Ondernemer moet schikking alsnog nakomen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Rijopleidingen    Categorie: Nakoming / Schikking    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 183830/187408

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument volgde rijlessen bij de ondernemer. De ondernemer heeft zich verplicht om rijlessen, een tussentijdse toets en het praktijkexamen voor de consument te verzorgen. Uit de stukken blijft dat de consument en de ondernemer eerder hebben geschikt. De ondernemer is de schikking echter niet nagekomen. De commissie oordeelt dat de ondernemer de schikking alsnog dient na te komen.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Rijopleidingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

Het bureau van de commissie heeft aan beide partijen bericht dat de commissie de behandeling van het geschil zal afdoen zonder mondelinge behandeling. De commissie heeft daartoe ook de bevoegdheid conform haar reglement. Alhoewel daartoe wel in de gelegenheid gesteld, heeft geen van de partijen aangegeven prijs te stellen op een mondelinge behandeling of hebben ze daarvan afgezien. Om die reden zijn partijen geïnformeerd over de datum waarop de commissie zal beslissen over het geschil.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 7 september 20221 tussen partijen totstandgekomen lesovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verzorgen van een rijopleiding , inclusief tussentijdse toets en praktijkexamen voor de door consument te betalen prijs van € 2.232,=. De lesovereenkomst is uitgevoerd van september 2021 tot en met juni 2022.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Uit onvrede over de wijze waarop haar instructrice les gaf, heeft de consument gevraagd om een andere instructeur. Na een wisseling van instructeurs heeft de nieuwe instructeur in de periode van 15 april 2022 tot en met juni 2022 slechts drie lessen verzorgd. Tussentijds heeft hij drie lessen geannuleerd. Eind juni, begin juli 2022 heeft de consument gevraagd of de overeenkomst geannuleerd kon worden tegen terugbetaling van de lessen die zij nog niet had genoten. Hierop heeft de ondernemer een schikkingsvoorstel voor akkoord getekend, waarbij hij verklaart een bedrag van € 993,– binnen dertig dagen aan de consument terug te zullen betalen. De consument heeft echter het beloofde bedrag niet ontvangen.

Standpunt van de ondernemer
Van de ondernemer ontving de commissie een kopie van het door hem ondertekende schikkingsformulier. Een inhoudelijke reactie op de klacht werd niet ontvangen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het door de ondernemer opgestuurde schikkingsformulier blijkt dat hij zich heeft verplicht om een bedrag van € 993,– binnen dertig dagen aan de consument terug te betalen als vergoeding bij ontbinding van de door hem overgenomen overeenkomst. Het standpunt van de consument dat hij deze toezegging niet is nagekomen wordt in deze zaak niet weersproken. De klacht is in dat geval gegrond en de commissie zal daarom beslissen als hierna vermeld.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 933,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Rijopleidingen, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, de heer B.H. Oving en de heer A. van Aldijk, leden, op 13 maart 2023.