Ondernemer onderbouwt niet waarom sprake is van frauduleuze handeling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Kosten    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 225317/234928

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst tussen consument en ondernemer. Hierbij heeft consument oordoppen bij ondernemer gekocht en deze ook geretourneerd. Consument heeft de retourlabels gebruikt die door ondernemer aan hem zijn verstrekt. Ondernemer beweert dat zij de oordoppen niet hebben ontvangen. De commissie oordeelt dat uit alle gegevens blijkt dat het product wel bij ondernemer is geleverd. Ondernemer heeft niet voldoende bewezen waarom dat niet zo zou zijn. De klacht wordt gegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Thuiswinkel (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 1 december 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter zitting het standpunt toegelicht. Door de ondernemer is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de aankoop van twee [naam oordoppen]. De aankoopprijs bedraagt € 1.039,66 en is door de consument betaald. De consument heeft binnen de herroepingstermijn de aankoop geannuleerd. De ondernemer betwist dat hij de beide artikelen retour heeft ontvangen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft gebruik gemaakt van de retourlabels van de ondernemer. [Naam postbedrijf] heeft aan hem schriftelijk bevestigd dat de beide artikelen bij [ondernemer] zijn aangekomen. De labels en de bezorginformatie van [naam postbedrijf] sluiten qua referenties namelijk precies op elkaar aan.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer wijst erop dat er momenteel sprake is van veel frauduleuze bestellingen. De ondernemer stelt dat een doos leeg was en dat in een andere doos compleet andere koptelefoons zaten en verwijst naar foto’s.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft aangetoond dat hij twee dozen met de correcte door de ondernemer verstrekte labels aan hem retour heeft gezonden en dat die dozen daadwerkelijk zijn ontvangen. De commissie vindt de foto’s en het schriftelijke verweer van de ondernemer onvoldoende duidelijk. Er ontbreekt een foto van de beweerdelijk aangetroffen koptelefoon, althans uit de detailfoto die wel is overgelegd, kan de commissie niet opmaken dat die de koptelefoon weergeeft. Een foto van de lege doos ontbreekt. De ondernemer heeft ervoor gekozen niet op de zitting te verschijnen, zodat de commissie hierover geen vragen kon stellen. Het is op zich correct, zoals de ondernemer aanvoert, dat de retourzending voor risico van de consument komt, maar dat is niet relevant voor de beoordeling. De ondernemer moet deugdelijk uitleggen, aan de hand van foto’s en ander bewijs, zoals bijvoorbeeld een ondertekende verklaring van een medewerker, wat hij heeft ontvangen en dat is niet gebeurd. Dat sprake is van een frauduleuze handeling van de consument is door de ondernemer onvoldoende onderbouwd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient aan de consument € 1.039,66 terug te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van deze beslissing.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer mr. A.J.J. van Rijen, voorzitter, de heer mr. S.L.R. van Nuijs, mevrouw mr. B.J. van Gent, leden, op 1 december 2023.