Ondernemer schoot op enkele punten tekort

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Wanprestatie    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 171341/178909

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Aan dit bindend advies is een tussenadvies voorafgegaan. Op basis daarvan heeft een deskundigenonderzoek plaatsgevonden. De commissie neemt de bevindingen van de deskundige over. Daaruit blijkt dat de ondernemer slechts op specifieke punten is tekortgeschoten. De commissie wijst daarom een vervangende schadevergoeding toe.

De uitspraak

in het geschil tussen:
de heer [CONSUMENT 1] en mevrouw [CONSUMENT 2], wonende te [PLAATS]
(verder te noemen: de consument)
en
de besloten vennootschap [ONDERNEMER], gevestigd te [PLAATS]
(verder te noemen: de ondernemer).
Behandeling van het geschil 
De Geschillencommissie Groen (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies van
7 november 2022 (verzonden: op 30 november 2022) de eindbeslissing aangehouden. De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd worden beschouwd. Het slot van dat tussenadvies luidt als volgt:
“De commissie;
Alvorens nader te beslissen:
Bepaalt dat om redenen als vermeld eerst een onderzoek door een (door het secretariaat van de commissie in te schakelen) deskundige dient plaats te vinden. 
Die deskundige dient schriftelijk over diens bevindingen en conclusies te rapporteren.
Partijen dienen daarna in de gelegenheid te worden gesteld op de inhoud daarvan te reageren.
Bepaalt dat de commissie daarna op basis van het dossier zal beslissen, tenzij (een van) 
partijen te kennen heeft/hebben gegeven dat een vervolg mondelinge behandeling is vereist.
Houdt daartoe elke nadere beslissing aan.”
In vervolg daarop heeft het secretariaat van de commissie een onderzoek laten doen door
de heer [DESKUNDGE], die daarvan schriftelijk rapport (met fotobijlage) heeft uitgebracht.
Partijen zijn vervolgens nog in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op dat rapport te reageren. Alleen de ondernemer heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt.
Geen van partijen heeft te kennen gegeven dat een vervolg mondelinge behandeling is vereist, zodat de commissie – zoals was aangekondigd – nu op basis van het dossier bindend eindadvies heeft te geven.
De verdere beoordeling van het geschil
Ook hier moet eerst worden verwezen naar de in deze zaak gegeven tussenbeslissing, en in het bijzonder naar wat daarin is weergegeven (de standpunten van partijen), is vastgesteld (de feiten waarvan kan worden uitgegaan) en is overwogen en beslist. De commissie volhardt daarbij en in vervolg daarop moet nog als volgt worden overwogen en beslist.
De bevindingen en conclusies van de deskundige luiden als volgt:
Partijen waren aanwezig bij mijn onderzoek ter plaatse.
Hieronder mijn antwoorden op de in de tussenbeslissing gestelde vragen. 
Zijn de werkzaamheden deugdelijk uitgevoerd? 
Bij de volgende onderdelen van het werk zijn opmerkingen genoteerd, t.w. het straatwerk van de klinkers, het kunstgras en het cortenstaal. T.a.v. het straatwerk valt het volgende op te merken: 
– er is rommelig gestraat; 
– niet altijd zijn de klinkers haaks op de straatrichting verwerkt; 
– de gewenste doorlopende lijnen in de klinkers ontbreken bij de aansluiting op het rechte stuk verharding bij de voordeur; 
– er is verschil in hoogte / klinkers liggen deels ongelijk;
– er is geen voegmiddel toegepast, maar dit zat ook niet in de werkzaamheden van de hovenier. 
Het kunstgras ligt hobbelig en te laag t.o.v. het aansluitende straatwerk. Daarnaast loopt het onder de schutting onnodig hoog op. Volgens de belofte zouden de cortenstalen randen rond de plantvakken blind gesteld worden. De toegepaste zijn dat niet en zijn slordig geschroefd. Met de geleverde randen is een goed resultaat te bereiken, mits netjes geschroefd. T.a.v. de opmerkingen over verschillende hoogtes t.o.v. het straatwerk: de bakken horen waterpas gesteld te zijn en niet mee te lopen met het straatwerk wat afloopt ter afwatering. Gevolg is dat er hoogteverschillen zichtbaar zijn.
Zijn de in rekening gebrachte kosten in verhouding tot het gepresteerde? 
Het totaal van de werkzaamheden genoemd in de toelichting van consument en hovenier en wat er op de factuur weergegeven is, is vrijwel in lijn met mijn inschatting van de arbeidsuren, waarbij reistijd inbegrepen is. De in mindering gebrachte uren i.v.m. inefficiëntie zijn daarbij buiten beschouwing gelaten; het gaat om de uiteindelijk in rekening gebrachte uren. 
Dient de volledige rekening betaald te worden? 
Op basis van bovenstaande dient de rekening volledig betaald te worden, maar er dient 
eveneens herstelwerk plaats te vinden.
De omvang van de klachten is opvallend te noemen.
De technische oplossingen laten zich als volgt duiden:
Op verschillende punten is kwalitatief onvoldoende gepresteerd. Het straatwerk in het schuine pad en het pad naar de voordeur moet hersteld worden, m.b.v. nog aanwezige klinkers uit voorraad, rekening houdend met de genoteerde tekortkomingen. De ondergrond van het kunstgras moet iets hoger en goed verdicht gemaakt worden, zodat een vlak kunstgrasveldje ontstaat. Als consument het beloofde blind gemonteerde cortenstaal wenst i.p.v. het huidige, dan gaat dat een dunnere versie (1,6mm) worden dan het geleverde 3mm dikke. Alternatief is het aanwezige (goede en dikkere) materiaal te gebruiken en dit van goed en net schroefwerk te voorzien en waterpas stellen. Bij de herstelkosten ben ik uitgegaan van vervanging door een dunnere versie Cortenstaal.
De kosten van dit herstel laten zich als volgt begroten:
0,25 m3 zand aanvullen tbv straatwerk € 10,00 
6 m2 opnemen klinkers tbv herstraten
6 m2 herstraten klinkers vanaf overkapping tot voordeur 
6 m1 zaagwerk klinkers (mbv aanwezige restant) € 50,00 
13,75 m2 kunstgras opzij leggen 
0,5 aanvullen zand, egaliseren en verdichten kunstgras € 15,00 
13,75 m2 kunstgras opnieuw en vlak leggen 
13,6 m1 cortenstalen randen opnemen en afvoeren 
13,6 m1 nieuwe cortenstalen randen aanbrengen € 320,00 
Materiaalkosten € 395,00 
Arbeidskosten: € 1.200,00 
Totaal incl. b.t.w.: € 1.595,00 
Als consument kiest voor handhaven aanwezige staal (wat dan correct geschroefd wordt), dan zijn de herstelkosten € 440,- lager.
Hierop is door de ondernemer nog als volgt gereageerd:
Ik wil graag reageren op het rapport van de deskundige. 
Cortenstaal: 
Dat het cortenstaal niet netjes is geschroefd ben ik mee eens. 
Kunstgras: 
Het kunstgras ligt niet te laag. De klant heeft een gras van 65 mm gekozen, deze leggen we altijd 3 cm onder de band. Als we dit niet doen, valt het gras om langs de band en geeft dit een slordig beeld. Het gras ligt niet hobbelig, maar de hobbels die je voelt is het instrooizand wat door gebruik verder verdeeld wordt. Dit is ook aan de klant uitgelegd bij oplevering. 
Het gras ligt omhoog onder de schutting met deze reden. Vooraf is er gevraagd aan de klant hoe zij het wil. Zij wilde het tot aan de schutting en niet er onderdoor. Daarop heb ik mijn zandbed gemaakt. Toen ik aan het snijden was, vroeg ze of het ook verder gelegd kon 
worden. Ik heb gezegd dat dit kan. Alleen dat ik er geen tijd voor had, want ik had 2 dagen en het was al in de middag van de 2e dag. De klant zou zelf de grond verwijderen en het glad maken. Hier is ze vanaf de huiskant mee begonnen, maar is halverwege gestopt. 
Bestrating: 
De bestrating lag netjes op lijn toen wij weggingen van de klus. Ik heb met de klant besproken wat ze wilde. Of de bestrating ruimer leggen of een smal slijpstukje erin. Zij koos voor het eerste. Waardoor er ruimte op de bestrating zit. Aangezien het al 20:30 uur was toen we weggingen, heeft de klant aangegeven dat ze de laatste steentjes zelf zou recht tikken en er gelijk voegzand in zou gooien. Dit zand heb ik klaargelegd onder de carport. En op het 
moment van het laatste bezoek lag het er nog steeds. Dit heeft de klant verzuimt te 
gebruiken. 
Ik ben van mening dat de ingeschatte werkzaamheden zeer hoog zijn opgenomen en wij hebben meerdere malen aangeboden om het werk kosteloos te komen herstellen. De klant wilde herstel en een korting van €500,– Hierop heb ik aangegeven of herstel of korting. 
Nu blijkt dus dat herstel voldoende zou zijn en onze factuur realistische is. Graag willen we het werk komen herstellen.
De commissie oordeelt verder als volgt:
De bevindingen en conclusies van de deskundige oordeelt de commissie als juist en zij maakt die tot de hare, ook daar waar die afwijken van de daarop gevolgde reactie van de ondernemer.
Op basis van wat de deskundige daarover heeft gerelateerd, heeft de ondernemer in beginsel aanspraak op betaling door de consument van het openstaande deel van de factuur (factuur van 30 maart 2022; factuurnummer [NUMMER]), zijnde het door de consument in depot gestorte bedrag van € 1.197,90.
Op basis van die rapportage staat naar het oordeel van de commissie genoegzaam vast dat de ondernemer (alleen) op de door de deskundige specifiek aangeduide onderdelen toerekenbaar is tekortgeschoten in een juiste/volledige nakoming van de gemaakte afspraken.

De commissie zal niet treden in het verzoek van de ondernemer om hem alsnog toe te laten tot het doen van herstel-/nakomingswerkzaamheden. In de tussenbeslissing is immers al vastgelegd dat de consument wenst af te rekenen en eventueel herstel/nakoming niet meer toevertrouwt aan de ondernemer. Indachtig de diversiteit van de tekortkomingen alsmede de ter zitting gebleken matige verstandhouding van partijen, kan de commissie de consument volgen in dit standpunt, waarin ook na kennisneming door de consument van het rapport van de deskundige, klaarblijkelijk niet alsnog wijziging is gekomen.

De commissie komt aldus uit op het opleggen van een de prestatie van de ondernemer vervangende  schadevergoeding van € 1.595,– minus € 440,– = € 1.155,–. Dit omdat met het bestaande Cortenstaal naar zeggen van de deskundige alsnog een goed eindresultaat kan worden behaald. Met dat bedrag van € 1.155,– moet de consument in staat worden geacht om een derde de door de deskundige vastgestelde onvolkomenheden te laten verhelpen. Voor zich spreekt dat de ondernemer in zoverre is ontheven van het doen van nakomings-/herstelwerkzaamheden.
Nu door de consument (deels) terecht is geklaagd is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie gehouden om het klachtengeld aan de consument te voldoen, en ook om de bijdrage in de behandelingskosten te betalen aan het secretariaat van de commissie. Die bijdrage wordt de ondernemer separaat bij factuur in rekening gebracht.
Daarom moet als volgt worden beslist.
Beslissing 
De commissie:
– stelt vast dat de consument het openstaande bedrag van € 1.197,90 in beginsel bij wijze van nakoming gehouden is te betalen aan de ondernemer;
– de ondernemer is gehouden aan de consument te betalen een (diens nakoming/herstel) vervangende vergoeding van € 1.155,–.
Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.
Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 1.197,90 geheel overgemaakt aan de consument, waarmee dan door verrekening is voldaan voormeld bedrag van € 1.155,– +
€ 42,90 als aanbetaling op het verschuldigde klachtengeld, zodat voor de ondernemer nog resteert te betalen aan de consument voor klachtengeld: € 9,60.
Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer B. van Swigchem en mr. B.W. Weilers, leden, op 15 februari 2023.