost.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het door de ondernemer aan de consument geleverde toestel vertoonde al na iets meer dan een jaar ernstige problemen.

Het toestel is toen hersteld, maar binnen afzienbare tijd zijn de problemen weer teruggekomen. Het apparaat is opnieuw hersteld.

Nadat de zelfde problemen opnieuw zijn teruggekomen, stelt de ondernemer zich op het standpunt dat de garantie verstreken is.

Er is dus sprake van een zelfde probleem, dat telkens terugkeert. De commissie is van oordeel dat duidelijk is dat het geleverde toestel van aanvang af niet voldaan heeft aan de eisen, die er aan gesteld mogen worden. Het zou wellicht anders zijn als telkens sprake zou zijn geweest van andere klachten, maar juist omdat het om één en hetzelfde technische mankement gaat kan de ondernemer zich niet verschuilen achter verstrijken van de garantieduur.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De commissie is van oordeel dat herstel van het toestel onvoldoende zicht biedt op een definitieve oplossing.

De consument heeft van aanvang af een toestel gehad waar een gebrek aan kleefde. Het betreffende toestel is nog leverbaar. De ondernemer dient daarom alsnog een nieuw, deugdelijk toestel aan de consument te leveren, overeenkomstig hetgeen oorspronkelijk tussen partijen is afgesproken.

Het staan partijen overigens vrij om onderling af te spreken dat (in plaats van de oorspronkelijk overeengekomen [SMARTPHONE] [MODEL]) een ander toestel wordt geleverd, met verrekening van de eventuele meer- of minderprijs.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer neemt de oorspronkelijk geleverde telefoon terug en levert een nieuw toestel, zoals oorspronkelijk overeengekomen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. S.L.R. van Nuijs en mr. P. Rijpstra, leden, op 28 september 2022.