Ondernemer moet volledig aankoopbedrag terugbetalen aan consument bij retournering defecte fiets

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 197195/200720

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst van een fiets tussen consument en ondernemer. De fiets bleek achteraf defect te zijn en werd geretourneerd door consument. Ondernemer betaalde echter niet het gehele aanschafbedrag terug.  Ondernemer heeft geen standpunt bij de commissie bekend gemaakt. De commissie verklaart de klacht gegrond. De overeenkomst wordt ontbonden en ondernemer moet het resterende bedrag terugbetalen aan consument.

De uitspraak:

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Webshop (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 26 mei 2023 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft (non-)conformiteit van een fiets.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft bij de ondernemer een fiets aangeschaft ad € 1.899,–. Deze fiets bleek defect te zijn waarover de consument op 4 december 2022 bij de ondernemer heeft geklaagd. Bij het retourneren werd de consument door de ondernemer verteld dat hij de volledige aanschafprijs zou terug ontvangen. De ondernemer heeft niet de volledige aanschafprijs terug betaald, maar slechts € 1.499,– om niet valide redenen en weigert over te gaan tot restitutie daarvan.

De consument wil het restant van de aanschafprijs ad € 400,– van de ondernemer terug ontvangen.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft bij de commissie geen verweer gevoerd, zodat zijn standpunt niet bekend is.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil betreft (non-)conformiteit van een fiets.

Als enerzijds gesteld en anderzijds onvoldoende gemotiveerd weersproken, staat vast dat de consument bij de ondernemer een fiets ad € 1.899,– heeft gekocht. De consument klaagt erover dat de fiets een defect heeft en dat de ondernemer niet zijn toezegging aan de consument is nagekomen de volledige koopprijs terug te betalen, nu de ondernemer, ondanks meerdere sommaties, slechts € 1.499,– heeft terugbetaald.

De ondernemer heeft de hiervoor weergegeven stellingen van de consument niet weersproken nu hij, ondanks hiertoe behoorlijk in de gelegenheid te zijn gesteld, geen verweer bij de commissie heeft gevoerd en dus geen standpunt kenbaar heeft gemaakt. Evenmin is in de door de consument overgelegde stukken een voldoende beargumenteerde reactie van de ondernemer hierop aangetroffen. Gelet hierop gaat de commissie uit van de juistheid van voornoemde stellingen van de consument.

Dit betekent dat sprake is van een defect aan de fiets en de ondernemer heeft toegezegd dat hij de volledige koopsom aan de consument terugbetaalt. Op grond van het voorgaande concludeert de commissie tevens dat de koopovereenkomst betreffende de fiets ontbonden is. Een en ander wordt bevestigd doordat de ondernemer reeds een bedrag van € 1.499,– aan de consument heeft voldaan. Dit betekent voorts dat de ondernemer ingebreke is gebleven met het voldoen van het restantbedrag. Daarbij geldt dat uit de stukken, zonder nadere toelichting zijdens de ondernemer, die ontbreekt, niet kan worden afgeleid op welke grond de ondernemer slechts een deel en niet het gehele aankoopbedrag aan de consument heeft terugbetaald. Uit de stellingen van de consument maakt de commissie voorts op dat de consument de fiets aan de ondernemer heeft terug geleverd.

Dit betekent dat de klacht als niet, althans onvoldoende weersproken, vaststaat en de ondernemer gehouden is de consument het restantbedrag van € 400,– terug te betalen.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Wijst het verlangde toe.

De ondernemer is een bedrag van € 400,– aan de consument verschuldigd. De ondernemer dient dit bedrag aan de consument terug te betalen, binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies
Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mevrouw mr. I.K. Rapmund, voorzitter, mevrouw mr. H.F. Lankhorst, mevrouw J.M.A. van Haren, leden, op 26 mei 2023.

Datum verzending: 13 juni 2023
Zaaknummer : 197195/200720