Ondernemer verricht klein deel van werkzaamheden en komt verplichtingen niet na, commissie ontbindt overeenkomst

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit) / Ontbinding overeenkomst    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 39777/44638

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt dat de ondernemer zijn afgesproken verplichtingen tot het uitvoeren van schilderwerk niet nakomt. De consument heeft een aanbetaling gedaan, maar de ondernemer heeft na korte tijd het werk niet meer voortgezet. De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer en wil het aanbetaalde bedrag terug. De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Het is de commissie bekend dat de ondernemer failliet is verklaard. De deskundige oordeelt dat het hele werk opnieuw moet worden gedaan, aangezien door het tijdsverloop de verflagen vervuild en gedegradeerd zijn. De commissie neemt het standpunt van de deskundige over en oordeelt dat het werk in zijn geheel opnieuw moet. De commissie ontbindt de overeenkomst en veroordeelt de ondernemer tot terugbetaling van het door de consument aanbetaalde bedrag. De klacht is gegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de nakoming van een overeenkomst die tussen partijen tot stand is gekomen op basis van een offerte van de ondernemer van 29 mei 2020. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht schilderwerk uit te voeren tegen een door de consument te betalen bedrag van € 6.700,– inclusief btw.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer is aan het werk gegaan, maar heeft na betrekkelijk korte tijd het werk niet voortgezet ondanks daartoe gemaakte afspraken. Op enig moment heeft de ondernemer niets meer van zich laten horen. De consument heeft € 3.350,– aanbetaald, meer dan de waarde van het reeds gedane werk. De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer en vordert financiële compensatie inclusief vergoeding van eventuele gevolgschade nu hij het werk door een derde wil laten afmaken.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.

De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Het is de commissie inmiddels bekend dat de ondernemer in staat van faillissement is verklaard. Ook van de curator is niets vernomen.

Deskundigenrapport
De deskundige heeft het werk beoordeeld voor zover reeds gedaan. In zijn rapport geeft de deskundige heel specifiek aan hetgeen is gedaan. Nu de werkzaamheden al enige tijd geleden zijn stilgelegd en de ondernemer niet veel verder is gekomen dan het uitvoeren van enig voorbereidend werk, oordeelt de deskundige dat het gehele werk opnieuw moet worden gestart nu door tijdsverloop de bestaande verflagen zijn vervuild en verder gedegradeerd. De deskundige raamt de kosten van herstel inclusief arbeid, materiaal en btw op € 8.414,-.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie volgt het oordeel van de deskundige nu diens bevindingen niet zijn weersproken en deze de commissie ook redelijk voorkomen. Het werk moet dus in zijn geheel opnieuw. Nog afgezien van het faillissement is het duidelijk dat er geen vertrouwen meer is dat dit werk nog door de ondernemer wordt gedaan. De commissie zal derhalve de ondernemer veroordelen tot terugbetaling van het reeds door de consument betaalde, nu daar volgens de deskundige geen op geld waardeerbare prestatie zijdens de ondernemer tegenover heeft gestaan. Alles moet immers opnieuw, inclusief de (beperkte) voorbehandeling.

De commissie zal de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst wegens de toerekenbare tekortkoming zijdens de ondernemer ontbinden.

De commissie wijst af de door de consument gevorderde vergoeding van “eventuele” gevolgschade nu deze vordering onvoldoende specifiek is en/of onvoldoende onderbouwd.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie ontbindt de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument dient terug te betalen € 3.350,–. Betaling dient te geschieden binnen 1 maand na de verzending van dit Bindend Advies bij gebreke waarvan tevens de wettelijke rente verschuldigd wordt vanaf de datum van dit advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

De commissie wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders Behangers en Glaszetbedrijven, bestaande uit de heer mr. W. Nannings, voorzitter, de heer J. Hania, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 16 maart 2021.