Ondernemer terecht schadekosten aan consument doorberekent

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Private Lease    Categorie: Kosten    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 200550/206601

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een private leaseovereenkomst tussen consument en ondernemer. Bij het inleveren van de auto aan het eind van de overeenkomst werd er schade geconstateerd ter waarde van € 771,80. Consument geeft aan dat de schade minimaal is en niet in rekening gebracht moet worden. Ondernemer heeft de kosten berekend op grond van een inspectierapport bij de inname van de auto. De commissie is van oordeel dat ondernemer terecht de kosten van de schade aan consument heeft doorbelast. De commissie verklaard de klacht van consument ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Private Lease (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 6 juni 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door de heren [naam] en [naam]

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft schade aan de auto bij inlevering aan het einde van het leasecontract.

De consument heeft een bedrag van € 203,09 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Bij het inleveren van mijn private leaseauto is een rapport opgesteld. Er was nauwelijks schade te zien (enige krasjes op de bumper en hagelschade die nog nooit door iemand zijn opgemerkt). Vervolgens kreeg ik een rekening van € 771,80. Ik heb bezwaar aangetekend, maar de ondernemer blijft bij zijn besluit. De consument wenst hierover dan ook een uitspraak van de commissie.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.
De inspecteur heeft op het dak 20, op de motorkap 4 en op de kofferklep spoiler 3 deukjes geconstateerd. Dit is volgens de van toepassing zijnde innamehandleiding niet acceptabel. Omdat het schadebedrag hoger dan € 450,– was is het eigen risico in rekening gebracht.
Op 13 oktober 2022 heeft er een eindinspectie plaatsgevonden aan de private leaseauto.
Hierbij zijn de schades geconstateerd zoals vermeld in het innamerapport. Deze schades zijn als niet acceptabel doorbelast aan klant conform ons schadeprotocol. Verzocht wordt de klacht ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil
Anders dan door de consument is betoogd komt uit de van toepassing zijnde innamehandleiding naar voren dat hagelschade niet is uitgesloten. Op grond van het inspectierapport van de auto blijkt een dermate schade dat deze, gelet op de innamehandleiding, terecht aan de consument is doorbelast.
De klacht zal dan ook ongegrond worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag (€ 203,09) uitbetaald aan de ondernemer.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Private Lease, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer C.J. Bal, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 6 juni 2023.