Ondernemer onterecht van mening dat herstel niet in redelijkheid van hem gevergd kon worden

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Herstel / Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies na tussenadvies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 171112/174800

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De commissie heeft eerder een tussenadvies uitgesproken. Daarin werd vastgesteld dat het geleverde product vanaf het begin een gebrek had. Partijen verschillen van mening over de aard en omvang van het gebrek en de herstelwerkzaamheden. Daarom heeft de commissie opdracht gegeven een deskundigenonderzoek te verrichten. Mede op basis van dat onderzoek is de commissie tot de conclusie gekomen dat de ondernemer het apparaat van de consument kosteloos moet herstellen. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Thuiswinkel (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 4 oktober 2022 de eindbeslissing aangehouden.

De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd worden beschouwd.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

In het tussenadvies heeft de commissie vastgesteld dat de consument van aanvang af een product met een gebrek geleverd heeft gekregen en dat een consument in dat geval recht heeft op herstel of vervanging, zonder dat van de consument enige bijbetaling verlangd kan worden. Dat zou slechts anders zijn als kosteloos herstel of vervanging van het product zodanig kostbaar is, dat dit in redelijkheid niet van de ondernemer gevergd kan worden, in welk geval ontbinding van de koopovereenkomst aan de orde zou zijn, met terugbetaling van de koopprijs. Partijen verschillen echter van mening over de aard en omvang van het gebrek en de herstelwerkzaamheden.

Daarom heeft de commissie onderzoek laten doen door de deskundige [naam], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

Het rapport is in afschrift aan partijen gezonden, waarbij partijen in de gelegenheid zijn gesteld daarop hun op- en aanmerkingen aan de commissie kenbaar te maken. Geen van partijen heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt.

De commissie heeft aangegeven dat, tenzij (één der) partijen uitdrukkelijk te kennen geven (geeft) een nadere mondelinge behandeling op prijs te stellen, de commissie vervolgens op basis van de stukken bindend zal adviseren. Geen van partijen heeft aangegeven een nadere mondelinge behandeling op prijs te stellen. Daarom heeft de commissie de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft eerst getracht het probleem zichtbaar te maken door het apparaat een aantal dagen te testen. Er zijn geen zichtbare problemen geconstateerd. Daarna heeft de deskundige het geheugen met een testprogramma ([naam]) getest. Hieruit kwamen wel een aantal errors. Ook de harde schijf is getest en hieruit kwam dat de harde schijf niet foutloos is, maar geen directe problemen veroorzaakt.

De conclusie van de deskundige is dat na het vervangen van de memory of geheugenbank en de harde schijf SSD het probleem verholpen is.

De omvang van de klacht is volgens de deskundige gering.

Herstel of reparatie is technisch mogelijk, door middel van vervanging van tweemaal een geheugen memorybank en SSD.

Volgens de deskundige zijn de herstelkosten ongeveer € 250,– tot € 300,–.

Nader standpunt van de consument
De consument heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn nader standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Nader standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn nader standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het rapport van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat sprake is van een relatief beperkte reparatie, die niet zodanig kostbaar is dat deze in redelijkheid niet van de ondernemer gevergd kan worden.

Daarom heeft de consument recht op herstel, zonder dat van de consument enige bijbetaling verlangd kan worden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient het apparaat van de consument kosteloos te herstellen.

De wereld van de computer hardware ontwikkelt zich snel. Daarom merkt de commissie terzijde op dat het partijen vrij staat om, als zij dat allebei willen, in afwijking van deze uitspraak afspraken te maken over levering van een nieuw vervangend apparaat, tegen eventueel een daarvoor af te spreken bijbetaling. Dat is echter geheel aan partijen, de commissie is en kan daar niet bij betrokken zijn.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:
– de ondernemer draagt zorg voor uitvoering van de reparatie, op de wijze zoals aangegeven door de deskundige;
– een en ander dient te geschieden binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies;
– de ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. S.L.R. van Nuijs, mr. P. Rijpstra, leden, op 29 december 2022.