Ondernemer tekortgeschoten bij uitvoering overeenkomst

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 13364/19611

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De ondernemer heeft verschillende vloeren gelegd in de woning van de consument. Volgens de consument vertonen de vloeren meerdere gebreken, en hij vordert herstel. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. De door de commissie ingeschakelde deskundige stelt vast dat in de vloeren scheuren en gaatjes voorkomen en dat de vloer onvlak en plaatselijk ruw is. In de douche is sprake van een onthechting van de aangebrachte beton cirélaag. Ook zijn er op meerdere plekken kleurverschillen zichtbaar. De deskundige begroot de herstelkosten op ruim € 9.000,-. De commissie neemt de bevindingen van de deskundige over. Uit het rapport blijkt dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten bij de uitvoering van de overeenkomst zodat hij volgens de commissie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor herstel van de tekortkomingen en schade. Aangezien de ondernemer niet in deze procedure is verschenen is een opdracht tot herstel niet aan de orde. De ondernemer dient de herstelkosten te vergoeden. Tevens bepaalt de commissie dat er een schadevergoeding van € 1.000,- betaald dient te worden voor het in- en uithuizen, de opslag van meubilair en eventueel vervangend verblijf.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
In 2018 zijn consument en ondernemer overeengekomen diverse vloeren te leggen.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In 2018 heeft de ondernemer diverse vloerwerken opgeleverd aan haar adres te Teuven. Helaas bleken de opgeleverde vloerwerken diverse deficiënties te vertonen, waardoor deze niet voldoen aan de eisen die daaraan in redelijkheid en volgens de geldende kwaliteitsnorm zijn te stellen. Naar aanleiding hiervan heeft de consument de ondernemer meerdere malen verzocht om de gebreken te herstellen.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen standpunt ingenomen.

Deskundigenbericht
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

In de vloeren komen scheuren en gaatjes voor, de vloer is onvlak en plaatselijk ruw (puntjes tekenen af). Badkamer kent blaasvorming en coating bladdert af, badkamer slaapkamer kent kleurverschillen (mogelijk vochtschade) bij lijngoot.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in een nieuwbouwwoning. Door ondernemer (althans diens rechtsvoorganger) werden zowel de verend opgelegde dekvloeren (voorzien van vloerverwarming) als de beton ciré vloer- en wandafwerking geleverd. Op de begane grond doet zich scheurvorming voor: zowel op uitwendige hoeken van bouwdelen (hoek wand kamer, doorgang toilet, doorgang hal, doorgang technische ruimte) als langs de wanden. De dekvloer is niet gedimensioneerd zoals dat bij een verend opgelegde dekvloer zou moeten: het vloerveld is te groot, niet rechthoekig en niet voorzien van velddilataties. Dit betreft een ontwerpfout. De dekvloer is met een kantstrook los gehouden van de wanden, de vloerafwerking is tegen de wanden aan aangebracht en hecht daar zeer goed aan. Daarmee is een vaste verbinding gerealiseerd die eigenlijk elastisch had moeten zijn. Door thermische werking scheurt nu de laag beton ciré boven de aangebrachte kantstrook of trekt plaatselijk zelfs stucwerk van de wand. Hier had geen vaste verbinding moeten worden gerealiseerd, maar een elastische met behulp van kit. Dit betreft een uitvoeringsfout. Consument geeft aan dat de vloer zeer onvlak is. Dat blijkt in de technische ruimte inderdaad het geval. De scheefligging van de horizontaal bedoelde dekvloer is daar 15 (vijftien) mm/m¹. Op overige vloerdelen is wel sprake van onvlakheid, maar deze valt nog binnen hetgeen daarvoor normatief maximaal wordt toegestaan (gaping van 2-3mm maximaal onder ei 1m’). Wel zijn in het oppervlak ruwe delen aanwezig, welke aantonen dat de laag beton ciré daar in een zeer (te) dunne laagdikte werd aangebracht, zodat doortekening van de structuur van de ondergrond optreedt. Consument geeft aan dat in de dekvloer ruwe delen aanwezig waren. Deze waarneming ondersteund de juistheid van die stelling. In de badkamer eerste verdieping is het afschot inmiddels hersteld, met als resultaat dat de badkamervloer nu boven de vloer van de gang ligt. In de douche is sprake van een onthechting van de aangebrachte beton cirélaag met een oppervlak van circa 300 x 450mm. Dit betreft de indrukbare plek die consument rapporteert bij belasting met warm water. Consument sprak eerder over zanderige delen in het oppervlak van de geleverde dekvloer. Deze onthechting zou zeer goed het gevolg kunnen zijn van zo’n zanderig oppervlak, omdat daarop nauwelijks hechting te realiseren valt. Onder strijklicht is zichtbaar dat de topcoating in deze badkamer niet over het volledige vloeroppervlak werd aangebracht. Er is een duidelijk einde zichtbaar (met een glansverschil tot gevolg) in het midden van het vloerdeel tussen wastafelwand en douchescherm (lengte looppad). In de douche is ook sprake van afbladderende topcoating. Er zijn geen schuursporen door mij waargenomen. Consument geeft aan dat er naar zijn weten niet is geschuurd voordat de vloer opnieuw werd voorzien van een topcoating. Dat correspondeert met mijn waarneming. Als een bestaande topcoating wordt overlaagd met een nieuwe coating zal na enkele dagen reeds de noodzaak bestaan om het vloeroppervlak op te ruwen. Dit geeft een risico t.a.v. blijvend zichtbare schuurkrassen, zodat wellicht om die reden daar van is afgezien, maar het resultaat is dan een slechte intercoat-hechting, met afbladderen als mogelijk gevolg. Dit betreft een uitvoeringsfout. In de douche van de slaapkamer is een kleurverschil zichtbaar langs de lijngoot. Consument geeft aan dat dit later is ontstaan, en eveneens dat herstelwerk langs de lijngoot werd uitgevoerd. Het beeld strookt niet met hetgeen gebruikelijk is bij een optredende vochtschade. Het beeld lijkt veel meer op een kleurverschil door uitgevoerd hersteld werk. Omdat herstel na destructief onderzoek vermoedelijk niet zal worden uitgevoerd door ondernemer is van destructief onderzoek afgezien. Bij toekomstig herstel is het wel verstandig om zich nog van de afwezigheid van vochtschade te overtuigen. Het aanwezig kleurverschil en de aanwezigheid van een afgesprongen deel vloerafwerking op de hoek van de lijngoot maken dat herstelwerk om esthetische redenen wel in de rede ligt.

In verband met de aanwezigheid van vloerverwarming hebben de scheuren op de begane grond een dynamisch karakter. Deze zullen daarom over een zo volledig mogelijke hoogte moeten worden hersteld door verzadiging met epoxy injectiehars. Daarmee ontstaat dan weer een ongescheurde vloer, waarbij de geringe temperatuurfluctuatie van de dekvloer zelf in de gebruiksfase de kans op nieuwe scheurvorming minimaal doet zijn (doch niet uitsluit). De dekvloer moet bovendien worden losgezaagd van de wanden en voorzien van een kitvoeg. Daarna de vloerafwerking geheel opschuren en voorzien van een overlaging beton ciré. De onvlakheid in de technische ruimte blijft dan aanwezig. Als deze werkelijk storend is, zou deze door een aan te brengen egalisatie kunnen worden weggenomen alvorens de overlagende beton ciré wordt aangebracht. Na deze herstelwerkzaamheden, waarbij een kleine wandreparatie door losgetrokken stucwerk ook nodig is, kunnen de plinten worden geplaatst en als tweede vochtkering en om (normale) lichte onvlakheid in de dekvloer te verdoezelen aan de onderzijde worden afgekit. Voor wat betreft de badkamer op de eerste verdieping zal eerst het onthechte deel beton ciré in de doucheruimte moeten worden uitgenomen en hersteld, vlak met de omringende vloer. Daarna het gehele vloeroppervlak van deze ruimte (de verhoging in de deuropening kan hierbij als beëindiging worden benut) goed grof schuren en een overlaging beton ciré met topcoating aanbrengen. In de douche van de slaapkamer het weggebroken stukje vloer op de hoek van de lijngoot aanhelen en na voldoende verharding eveneens de vloer goed ruw opschuren en voorzien van een overlaging. Het ligt in de rede om hier in het verlengde van het te herplaatsen douchescherm een rechte beëindiging te realiseren. Ofschoon de hele vloerafwerking op de verdieping verder naadloos is, acht ik een volledige overlaging van de gehele verdieping (met uitzondering van de inmiddels verhoogd liggende badkamer) niet in verhouding staan tot het aanwezig kleurverschil ter plaatse van de lijngoot in de douche.

De herstelkosten hiervan zijn:
Begane grond: dekvloer blijft behouden.
Herstel scheuren/stucwerk, loszagen vloerafwerking € 1.800,00
Grof schuren vloeroppervlak begane grond € 300,00
Optioneel: egaliseren en vlak schuren met wk van technische ruimte € 900,00
Aanbrengen overlaging beton ciré, compleet € 2.340,00
Aanbrengen kitvoegen op overgang vloer/wand € 300,00

Badkamer eerste verdieping:
Herstellen onthecht deel (uitvoering i.c.m. andere werkzaamheden) € 300,00
Grof scheuren vloeroppervlak (idem) € 75,00
Aanbrengen overlaging beton ciré, compleet € 750,00

Douche slaapkamer eerste verdieping:
Controle op verhoogd vochtgehalte achter bestaand werk NIHIL
Reparatie afgebroken stukje vloer € 75,00
Grof scheuren vloeroppervlak (uitvoering i.c.m. andere werkzaamheden) € 50,00
Aanbrengen overlaging beton ciré, compleet (voor zover nodig incl. achterwand douche) € 600,00

Totaal, excl. BTW € 7.490,00
21% BTW € 1.572,90
Totaal incl. BTW € 9.062,90.
Dit is exclusief bijkomende kosten voor uit- en inhuizen, opslag meubilair en eventueel vervangend verblijf, voor zover dit voor vergoeding in aanmerking zou komen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen van de deskundige over en maakt deze tot de hare. Uit dit rapport blijkt dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten bij de uitvoering van de overeenkomst zodat hij verantwoordelijk en aansprakelijk is voor herstel van de tekortkomingen en schade. Nu de ondernemer geen verweer heeft gevoerd en de klacht alsmede het door de deskundige begrote bedrag niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt zal de commissie bepalen dat de ondernemer dit bedrag aan de consument betaalt. Gelet op de omstandigheid dat de ondernemer immers niet in deze procedure is verschenen lijkt een opdracht tot herstel niet aan de orde te zijn.

De commissie zal voorts bepalen dat de ondernemer aan overige schadevergoeding terzake van in en uithuizing etc. , welke schade eveneens niet door de ondernemer is bestreden naar billijkheid € 1,000,- (afgerond) verschuldigd is. Aldus dient de ondernemer aan de consument € 10.062,90 te voldoen.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 10.062,90.
Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld ad € 127,50.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, bestaande uit de heer mr. J. van der Groen, voorzitter, de heer ir. J.A.A. van Strijp, de heer mr. B.W. Weilers, leden, op 23 september 2020.