Ondernemer schiet toerekenbaar tekort in nakoming overeenkomst en wijst consument niet tijdig op hieruit voortvloeiende extra kosten

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 65758-2

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 12 juli 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een [merk en type] traplift tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.000,–. De levering vond plaats op 15 oktober 2010.   De consument stelt de klacht al snel te hebben voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Tijdens het eerste gesprek zijn parkeerbochten en parkeerplaatsen toegezegd, maar deze zijn niet geleverd.   De consument verlangt dat de toegezegde parkeerbochten en parkeerplaatsen kosteloos worden aangebracht.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De traplift betreft een maatwerkproduct voor deze trap bij deze consument. De consument heeft vooraf de order met bijbehorende tekening ondertekend, waarop duidelijk het verloop van de rail is getekend en op basis waarvan de lift in productie is genomen, vervaardigd en geïnstalleerd. De ondernemer heeft het conform de afspraken uitgevoerd, maar de consument wil nu een ander verloop van de rail. De ondernemer heeft de opdracht conform de door de consument geaccordeerde configuratietekening uitgevoerd en wijst elke eis van de consument af.   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het volgende.   In reactie op het verweer van de ondernemer is namens de consument ter zitting aangevoerd dat hij op 12 juli 2010 met (een adviseur van) de ondernemer bij hem thuis heeft gesproken over een lift aan de binnenzijde van de trap met parkeerplaatsen boven en beneden, waarbij hij uiteindelijk het op 12 juli 2010 gedateerde BESTELFORMULIER TRAPLIFTEN heeft ondertekend voor onder meer twee maal Bocht extra 90 . Enige tijd later zou hij van de ondernemer pas de, eveneens op 12 juli 2010 gedateerde, Orderbevestiging hebben ontvangen, waarop stond vermeld tweemaal Extra bocht 90 graden. De (adviseur van de) ondernemer zou later nog zijn teruggekomen met de op 12 juli 2010 gedateerde CONFIGURATIE TRAPLIFT MET BOCHT en een tekening, die de consument niet goed zou hebben doorgenomen alvorens ook deze beide stukken te ondertekenen.   De commissie stelt vast dat namens de consument eerst ter zitting de volgorde van de genoemde stukken is toegelicht, waarbij mede is aangegeven dat dateringen van die stukken foutief zouden zijn. Deze pas ter zitting nieuw gestelde omstandigheden lagen niet besloten in zijn eerdere stellingen en door zijn afwezigheid ter zitting heeft de ondernemer hierop niet gereageerd. De commissie zal de ondernemer echter niet in de gelegenheid stellen zich hierover (alsnog) uit te laten, maar zij zal die eerst ter zitting namens de consument nieuw gestelde omstandigheden voor betwist houden en zij zal haar oordeel niet ten nadele van de ondernemer hierop baseren. Zoals uit het navolgende zal blijken, behoeven de bedoelde nieuw gestelde feiten zelfs in het geheel geen behandeling.   De consument geeft aan dat hij op 12 juli 2010 met (een adviseur van) de ondernemer heeft gesproken over een lift aan de binnenzijde van de trap met parkeerplaatsen boven en beneden. Waar voor hem op grond van het BESTELFORMULIER TRAPLIFTEN en de Orderbevestiging wellicht nog onduidelijk kon zijn of er in totaal twee of (de hiervoor dan benodigde) vier bochten zouden komen, ligt dat in ieder geval anders waar het gaat om de CONFIGURATIE TRAPLIFT MET BOCHT en de daarbij gevoegde tekening. Uit die beide stukken, zowel ieder apart als in onderlinge samenhang, blijkt van totaal slechts twee (en geen vier) bochten in een rail die niet alleen recht begint maar ook recht eindigt. Bovendien heeft de consument de tekening nadrukkelijk ondertekend Voor akkoord loop rail. Dat de consument deze beide stukken zou hebben ondertekend zonder ze vooraf goed door te nemen, komt voor risico van de consument zelf.   Het voorgaande laat echter onverlet dat de ondernemer tegenover de consument is tekortgeschoten. De consument stelt onweersproken dat de stoel in parkeerstand beneden de doorgang van en naar de voordeur blokkeert. Dit blijkt ook uit de beschikbare foto’s. Met het oog op een praktisch en gebruikersvriendelijk gebruik had (de adviseur van) de ondernemer gelet hierop als meest deskundige partij de consument ten minste moeten waarschuwen of adviseren beneden een extra bocht en parkeerplaats te (laten) maken. Nu hij dit niet heeft gedaan en hierin toerekenbaar is tekortgeschoten terwijl de consument ook niet tijdig is gewezen op daaruit voortvloeiende extra kosten, oordeelt de commissie het redelijk en billijk dat de ondernemer ter beëindiging van het geschil een extra bocht en parkeerplaats beneden maakt zonder daarvoor kosten aan de consument in rekening te brengen.   Dit leidt tot de slotsom dat de klacht gedeeltelijk gegrond is. Daarom dient de ondernemer het betaalde klachtengeld voor de helft aan de consument te vergoeden en een vastgestelde bijdrage in de behandelingskosten te betalen.   De commissie beslist als volgt.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de ondernemer is gehouden een extra bocht en parkeerplaats beneden te (laten) maken zonder daarvoor kosten aan de consument in rekening te brengen.   Dit dient plaats te vinden binnen twee maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Overeenkomstig het Reglement van de commissie betaalt de ondernemer aan: a. de consument een bedrag van € 62,50 wegens (de helft van) betaald klachtengeld. b. de commissie een bedrag van € 300,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 27 juni 2012.