Ondernemer schoot te kort in de nakoming, nu horren niet juist zijn geleverd en geplaatst. Ontbinding overeenkomst en schadevergoeding

  • Home >>
  • Zonwering >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Nakoming    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114594

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 mei 2017 tussen partijen gesloten overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren en monteren van inzethorren tegen een prijs van
€ 545,–.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De horren zijn door een ondeskundige monteur geplaatst.
De genoemde monteur heeft de consument onjuist advies gegeven.
Hierdoor heeft de consument schade aan de kozijnen.
Vier van de vijf horren hebben niet de juiste afmetingen waardoor vliegen en insecten alsnog de woning binnen komen.
De consument becijfert zijn schade op een bedrag van 437,50 exclusief BTW.
De consument heeft ter zitting aangegeven dat hij deze schade vergoed wil hebben en voorts de door hem betaalde koop- en montageprijs terug wil ontvangen van de ondernemer. De horren kunnen dan retour naar de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
De ondernemer is bereid om de horren retour te nemen en de kosten van de horren aan de consument terug te betalen. De ondernemer betwist dat hij aansprakelijk is voor schade aan de kozijnen van de consument.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

“In de woning van de familie [naam consument] zijn een 5-tal inzethorren geplaatst in houten draai-kiep ramen.
Gelijk na plaatsing bleek dat na sluiting van de kozijnen de afsluitbare krukken niet meer geheel in de juiste stand konden komen. Niet alleen kunnen ze dan niet afgesloten worden, het bleek ook dat het sluiten van de krukken erg lastig ging en veel weerstand gaf. Wel gaf de toenmalige monteur aan dat dit met afstelling van de kozijnen (draai-kiep beslag) beter zou kunnen, echter bleek die monteur dat niet voor elkaar te krijgen. Volgens klant gaf monteur aan het draai-kiep beslag te smeren met vaseline en gewoon te blijven proberen, gaan ze vanzelf wel een keer helemaal dicht (opmerking klant).

Andere klacht is dat in 1 ruimte er nu scheuren zitten in het kozijn ter plaatse van de schroeven van het beslag.

Nog steeds is de klacht niet verholpen en zijn er nu bij een 3-tal kozijnen onderdelen afgebroken volgens een extern ingeschakelde expert van de uitzetscharen van de kiep-draaikozijnen. Deze externe expert heeft ook bij 1 raam de na-afstelling gedaan en nu sloot dit kozijn wel goed echter kwam hetzelfde probleem terug.

Nog een klacht is dat van een aantal horren de maatvoering (volgens klant opgemeten door 1e monteur JVS) te klein is waardoor er alsnog kieren zitten tussen kozijn en hor.

Ter plaatse de horren bekeken en graag wil de deskundige puntsgewijs een aantal zaken belichten:

De geplaatste horren zijn in basis toepasbaar, echter genieten niet de voorkeur bij houten kozijnen. Zeker als het risico aanwezig is dat de onderflens over de afdichtingsstrip met rubber heen zakt of wordt geplaatst. Tevens geconstateerd dat de maatvoering op een aantal plaatsen dermate is dat het lastig is de horren op de afdichtingsstrip (met rubber) te plaatsen en dus automatisch over de onderstrip met rubber heen zakken of moet worden geplaatst. De flensdikte van 0.8 mm zorgt er dan voor dat het draai-kiepdeel te strak aansluit op het kozijn en door deze extra verdikking wordt het lastig de ramen te sluiten. Maar indien men toch besluit deze horren toe te passen, is naast het juiste plaatsingsadvies het nastellen van de kozijnen zeer belangrijk.

De hier toegepaste draai-kiepramen zijn na te stellen dus had dit op de juiste wijze moeten gebeuren. Hiervoor heeft men torx-gereedschap nodig, op zich is het een redelijk eenvoudige klus.

Tijdens het bezoek van de deskundige een aantal draai-kiepramen proberen te sluiten, maar inderdaad gaat de kruk niet geheel (zelfs niet met hor in hoogste plaatsing strak tegen bovenzijde kozijn) in de juiste stand en ontstaat er veel weerstand. Als men dan toch probeert de kruk in zijn juiste (afsluitbare) stand te krijgen, gaat men het draai-kiep beslag teveel belasten en zal dit op den duur kapot gaan.

De deskundige kan niet aantonen dat het afbreken van de onderdelen sec ontstaan is door deze horren, maar het is wel zeer aanneembaar gezien de weerstand die de deskundige ook geconstateerd heeft in combinatie met de opmerking van de monteur gewoon door te duwen (echter door deskundige niet te staven).
Wat ook weer impliceert dat de 1e monteur geen juist plaatsingsadvies heeft gegeven de horren zo hoog mogelijk tegen het kozijn aan te drukken. Consument gaf niet aan dat hierover gesproken is en kon de deskundige niet aangeven dat de horren zo hoog mogelijk dienen te worden ingeklemd wat de spleet aan bovenzijde zou verklaren.

De maatvoering (welke opgenomen zou zijn door de 1e monteur) is inderdaad niet zeer zuiver, echter kan de opening aan bovenzijde weggenomen worden door de hor geheel naar boven te duwen, strak tegen bovenzijde kozijn, waardoor de onderzijde op de strip komt te zitten. Echter maakt de positie van de onderstrip alsmede maatvoering van sommige horren het lastig om de flens van de hor er makkelijk op te plaatsen wat weer impliceert dat er beter een ander type hor had kunnen worden geadviseerd echter doet wederom niets af van uiteindelijke product. Ook kan de hor uit zichzelf naar beneden zakken en komt de flens weer voor de onderstrip.

De scheuren in het kozijn ter plaatse van het beslag zijn niet per se toe te wijzen aan de horren. Uiteraard komt er door de niet juiste afstelling meer spanning op het beslag en kan dit zijn weerslag hebben, echter is het niet te bewijzen dat hierdoor de scheuren zijn ontstaan. Het kan ook zijn dat er niet op de juiste wijze bij plaatsen van het beslag is voorgeboord en daardoor de kozijnen uiteindelijk gaan inscheuren. De deskundige kan hierover dus geen technisch uitsluitsel geven.

Herstel is technisch mogelijk

Op zich is een en ander te herstellen. Belangrijk is een goed plaatsingsadvies en het opnieuw juist afstellen van de draai-kiep ramen. Zeker daar het kozijnen met tripple glas betreft is de belasting van het draai-kiep beslag redelijk zwaar en kan deze spanning zorgen voor defecten. Nogmaals kan de deskundige niet aantonen dat de schade aan het beslag sec veroorzaakt is door de horren echter is dit wel zeer aannemelijk.

Herstelkosten aan de draai-kiepramen ca. € 600,– (inclusief onderdelen en arbeid).
Nameten horren en eventueel maatvoering aanpassen zodat onderflens op onderstrip kan vallen en aan bovenzijde goed aansluit. Dit kan ter plaatse gebeuren en kosten zullen gering zijn. Schatting ca. € 100,– als in combinatie met herstel kozijnen.

(…)

Al snel na plaatsing is er door de klant richting ondernemer aangegeven dat de ramen niet goed sloten en is de desbetreffende monteur wederom ter plaatse geweest. Op een gegeven moment heeft de ondernemer aangegeven alles terug te willen nemen en de gehele rekening inclusief montage te crediteren. Dit doet niets af aan het feit dat er geen goed werk is geleverd door de 1e monteur en als er iets niet goed sluit dit gelijk opgelost had moeten worden. Als het probleem toen zou zijn geweest dat de onderflens van de hor over de afdichtingsstrip heen zit, had er ter plaatse een goed plaatsingsadvies moeten komen voordat de monteur ging proberen (ook de 2e keer) de afstelling aan te passen.

Aan de andere kant had het terugnemen van de horren veel problemen kunnen voorkomen doordat de klant nu lange tijd met veel macht heeft geprobeerd de ramen te sluiten met als zeer aannemelijk gevolg het afbreken van onderdelen
Bij het plaatsen van inzethorren bij houten kozijnen plaatsen de meeste leveranciers ook kanttekeningen of hebben daarvoor speciale inzethorren om juist dit probleem te voorkomen. Maar nogmaals is het product op zich toepasbaar en wordt het vaker toegepast voor houten kozijnen. Wat in dit geval ook speciaal is het toegepaste tripple glas daar dit veel zwaarder is en meer belasting geeft op het hang- en sluitwerk en het draai-kiep beslag.”

Beoordeling van het geschil

Niet is betwist dat gelijk na plaatsing bleek dat na sluiting van de kozijnen de afsluitbare krukken niet meer geheel in de juiste stand konden komen. Niet alleen kunnen ze dan niet afgesloten worden – aldus de deskundige – het bleek ook dat het sluiten van de krukken erg lastig ging en veel weerstand gaf. Dit euvel heeft de monteur van de ondernemer niet kunnen herstellen.
Als men dan toch probeert de kruk in zijn juiste (afsluitbare) stand te krijgen, gaat men het draai-kiep beslag teveel belasten en zal dit – aldus de deskundige – op den duur kapot gaan. Ook heeft de deskundige vastgesteld dat de maatvoering van de horren niet zuiver is.
De commissie is op grond van het vorenstaande van oordeel dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op hem uit de overeenkomst voortspruitende verplichtingen. De door de consument gewenste ontbinding van de overeenkomst is mitsdien toewijsbaar. Dit betekent dat de ondernemer de betaalde prijs van € 545,– (kosten horren inclusief de montagekosten) aan de consument moet terugbetalen en dat de consument de horren aan de ondernemer zal moeten teruggeven indien de ondernemer dit wenst.

De ondernemer is voorts gehouden om door deze wanprestatie ontstane schade aan de consument te vergoeden. De commissie acht het met de deskundige aannemelijk dat door het plaatsen van de horren aan drie kozijnen schade is ontstaan.
Voor wat betreft de hoogte van de dienaangaande door de ondernemer te betalen schadevergoeding zoekt de commissie aansluiting bij de door de consument overgelegde prijsindicatie. De commissie acht deze prijsindicatie reëel en zal de ondernemer mitsdien veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van € 437,50 (exclusief BTW). Dat is een bedrag van € 529,35 inclusief BTW.
De klacht van de consument is gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden verklaard;
Dit betekent dat de ondernemer een bedrag van € 545,– dient terug te betalen aan de consument. Voorts dient de consument op eerste verzoek de horren aan de ondernemer ter beschikking te stellen.

De ondernemer betaalt aan de consument daarnaast een schadevergoeding van € 529,35.

Betaling van het totale bedrag van € 1.074,35 dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer behandelingskosten van het geschil verschuldigd aan de commissie.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering, bestaande uit
mr. T.J. van Gessel, voorzitter, mevrouw mr. W. van den Berg en de heer W.J.M. van den Berg, leden, op 9 februari 2018.