Ondernemer weigert compensatieregeling toe te passen die wel in algemene voorwaarden staat

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 198303/200224

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Consument en ondernemer hebben een overeenkomst voor het installeren van zonnepanelen. De datum voor installatie hiervan is meerdere malen verschoven door de ondernemer. In de algemene voorwaarden van de overeenkomst van de ondernemer staan een aantal artikelen openomen met betrekking tot een compensatieregeling aan de consument in bepaalde situaties. Consument vindt dat hij onder een paar van die situaties valt en eist daarom financiële compensatie van € 636,-. De ondernemer heeft geen standpunt bekend gemaakt aan de commissie. De commissie verklaart de klacht van consument ten dele gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 24 maart 2023 te Den Haag.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 24 december 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van zonnepanelen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.906,99.

De levering vond plaats op of omstreeks 31 augustus 2022.

Het geschil betreft de weigering van de ondernemer om een compensatieregeling in de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden toe te passen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In het najaar 2021 heeft de consument een aanbod van [belangenvereniging] ontvangen voor de collectieve inkoop van zonnepanelen (inclusief installatie) via de ondernemer. Dit aanbod heeft de consument geaccepteerd.

In plaatst van de afgesproken eerste installatie in mei is uiteindelijk het systeem na verschillende door de ondernemer afgezegde afspraken op 31 augustus 2022 succesvol opgeleverd.

De consument heeft met een beroep op de aan hem toegezonden algemene voorwaarden compensatie gevraagd voorde gemiste opbrengst en voor een aantal ogenomen vrije dagen. Contact met de klantenservice van de ondernemer heeft niet geleid tot een tegemoetkoming of een excuus van het bedrijf.

De consument beroept zich op:
Artikel 4.1
“Indien Levering door toedoen van Leverancier … later dan de streefdatum voor deze actie (15 april 2022) gebeurt, is een compensatieregeling voorzien. Die gaat van start één maand na vermelde streefdatum. …”

Op grond hiervan maakt de consument aanspraak op een geldelijke compensatie voor 108 dagen opgelopen vertraging ten bedrage van per dag € 1,– per kWp te installeren vermogen. Voor de te installeren 4,5 kWp betekent dat dan € 4,50 per dag, € 486,– in totaal. Er was geen sprake van overmacht aan de zijde van de ondernemer.

Artikel 4.3
“… Als Klant meer dan drie dagen thuis dient te zijn voor Levering van Bestelling, krijgt Klant voor elke extra dag € 50,– compensatie. …”

De consument is op verzoek van de ondernemer vijf dagen thuis geweest voor het installeren van de zonnepanelen. Pas op de vijfde dag werd installatie succesvol afgerond. De dagen zijn:
13 mei 2022
16 mei 2022
18 mei 2022
5 juli 2022
31 augustus 2022.

Op grond hiervan maakt de consument aanspraak op een compensatie van in totaal € 100,– voor de vierde en vijfde dag aanwezigheid thuis.
Artikel 4.4
“Indien Levering geen doorgang kan vinden, wordt Klant op de hoogte gebracht tenminste een
dag vóór aanvang van Levering. Als Levering niet voor aanvang wordt afgemeld dan krijgt Klant
€ 50,– compensatie. … “

Op 5 juli is de installatie-afspraak één uur vooraf afgezegd, met de mededeling dat het team vergeten zou zijn de materialen in de bus te laden in de ochtend. Alle materialen lagen nota bene al op het dak bij de consument sinds de eerste afspraak in mei.

Op grond hiervan maakt de consument aanspraak op de compensatie van € 50,–.

De consument verlangt in totaal een financiële compensatie van € 636,–.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Volgens de consument zijn op de tussen partijen gesloten overeenkomst de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden voor de collectieve inkoop zonnepanelen najaar 2021 van toepassing. De consument heeft bij de geaccepteerde offerte een exemplaar van die voorwaarden ontvangen.

De ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Daarmee is niet weersproken dat de betreffende voorwaarden van toepassing zijn.

In de voorwaarden zijn compensatiebepalingen opgenomen.
In artikel 4.1 is geregeld dat een consument recht op compensatie heeft als later dan de voorziene streefdatum van 15 april 2022 geleverd wordt. De ingangsdatum is dan 15 mei 2022.
Volgens de consument zijn de zonnepanelen 108 kalenderdagen te laat geleverd. De ondernemer heeft dat niet weersproken.
Daarmee heeft de consument recht op een vergoeding per dag van € 1,– per kWp te installeren vermogen, bij de consument 4,5 kWp. De dagvergoeding bedraagt dan € 4,50, waarmee de vergoeding voor de consument in totaal € 486,– bedraagt.
De commissie is niet gebleken van enige grond, waarop de consument geen aanspraak zou hebben op dit bedrag.

In artikel 4.3 is bepaald dat de consument als hij meer dan drie dagen thuis dient te zijn voor de levering recht heeft op een compensatie van € 50,– voor elke dag boven de genoemde drie. De consument heeft aangegeven dat hij op vijf dagen (13 mei 2022, 16 mei 2022, 18 mei 2022, 5 juli 2022 en 31 augustus 2022) thuis diende te zijn. De ondernemer heeft dat niet weersproken.
Daarom heeft de consument recht op een vergoeding van € 50,– voor twee dagen (5 juli 2022 en 31 augustus 2022), in totaal € 100,–.
De commissie is niet gebleken van enige grond, waarop de consument geen aanspraak zou hebben op dit bedrag.

In artikel 4.4 is bepaald dat een consument bij niet doorgaan van een levering recht heeft op compensatie als de verhindering niet tenminste één dag tevoren aan de consument is meegedeeld. Volgens de consument was daarvan sprake op 5 juli 2022.
Daarom maakt de consument aanspraak op € 50,– voor deze dag.
De commissie is van oordeel dat een redelijke toepassing van de toepasselijke algemene voorwaarden met zich meebrengt dat voor eenzelfde dag geen aanspraak op vergoeding gemaakt kan worden op basis van zowel artikel 4.3 als van artikel 4.4. Voor de datum 5 juli 2022 heeft de consument al aanspraak op een compensatie op basis van artikel 4.3. Daarom heeft de consument voor diezelfde dag geen recht op een extra vergoeding op grond van artikel 4.4.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht in overwegende mate gegrond is.

De consument heeft recht op een vergoeding ten bedrage van in totaal € 586,–.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 586,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.
Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, P.A. Frank en mr. W. van den Berg, leden, op 24 maart 2023.