Ondernemer voldoende in gelegenheid gesteld na te komen; termijn nakoming ruimschoots overschreden; ontbinding overeenkomst

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62966

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 april 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.000,– inclusief installatiekosten. De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument heeft op 1 juli 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De installatie van de badkamer zou binnen drie weken plaatsvinden. De betaling moest om die reden binnen twee dagen geschieden. De consument heeft een bedrag van € 10.000,– betaald. Een aannemer zou komen inmeten. De consument heeft na het sluiten van de overeenkomst zelf gemeten en geconstateerd dat het gekozen bad en badkamermeubel niet passen. Op 24 april 2011 is de bestelling gewijzigd waarbij de ondernemer heeft aangegeven dat leveren een paar weken later zou plaatsvinden. Na telefonische overleg op initiatief van de consument zou begin juni de badkamer worden geplaatst. De materialen worden echter niet geleverd en er komt geen aannemer. Uiteindelijk zou de eerste week van augustus een aannemer langskomen hetgeen niet is geschied. In de tweede week is een aannemer komen meten. Op 20 september 2011 kwam een andere aannemer meten waarna is meegedeeld dat plaatsing kon geschieden in week 41. Er is niet geleverd. Bij brief van 16 oktober 2011 heeft de consument de ondernemer in gebreke gesteld en aangegeven de overeenkomst te ontbinden indien niet op 19 oktober 2011 wordt geleverd. Er is geen actie gevolgd.   Het aanbod van de ondernemer een bedrag van € 3.500,– te crediteren heeft de consument niet geaccepteerd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer heeft het vertrouwen beschaamd. Er is veel gelegenheid geboden tot levering over te gaan, er zijn veel beloftes gedaan doch de planning bleek telkens niet te kloppen. De spullen zijn niet geleverd terwijl was afgesproken dat de opslag bij de consument zou plaatsvinden. De aannemer wilde pas tot sloopwerkzaamheden overgaan als de consument € 1.000,– zou betalen. Er is niet gesloopt.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij e-mail van 20 oktober 2011 heeft de ondernemer excuses voor het ongemak aangeboden en daarnaast aangegeven kosteloos een verlaagd plafond te willen plaatsen met spotjes. Bij e-mail van 21 oktober 2011 is nog een creditering van € 500,– aangeboden voor de werkzaamheden van de aannemer. Bij e-mail van 31 oktober 2011 heeft de ondernemer aangeboden een bedrag van € 3.500,– te crediteren en de badkamer te plaatsen op 10 november 2011.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer erkent dat het contact met de aannemer niet goed is verlopen. Levering van spullen is niet gebruikelijk. De aannemer geeft aan wat er nodig is en dat wordt uit voorraad geleverd. Er is zowel voorraad bij de ondernemer als bij de leverancier aanwezig. De ondernemer wenst met een andere aannemer de badkamer alsnog te leveren en daarbij blijft het aanbod tot creditering van € 3.500,– in stand.   De ondernemer heeft aangeboden om de klachten op te lossen zoals hiervoor omschreven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument mocht er op vertrouwen – zeker gezien het vereiste van onmiddellijke betaling – dat binnen drie weken zou worden geleverd. Een wijziging in de bestelling kan de levering enigszins vertragen doch geen maanden. Dat de wijziging was ingegeven doordat het gekozen badmeubel niet paste, doet daaraan niet af. De ondernemer heeft langdurig de gelegenheid gekregen tot levering en plaatsing over te gaan. Er zijn twee verschillende aannemers langs geweest, die echter geen werkzaamheden hebben uitgevoerd. De ondernemer is daarvoor verantwoordelijk te stellen. Vastgesteld kan worden dat de ondernemer niet binnen redelijke termijn de verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen. De consument heeft de ondernemer in voldoende mate in de gelegenheid gesteld de overeenkomst na te komen. De ondernemer is in gebreke gesteld en aan hem is een redelijke termijn gegund alsnog na te komen. Nu op 19 oktober 2011, de door de consument gestelde termijn, wederom niet is geleverd, is ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd.   De commissie stelt dat de consument mogelijk gebaat is bij levering van de spullen zodat zij de consument de keuze geeft tussen ontbinding en teruggave van € 10.000,– of levering van de bestelde goederen zoals opgenomen in de koopovereenkomst d.d. 21 april 2011 en teruggave van € 7.000,– waarin alsdan tevens is begrepen een vergoeding voor ongemak. De consument dient alsdan zelf voor plaatsing zorg te dragen en de ondernemer behoeft geen werkzaamheden te verrichten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 21 april 2010 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de goederen niet meer behoeven te worden afgeleverd en de ondernemer aan de consument een bedrag betaald van € 10.000,–.   Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De consument heeft echter de keuze in plaats van voornoemde ontbinding te kiezen voor levering van de goederen conform de koopovereenkomst en terugbetaling van € 7.000,– door de ondernemer aan de consument. De consument is in dit geval gerechtigd voorafgaand aan de levering de goederen te controleren. Levering van de goederen dient binnen 14 dagen te geschieden en de consument dient binnen die termijn in de gelegenheid te worden gesteld de goederen te controleren. Terugbetaling van € 7.000,– dient tegelijkertijd met de levering van de goederen plaats te vinden.   De consument bepaalt haar keuze binnen 10 dagen na de verzenddatum van dit bindend advies. De ondernemer handelt overeenkomstig de door de consument gemaakte keuze binnen 14 dagen nadien, zoals hiervoor aangegeven.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 25 januari 2012.