Ondernemer niet aansprakelijk voor door consument ingeschakelde derde

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61141

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 juni 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van marmeren tegels, lijm en vlekkenschild tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.914,21 en € 324,87. De levering vond plaats op of omstreeks 23 augustus 2010.   De consument heeft in november 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij aankoop heeft de consument aangegeven hoe groot het oppervlak is waarna de ondernemer heeft geadviseerd 72 m2 tegels te bestellen. Dit bleek onvoldoende, waarna 7 m2 is bijbesteld. De nageleverde tegels zijn echter anders van kleur. De eerste partij geleverde tegels zijn volgens de consument [type] bruin in plaats van [type] blauw/grijs zoals besteld (zie factuur). In de showroom is dezelfde vloer gelegd onder de naam mix tussen [type] geel en grijs.   De consument vordert nakoming door levering van de correcte vloertegels. Omdat tevens lijm en vlekkenschild nodig is wenst de consument dit eveneens geleverd te krijgen. De eerste partij tegels wordt steeds donkerder en er verschijnen roestkleurige plekken in de tegels. De consument stelt dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Er is sprake van non-conformiteit. De eerste partij wijkt af van datgene dat is besteld. De consument wenst de gevolgschade, het verwijderen en opnieuw laten leggen, op de ondernemer te verhalen. De ondernemer is gesommeerd de vloer te vervangen door de juiste tegels. De consument heeft de ondernemer aansprakelijk gesteld voor de schade.   De consument heeft een vloertechnisch adviesbureau ingeschakeld. Deze meldt dat verkleuring bij dit soort tegels bekend dient te zijn en dat de tegels volgens voorschrift (dubbele verlijming) moeten worden gelegd en de voegen meerdere dagen open moeten blijven. Volgens de consument hangt een en ander samen met de lijm die is gebruikt.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De tegelzetter is door de ondernemer geadviseerd. In de winkel werd naar hem verwezen. De hoeveelheid tegels is eveneens door de ondernemer geadviseerd aan de hand van de door de consument opgegeven maten van de ruimtes. De consument voelt zich niet serieus genomen in de klacht. Desgevraagd stelt de consument dat de lichte tegel in de kamer ongeveer dezelfde kleur heeft als de lichte tegels in de hal.   De consument verlangt levering van nieuwe tegels, lijm en vlekkenschild.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De [type lijm] wit is een lijm die speciaal geleverd is voor het verlijmen van gevoelig natuursteen. Er is dus geen verkeerde lijm geleverd of geadviseerd. De lijm is verkeerd verwerkt. Dit is niet aan de ondernemer te verwijten zodat geen aansprakelijkheid wordt erkend. Er is [type] blauw/grijs besteld en geleverd. De tweede factuur (nalevering) is overigens niet betaald. De ondernemer verwijst ten aanzien van de hoeveelheid tegels naar de algemene voorwaarden waarin staat dat de consument de juistheid van de berekening dient na te gaan en de verantwoordelijkheid draagt. Voorts stelt de ondernemer dat bij onjuiste verwerking elke garantie is uitgesloten.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De juiste tegels zijn geleverd. De ondernemer levert alleen tegels en verwijst naar derden voor de legwerkzaamheden. Geconstateerd is dat het kleurverschil door vocht wordt veroorzaakt. Het vocht is niet overal in gelijke mate aanwezig hetgeen het verschil in verkleuring verklaart. Er wordt altijd afgegaan op de opgegeven maten van de consument. Er is nageleverd uit dezelfde partij tegels. De ondernemer kan verklaren dat [de tegelzetter] de tegels heeft gelegd.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De deskundige geeft aan dat [type] grijsblauw het zelfde is als [type] blauw/grijs of [type] blauw of [type] grijs. Andere kleuren zijn [type] beige en [type] grijsgeel gemengd. Hier is [type] grijsblauw geleverd. Het betreft een vochtgevoelig product. Roestvorming is opgetreden door oxidatie. Er is volgens de deskundige gewerkt met de juiste lijm. Er is de juiste hoeveelheid geleverd voor zowel het aanbrengen van lijm op de vloer als op de tegel.   Een standaard dekvloer moet minstens 28 dagen voor het aanbrengen van de tegels zijn aangebracht. Hier zou in verband met de dikte van de vloer (met vloerverwarming) 78 dagen droogtijd gehanteerd moeten worden. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de dekvloer bij het plaatsen van de natuursteen nog veel te vochtig is geweest. Het vocht trekt in de tegel waardoor (egale) verkleuring ontstaat. De abnormale verkleuring is te wijten aan een verkeerde uitvoering van het werk. De verkleuring heeft niets te maken met de kwaliteit van de tegels. De tegels en de lijm voldoen aan de eisen. De dekvloer in de hal heeft een langere droogtijd gehad waardoor die tegels niet zijn verkleurd.   De deskundige geeft aan – in tegenstelling tot het door de consument ingeschakelde adviesbureau – dat volgens de productinformatie bij deze lijm/kleefcement na 2,5 uur gevoegd kan worden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In navolging van de deskundige stelt de commissie vast dat is geleverd hetgeen is besteld. Immers, op de factuur is aangegeven [type] blauw/grijs hetgeen volgens de deskundige ook is geleverd. De commissie neemt de conclusie van de deskundige over inhoudende dat de verkleuring is veroorzaakt door vocht in de dekvloer. Dit is naar alle waarschijnlijkheid nog verergerd doordat geen ruimte is gelaten aan de randen en in de voegen. Het vocht is in de tegels getrokken. Niet is aangetoond dat de nalevering van de tegels andere tegels betreft. Aannemelijk is dat het verschil in kleur wordt veroorzaakt door vocht dat in de hal nauwelijks meer aanwezig was op moment van leggen omdat de dekvloer daar een langere droogtijd heeft gehad. Het gegeven dat een enkele tegel in de woonkamer eenzelfde lichte kleur heeft, bevestigt dit. Er is sprake van correcte levering van de tegels doch van een verkeerde verwerking daarvan. Tevens is de juiste lijm en de juiste hoeveelheid lijm geleverd door de ondernemer. De ondernemer is slechts verantwoordelijk voor een juiste levering van de tegels. Er is dan ook geen sprake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst. De verwijzing van de ondernemer naar een tegelzetter doet daaraan niet af. De consument heeft zelf deze derde ingeschakeld en kan de ondernemer daarvoor niet aansprakelijk stellen. De door de consument gevraagde vervanging wijst de commissie dan ook af.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 25 januari 2011.