Ondernemer niet aansprakelijk voor lekkage.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 46099

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een medio december 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 102,34. De werkzaamheden zijn verricht omstreeks medio december 2009. De consument heeft op 17 maart 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 531,03 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In december 2009 heeft de ondernemer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de CV-ketel van de consument. Deze is in 2000 door de ondernemer geleverd en geïnstalleerd. Bij het onderhoud in 2009 zijn pakkingen vervangen. De daarvoor gezonden factuur is betaald. Enkele maanden later is de ketel beschadigd door een inwendige lekkage. Op de defecte pakking zijn veel scheurtjes te zien, wat duidt op verouderd materiaal of een verkeerde materiaalkeuze. Voor het herstel heeft de ondernemer een bedrag van € 531,03 in rekening gebracht.   De consument kan geen invloed uitoefenen op die pakkingen of enige andere inwendige functie van de ketel, althans niet anders dan door warm en koud water te tappen en de verwarmingsthermostaat hoger of lager te zetten. De ondernemer heeft de consument met zijn klacht verwezen naar de fabrikant van de ketel, maar die weigert aansprakelijkheid voor deze kosten te erkennen. De consument is van mening dat de printplaten, die vervangen moesten worden als gevolg van de lekkage, beter afgeschermd hadden moeten zijn tegen water. Er is sprake van een constructiefout vanwege de verkeerde architectuur van het apparaat. De ketel heeft ondertussen veel problemen gegeven. In de voorafgaande jaren was de driewegklep al verschillende keren vervangen. In totaal heeft de consument al zo’n 40% van de nieuwwaarde van de ketel aan reparatiekosten moeten maken.   De fabrikant heeft aan haar installateurs instructie gegeven om bepaalde pakkingringen zo snel mogelijk te vervangen door een siliconenpakring. Op de internetsite van de fabrikant is dit zelfs bij wijze van “terugroepactie” dringend geadviseerd voor HR-ketels die vóór 2006 waren geproduceerd. Tot aan de lekkage is de pakkingring in de ketel van de consument echter nooit vervangen. De uitgebouwde pakkingring was geen siliconenring. Deze ring vertoont scheurtjes door veroudering. Daardoor is de lekkage ontstaan.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ketel heeft al veel onderhoud gevraagd. Ik betaal jaarlijks € 125,– to € 150,– voor het onderhoud en voor dat geld hadden ze die ring best kunnen vervangen. De vervangen ring was niet van het juiste materiaal, niet van siliconenrubber. Bij de aankoop van de ketel heeft de ondernemer mij er ook niet op gewezen dat deze ketel een aantal zwakke punten kende. Ik heb er stelselmatig problemen mee gehad. Al na een jaar kreeg ik problemen met de driewegklep. Toen het probleem van de lekkage speelde, had ik net een viervoudige bypass gekregen. Ik vond het al lang goed dat de ketel weer werkte en heb daarom ingestemd met reparatie. De ondernemer had me op dat moment ook al het voorstel kunnen doen om de ketel te vervangen. Ik ben nu aan het uitkijken naar een nieuwe ketel.   De consument verlangt creditering van de in rekening gebrachte kosten en afgifte van de onderhoudsvoorschriften voor het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud aan de ketel.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Naar aanleiding van een storingsmelding op 17 maart 2010 is geconstateerd dat door een lekkage vanuit de condensbak in de onderzijde van de ketel water was komen te staan. Hierdoor zijn de printplaten beschadigd en moesten deze vervangen worden. Drogen met een föhn leverde geen resultaat meer op.   In de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant was niets te vinden over het periodiek vervangen van de pakkingring. Dat is ook geen eenvoudige reparatie. Volgens de fabrikant was het periodiek vervangen van die ring niet nodig. Deze pakkingring wordt alleen vervangen, wanneer bij onderhoud daartoe aanleiding wordt gevonden, bijvoorbeeld door oxidatievorming of een druppeltje vocht bij de condensuitmonding. Bij het uitvoeren van het reguliere onderhoud is deze pakkingring niet zichtbaar of voelbaar, althans niet zonder demontage van onderdelen. Het al dan niet aanwezig zijn van haarscheurtjes in deze pakkingring valt dan ook niet te constateren bij het gebruikelijke, reguliere onderhoud.   Bij het uitvoeren van het onderhoud in 2009 is geen aanleiding gevonden om tot vervanging van de pakkingring over te gaan. Dat enkele maanden later een lekkage is ontstaan, heeft de ondernemer niet kunnen voorkomen. De kwestie van de driewegklep staat los van de opgetreden lekkage. De kwestie van vervanging van een pakkingring die de consument aanvoert betreft de branderpakking. Deze is wel degelijk vervangen, de eerste keer op 27 november 2007 en ook nog bij het onderhoud in december 2009. Deze pakkingring heeft geen enkele invloed gehad op de lekkage.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Er zijn diverse pakkingen door ondernemer in de loop van de jaren vernieuwd echter nooit de ring van de condensbak. Door de fabrikant in een brief van 2 juli 2010 aangegeven dat bij het reinigen van de sifon ook de uitstroomopening van de condensbak gecontroleerd en gereinigd dient te worden. Volgens mededeling van de ondernemer is dat ook altijd gebeurd. De ervaring leert dat aan de rand van deze condensbak een kleine lekkage kan ontstaan. Dat kan bij een controlebeurt worden gevoeld. In dat geval moet de ring vernieuwd worden.   In dit geval was de lekkage echter groter dan normaal en heeft het water zich verzameld in de gesloten bodem van de mantel van de ketel. Door dit water en water wat langs draden is gelopen, is de elektronica defect geraakt. De monteur heeft nog getracht de elektronica te drogen, maar het kwaad was al geschied en diverse onderdelen moesten vernieuwd worden, wat ook is gebeurd.   De consument is op zoek gegaan naar berichtgeving vanuit de ondernemer of vanuit de fabrikant dat de betreffende ring na een bepaalde tijd vernieuwd had moeten worden. Volgens de ondernemer en volgens de fabrikant hoeft dit niet, omdat het meestal een kleine lekkage is en zoals in dit geval een grote lekkage haast niet voorkomt. De consument heeft de ring aan mij getoond en bleek aangetast te zijn en scheurtjes te vertonen. De monteur heeft extra siliconenkit gesmeerd langs de nieuwe ring. Dit heeft volgens mij weinig nut. De ring moet zelf alles afsluiten. Problemen met de driewegklep doen zich bij dit merk en type ketel vaker voor. Herstel heeft inmiddels plaatsgevonden. De deskundige is van mening dat de fabrikant in elk geval de installateurs moet waarschuwen dat deze ring zeker om de zoveel jaar vernieuwd moet worden. De fabrikant zou daarop gewezen moeten worden. De installateur wilt daar aan meewerken. Bij de aankoop van de ketel is mondeling vastgelegd dat een medewerker van de ondernemer jaarlijks het onderhoud voor zijn rekening zou nemen. Er is geen schriftelijk onderhoudsabonnement afgesloten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ingevolge het bepaalde in artikel 5, aanhef en sub c van het Reglement Geschillencommissie Installerende Bedrijven dient de commissie een consument ambtshalve niet-ontvankelijk te verklaren, wanneer een geschil voortvloeit uit een service- of onderhoudsabonnement. De commissie is echter van oordeel dat in deze zaak niet, althans niet in voldoende mate, is komen vast te staan of hier van een dergelijk contract sprake is, dan wel van een afspraak om telkens, jaarlijks, op afroep onderhoud te komen plegen. Een grond om te oordelen dat de consument niet-ontvankelijk is in zijn klacht kan de commissie in dat geval niet aannemen.   Partijen hebben de juistheid van de bevindingen en conclusies van de deskundige niet weersproken. De commissie neemt deze over en maakt ze tot de hare.   Op grond van die bevindingen en conclusies moet worden geoordeeld dat de ondernemer in deze kwestie geen verwijt gemaakt kan worden. De lekkage is uiteindelijk opgetreden bij een ring die op grond van de onderhoudsvoorschriften niet jaarlijks gecontroleerd hoeft te worden en die enkel dan vervangen wordt, wanneer symptomen rondom de condensbak aanleiding geven om te veronderstellen dat de ring vervanging behoeft. Dat de ondernemer bij het onderhoud dergelijke symptomen over het hoofd heeft gezien is niet gebleken.   De omstandigheid dat de elektronica van de ketel onderin is gebouwd betreft een klacht over de constructie van de ketel. Een dergelijke constructie is overigens niet als een gebrek aan de ketel aan te merken, omdat deze constructie algemeen gebruikelijk is en doorgaans geen problemen oplevert voor het functioneren van een ketel.   Nu de commissie geen gronden aanwezig kan achten om de ondernemer aansprakelijk te houden voor de gevolgen van de lekkage, dient te worden beslist als na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 531,03 als volgt verrekend. Het gehele bedrag wordt uitbetaald aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 31 mei 2011.