Ondernemer niet gehouden om tot levering over te gaan. Fout op website.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 49094

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een door de consument bij de ondernemer geplaatste bestelling, gecombineerd met een door de consument af te sluiten abonnement bij een telefoonprovider voor 12 maanden, waarbij de consument gratis [een telefoontoestel], alsmede twee [tablets] zou verkrijgen. De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument heeft de klacht op 23 september 2010 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Enkele dagen na mijn bestelling verkreeg ik van de ondernemer op 22 september 2010 een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van mijn bestelling. Onverwacht kreeg ik echter op 23 september 2010 het bericht van de ondernemer dat ik door een fout op de website van de ondernemer de bestelling voor € 0,– heb kunnen plaatsen, doch dat de combinatie geen € 0,– bedroeg, maar € 935,– zodat de ondernemer genoodzaakt was om de bestelling te annuleren. Ik heb vervolgens de ondernemer bericht dat de fout op de website geen aanleiding kan zijn om tot het annuleren van het contract over te gaan en ik heb de ondernemer verzocht om mijn bestelling te laten bezorgen conform de overeenkomst. Evenwel berichtte de ondernemer mij dat mijn order niet meer in behandeling wordt genomen en reeds is geannuleerd.   Omdat het volgens mij ging om een redelijk duur abonnement bij een telefoonprovider (van € 39,50 per maand) heb ik er geen moment aan getwijfeld dat het om een aantrekkelijke aanbieding ging van de ondernemer.   De consument verlangt dat de ondernemer alsnog tot levering van de bestelling van de consument zal overgaan.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft bij het plaatsen van de order, nadat hij de keuze voor het GSM-abonnement en het GSM-toestel gemaakt had, gekozen voor een cadeau in de cadeauselector op de site van de ondernemer. Door een systeemfout op de website heeft de consument zelfs een tweede cadeau kunnen selecteren. Dat alles tegen een prijs van € 0,–. De consument had kunnen bedenken dat daar iets niet goed ging, te weten een [toestel] van € 242,– plus twee stuks [tablets] ter waarde van € 599,– per stuk maakt in totaal € 1.440,–. De ondernemer is van mening dat wanneer het prijsverschil tussen de gangbare prijs van soortgelijke artikelen zo groot is er dan sprake is van een kennelijke vergissing. De consument had kunnen dan wel moeten weten dat het aanbod niet klopte. Bij het ontvangen van de door de consument aangeleverde bescheiden, bestemd voor zijn bestelling en het aanvragen van een contract bij de provider, is de consument direct per mail op de hoogte gebracht dat het ging om een vergissing (systeemfout). Er is ook geen sprake geweest van een contract. Immers, na ontvangst van alle bescheiden van de consument zijn die gecontroleerd en in verband met die systeemfout niet verder in behandeling genomen, zoals ook aan de consument bekend is gemaakt. De consument heeft ook de plicht om te onderzoeken of de prijs wel overeenkomt met de wil van de ondernemer. De consument heeft niet voldaan aan een op hem rustende onderzoeksplicht. De ondernemer verwijst ook naar de zogenaamde OTTO-zaak (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, LJN: BC2420) waarin is geoordeeld dat als het prijsverschil zo groot is in verhouding tot de gangbare prijs er sprake is van een duidelijke vergissing zodat er alsdan geen koopovereenkomst tot stand is gekomen. Ook verwijst de ondernemer nog naar artikel 4 lid 2 van de algemene voorwaarden Thuiswinkel. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de klacht van de consument ongegrond is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel dat op de ondernemer geen (contractuele) gehoudenheid rust om tot levering/nakoming over te gaan van de door de consument geplaatste bestelling/order. Uit de overgelegde stukken valt allereerst op te maken dat de ondernemer in zijn eerste mail aan de consument van 22 september 2010 heeft bericht dat zijn contract met bijbehorende bescheiden is ontvangen en dat die “momenteel worden gecontroleerd op geldigheid en duidelijkheid”. Nog op dezelfde datum bericht de ondernemer de consument dat hij door een fout op de website de bestelling voor € 0,– heeft kunnen plaatsen en dat de bestelling geen € 0,–, maar € 935,– kost zodat de ondernemer genoodzaakt is om de bestelling te annuleren. Aldus is geen sprake van een onvoorwaardelijk en gaaf aanbod van de ondernemer, omdat het aanbod herroepelijk was, dat wil zeggen dat de ondernemer klaarblijkelijk het onjuiste aanbod nog kon herroepen en daar dus op terug kon komen. Verder heeft te gelden dat een aanbod een rechtshandeling is, waarvoor vereist is een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard (artikel 3:33 BW). De commissie is van oordeel dat geen sprake is geweest van wilsovereenstemming bij het door de ondernemer gedane aanbod. Zijn aanvankelijke verklaring (het voor € 0,– aanbieden van producten, telefoontoestel en twee [tablets], ter waarde van € 1.440,–) berust niet op een dienovereenkomstige wil (geen wens tot het sluiten van een overeenkomst onder die voorwaarden) zodat aldus geen rechtshandeling (aanbod) en derhalve ook geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Evident is sprake geweest van een (systeem)fout en een daardoor ontstaan absurd prijsverschil zodat de consument er onder de gegeven omstandigheden ook niet gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de ondernemer het foutieve aanbod gestand zou moeten doen. Ten slotte volgt ook uit artikel 4 van de algemene voorwaarden van de ondernemer dat de bestelling geen doorgang kan vinden indien sprake is geweest van een kennelijke fout waardoor de ondernemer niet aan het aanbod kan worden gehouden.   De klacht van de consument wordt derhalve ongegrond bevonden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 12 januari 2011.