Ondernemer plaatst panelen niet conform productvoorschrift

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 178047/186042

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil gaat over de levering en montering van gevelpanelen. De consument vindt dat er sprake is van ondeugdelijke montage en/of kwaliteit van de gevelpanelen. De consument wil dat de gevelpanelen vervangen worden door een gekwalificeerd bedrijf. De ondernemer geeft aan dat het probleem is warmtewerking en hiervoor is consument van tevoren gewaarschuwd. Er is een deskundige ingeschakeld en die constateert dat er sprake is van een ernstig gebrek veroorzaakt door de ondernemer. De panelen zijn niet volgens het productvoorschrift geplaatst. De commissie oordeelt dat het herstel van de panelen door een ander bedrijf gedaan kan worden op kosten van de ondernemer. Deze kosten worden gezien als schadevergoeding. De commissie verklaart de klacht gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Klussenbedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 17 januari 2023 te Utrecht.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een overeenkomst van 19 mei 2020, op grond waarvan de ondernemer voor rekening van de consument kunststof gevelpanelen heeft geleverd en gemonteerd aan de voor- en achterzijde van de woning van de consument.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Er is sprake van ondeugdelijke montage en/of kwaliteit van de kunststof gevelpanelen aan de voor- en achterzijde van de woning. Deze zijn na montage gaan golven en krom trekken. De ondernemer is ter zake in gebreke gesteld op 28 april 2021 en 17 mei 2021. Op 2 juni 2021 heeft een werknemer van de ondernemer een herstelpoging gedaan, echter zonder resultaat. Tevens vertonen de gevelpanelen nu vochtplekken. Op 16 oktober 2021 is de ondernemer opnieuw in gebreke gesteld. Volgens de ondernemer is er geen garantie op de rabatdelen vanwege de kleur (zwart). Het probleem zit niet in de kleur, maar in de kwaliteit van het materiaal en/of de ondeugdelijke montage. De consument wenst vervanging van de gevelpanelen door een gekwalificeerd bedrijf.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Eerst in 2021 heeft de consument geklaagd over de gevelpanelen. Een werknemer is vervolgens ter plaatse geweest en hij constateerde licht golvende panelen. Hij heeft de panelen gedemonteerd en opnieuw aangebracht. Pas in 2022 heeft de consument opnieuw geklaagd. De oorzaak van het golven van de panelen is warmtewerking waarvoor kunststof nu eenmaal gevoelig is. Daarvoor is de consument van tevoren gewaarschuwd. De ondernemer wijst aansprakelijkheid van de hand.

Het deskundigenonderzoek
De deskundige [naam] heeft op 7 oktober 2022 onderzoek gedaan naar de gevelpanelen. Daarbij zijn partijen aanwezig geweest. Hij constateert dat sprake is van een ernstig gebrek, veroorzaakt doordat de ondernemer de panelen niet conform het product-voorschrift heeft gemonteerd (namelijk op 60 cm afstand vastgezet in plaats van de voorgeschreven 30 cm) en in strijd met het voorschrift daarbij kit heeft gebruikt. Herstel acht hij mogelijk door het demonteren van de bestaande gevelpanelen en het aanbrengen van nieuwe panelen. De daaraan verbonden kosten berekent hij op € 2.129,72 inclusief btw.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie verenigt zich met het oordeel van de deskundige en neemt dat oordeel over. Dat impliceert dat sprake is van een aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Ondanks ingebrekestellingen is hij niet alsnog tot behoorlijke nakoming overgegaan. De consument verlangt feitelijk schadevergoeding teneinde vervanging van de gevelpanelen door een gekwalificeerd bedrijf mogelijk te maken. De deskundige heeft de daaraan verbonden kosten berekend op € 2.129,72 inclusief btw. Dat bedrag zal als schadevergoeding worden toegewezen.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een schadevergoeding van € 2.129,72. Betaling dient plaats te vinden binnen vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 250,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven, bestaande uit mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer R.C. Schenk, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 17 januari 2023.