Ondernemer niet in gelegenheid gesteld te repareren.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT03-0028

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil heeft betrekking op de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot de (ver)koop van een vaartuig, welke overeenkomst is gesloten in 1998.
 
De consument heeft op 6 juni 2003 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Vanaf de levering van de boot heeft de consument zijn onvrede geuit over het functioneren van de rolreefinstallatie. Het profiel draaide moeizaam en alleen met behulp van de lier. Verder zat er ook een knik in. Afgezien daarvan was de voorstag sowieso te kort en diende deze vervangen te worden door een langere. Daarom heeft de consument de boot ter reparatie aangeboden aan een subdealer van de ondernemer. Deze heeft een andere voorstag gemonteerd, doch verder niets gedaan.
 
Circa drie jaar daarna, in het voorjaar van 2003, brak de bevestiging van de halshoek van het voorzeil. De consument heeft de boot toen bij de dichtstbijzijnde reparateur gebracht, die constateerde dat de rolreef niet deugdelijk was gemonteerd. De verbindingstukken waren beduidend ingekort, wat volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant niet is toegestaan. Daarom zat er een knik in het profiel, wat tot gevolg had dat het profiel moeizaam draaide, de lagers sneller sleten en de halshoekbevestiging uiteindelijk afbrak.
 
Hoewel er 5 jaar garantie wordt verleend door de fabrikant van de rolreefinstallatie, gold deze garantie in dit geval volgens de importeur niet, omdat installatie niet volgens de voorschriften was gemonteerd. Omdat reparatie niet mogelijk was, was de enige oplossing het laten vervangen de rolreefinstallatie. De kosten daarvoor bedroegen € 1.200,–.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
De consument heeft na het afbreken van de halshoekbevestiging geen contact opgenomen met de ondernemer, omdat reparatie geen zin meer had, aldus twee deskundigen. Bovendien moest de vervanging snel plaatsvinden, omdat de consument na twee dagen weer moest varen. Wellicht had hij wel contact moeten opnemen met de ondernemer, maar de consument benadrukt dat dit aan de geconstateerde onjuiste montage verder niet af doet en daarvoor is de ondernemer verantwoordelijk.
 
Er is 5 jaar garantie verleend. Door de importeur is namelijk bevestigd dat iedereen die over een rolreefinstallatie van de fabrikant beschikt daar een beroep op kan doen.
 
De consument verlangt vergoeding van de schade groot € 1.200,–
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Van meet af aan is er over de lengte van de voorstag gesproken. Deze is toen verlengd. Dat is inmiddels ruim 3 jaar geleden. Waarschijnlijk is de stag daardoor geen (originele) Selden stag meer.
 
Verder voert de ondernemer aan dat de garantietermijn die hij heeft gegeven inmiddels is verstreken en dat de consument de ondernemer niet in staat heeft gesteld om de rolreefinstallatie te repareren, hetgeen wel had moeten gebeuren.
 
Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Doordat de consument geen contact heeft opgenomen met de ondernemer, heeft de ondernemer zelf nooit kunnen constateren wat de oorzaak van de afgebroken ring is. Dat er een causaal verband is tussen de breuk van de ring en de lengte van de lamellen is bovendien niet gebleken. Dat andere ondernemers hebben geconstateerd dat de montage van de rolreefinstallatie ondeugdelijk was, acht de ondernemer onvoldoende, omdat ondernemers de werkzaamheden van anderen vaak niet goed vinden.
 
Dat er op de rolreefinstallatie door de fabrikant 5 jaar garantie wordt verleend, is de ondernemer niet bekend. Een garantiebewijs is dan ook niet aan de consument overhandigd.
 
De ondernemer verzoekt de commissie de klacht van de consument ongegrond te verklaren.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Vast staat dat de consument de ondernemer niet in de gelegenheid heeft gesteld om de mogelijke ondeugdelijke montage van de rolreefinstallatie te herstellen of alsnog een deugdelijk gemonteerde rolreefinstallatie te leveren. Hiermee heeft de consument niet voldaan aan hetgeen tussen partijen overeengekomen is. Op grond van art. 5 lid 3 van de tussen partijen overeengekomen HISWA-voorwaarden kan de consument alleen onder de daar genoemde omstandigheden binnen de garantieperiode op kosten van de ondernemer een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. Niet gebleken is dat aan een van de daar genoemde omstandigheden is voldaan, maar voor zover daar al aan voldaan zou zijn, had de derde die het herstel kan uitvoeren in ieder geval in overleg met de ondernemer aangewezen moeten worden. Nu een dergelijk overleg niet heeft plaatsgevonden, kan reeds op grond hiervan de gevorderde schadevergoeding niet worden toegewezen.
De commissie wenst vervolgens op te merken dat de regeling zoals vervat in art. 5 lid 3 van de tussen partijen overeengekomen HISWA-voorwaarden niet minder gunstig is dan wettelijke regeling die bij gebreke van voornoemde bepaling zou hebben gegolden. Zoals de Hoge Raad onder meer in haar arrest van 4 februari 2000, NJ 2000, nr. 258 heeft overwogen, heeft een schuldeiser (in casu de consument) in geval van een ondeugdelijke prestatie, welke vatbaar is voor herstel door alsnog een deugdelijke prestatie te leveren of het gebrek in de geleverde prestatie te herstellen, namelijk alleen dan recht op schadevergoeding indien de schuldenaar (in casu de ondernemer) de gelegenheid tot herstel is gegeven.
 
Omdat reeds op grond van het bovenstaande de klacht van de consument dient te worden afgewezen, komt de commissie niet toe aan de vraag of de ondernemer een ondeugdelijke prestatie heeft geleverd. Overigens is ook niet, althans onvoldoende gebleken dat de rolreefinstallatie ondeugdelijk was gemonteerd en dat dit de oorzaak was van de breuk van de halshoekbevestiging. Evenmin is gebleken dat de ondernemer voor de rolreefinstallatie een garantie heeft verstrekt van 5 jaar of dat een bewijs van de fabrieksgarantie conform art. 5 lid 3 van de tussen partijen overeengekomen HISWA-voorwaarden aan de consument ter hand is gesteld, zodat een beroep daarop de consument evenmin had kunnen baten.
 
Op grond van het bovenstaande acht de commissie de klacht van de consument ongegrond.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 16 december 2003.