Ondernemer schiet tekort in informatieplicht naar consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 38636

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 16 juni 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en monteren van zonwering tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.825,–. Het scherm is in juli 2009 gemonteerd.   De consument heeft op 16 september 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De gekochte zonwering voldoet niet aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen. Het doek vertoont “wafelvorming” met name op de naden van het doek. Het scherm weert de zon onvoldoende. Hoewel de consument voorafgaand aan het totstandkomen van de overeenkomst heeft aangegeven dat dit de belangrijkste eis was, komt er nog steeds zon op de ramen. Volgens de ondernemer zou een bijkomend voordeel van het zonnescherm zijn dat de consument onder het scherm uit de zon zou kunnen zitten. Hiervan is geen sprake omdat de zon onder het scherm doorkomt. De ondernemer heeft de consument ten onrechte hierover niet ingelicht voordat de overeenkomst is gesloten. Het scherm hangt bovendien scheef, hetgeen de deskundige ten onrechte niet heeft onderkend.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het scherm kan gezien de zuid-west-positie nooit een volledig schaduwrendement opleveren. De consument heeft de opleverstaat van de monteur getekend hetgeen betekent dat de consument volledig tevreden is met het geleverde product. De ondernemer is het om die reden niet eens met de klacht van de consument. Het probleem is op te lossen door het plaatsen van een zijflap op kosten van de consument.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De wafelvorming in het doek is een normaal verschijnsel bij banendoek en is dan ook geen enkele reden tot reclamatie. De consument heeft dit geaccepteerd al hadden ze dit liever anders gezien.   Op zich is er een prima scherm geplaatst. Feit blijft dat de zon onvoldoende wordt geweerd en dat komt met name door de ongunstige gevelsituatie. Dit had de ondernemer heel duidelijk moeten aangeven en dat is volgens de consument niet gebeurd. Ook de eigenschappen van het doek zijn niet goed belicht door de ondernemer. Mocht dit inderdaad niet gebeurd zijn is de ondernemer daarin enigszins nalatig geweest. De enige manier om de zon van het glas te weren is alsnog ook een screen te plaatsen. Het scherm kan dan behouden blijven en het screen weert de directe zon van de ramen. De consument had al aangegeven anders voor een screen te willen kiezen. De kosten worden tussen de consument en de ondernemer gedeeld. De maximale kosten voor de consument mogen dan € 400,– zijn. De rest komt voor rekening van de ondernemer. Het betreft dan een elektrische screen met standaard motor inclusief de montage.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie volgt de deskundige in diens oordeel dat het scherm op zichzelf goed en deugdelijk is. Voor zover de consument klaagt over wafelvorming wordt de klacht in zoverre afgewezen.   De consument heeft gesteld dat zij aan de ondernemer had verteld dat voor haar van groot belang was dat de zon volledig van het raam zou worden geweerd, alsmede dat de ondernemer heeft nagelaten om haar vervolgens in te lichten over het feit dat de zuid-westplaatsing van de zonwering meebrengt dat slechts een deel van het raam tegen de zon wordt afgeschermd. De ondernemer heeft dit niet betwist, zodat de commissie bij zijn verdere oordeel van de juistheid van dit standpunt van de consument zal uitgaan. De commissie is van oordeel dat de ondernemer door dit nalaten is tekort geschoten in de op hem rustende informatieplicht jegens de consument omtrent de consequenties van aanschaf van een zonnescherm op de betreffende plaats. Indien de consument hier wel van op de hoogte was geweest had zij mogelijkerwijs andere keuzes gemaakt, die haar echter thans zijn ontnomen.   Op grond van het vorenstaande is de commissie van oordeel dat de ondernemer aan de consument een schadevergoeding is verschuldigd, teneinde de consument in staat te stellen de gewenste volledige zonwering te realiseren. De commissie acht het redelijk dat aanvullend op het zonnescherm een screen op het raam wordt geplaatst, zoals door de consument ook als oplossing is aangedragen. Naar het oordeel van de commissie is echter in afwijking van het advies van de deskundige op dit punt een schadevergoeding van € 400,– voor een handmatig te bedienen screen redelijk en passend, nu niet aannemelijk is geworden dat sprake dient te zijn van een – veel duurder – elektrisch screen.   Mitsdien wordt beslist als volgt.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 400,– inclusief BTW. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering op 26 augustus 2010.