Ondernemer niet in staat om gesloten overeenkomst naar behoren na te komen. Consument heeft geen vertrouwen meer in ondernemer. Commissie ontbindt overeenkomst

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 66778

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 december 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een bankstel, bestaande uit twee banken en een fauteuil tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.602,–. De levering vond plaats op of omstreeks 16 januari 2012. De consument heeft op 16 januari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het bankstel werd geleverd met de verkeerde poten en zonder poten. Vervolgens is het bankstel teruggenomen en opnieuw geleverd. Echter, weer met verkeerde dan wel zonder poten. Inmiddels is er nog steeds geen deugdelijk bankstel geleverd. De consument verlangt hetzij ontbinding van de koop met vergoeding van de meubeltaxi hetzij het accepteren van het huidige bankstel met de verkeerde poten met een korting van € 200,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer betreurt op zichzelf het feit, dat er het een en ander is misgegaan. Als oplossing voor het geschil heeft de ondernemer aangeboden om de koop te ontbinden en de kosten voor de meubeltaxi te vergoeden dan wel om het bankstel opnieuw te bestellen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Gelet op de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is ook de commissie de overtuiging toegedaan, dat de ondernemer blijkbaar niet in staat is gebleken om de gesloten overeenkomst naar behoren na te komen. Gelet op de gehele voorgeschiedenis heeft de commissie er dan ook alle begrip voor, dat de consument, zoals deze herhaaldelijk ter zitting heeft aangegeven, geen enkel vertrouwen meer heeft in de ondernemer.   De commissie is dan ook tot de conclusie gekomen, dat ontbinding van de overeenkomst de beste oplossing is om dit geschil definitief te beslechten.   Voorts dient de ondernemer zijn aanbod om de kosten van de meubeltaxi, zijnde € 60,– te vergoeden. Voor een verdere vergoeding wegens ondervonden ongemak ziet de commissie geen aanleiding, nu het ongerief van de consument beperkt is gebleven in het niet kunnen gebruiken van de banken en de ondernemer reeds op 22 maart 2012 heeft aangeboden om de banken terug te nemen. Op zichzelf was dit aanbod van de ondernemer redelijk, zij het dat de ondernemer op dat moment nog niet bereid was om de kosten van de meubeltaxi voor zijn rekening te nemen. De commissie kwalificeert dit aanbod dan ook als onvoldoende en derhalve is de klacht alsnog gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 12 december 2012 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de geleverde artikelen terugneemt en aan de consument de aankoopprijs, zijnde € 1.602,–, terugbetaalt. Voorts vergoedt de ondernemer aan de consument een bedrag van € 60,–, zijnde de kosten van de meubeltaxi. Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Voorts betaalt de ondernemer een bedrag van € 600,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 30 juli 2012.