Ondernemer wenst geen herstelwerkzaamheden meer uit te voeren; financiële afdoening van geschil.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Herstel    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 71280

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 27 april 2012 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden in hoofdzaak bestaande uit het verrichten van glas-, kit- en schilderwerkzaamheden aan de binnen- en buitenzijde van de woning van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.889,35 inclusief meerwerk. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 17 juli 2012.   De consument heeft een bedrag van € 2.589,53 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 16 juli 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het kitwerk aan de vervangen ruiten is niet strak uitgevoerd. Sommige kitranden zijn 2 mm, andere 5 mm. Het verschil is duidelijk zichtbaar op plaatsen waar de kitrand aan de buitenkant dikker is dan aan de binnenkant. Het verfwerk is uitgevoerd tijdens een vochtige periode. Op diverse plekken, met name op de luiken, zijn duidelijk druppels op het geverfde werk te zien. Daarnaast is de verf op diverse plekken niet dekkend. Het verfwerk aan 2 van de 3 buitendeuren is bijzonder slecht uitgevoerd. De deuren lijken onvoldoende voorbewerkt. De verflaag is onregelmatig en niet strak aangebracht. De verf heeft niet overal gedekt. Dit geldt ook voor de dakkapellen. De kozijnen aan de binnenkant zijn niet volledig geverfd. Een liggend kozijn is uitgefreesd om een te groot besteld raam passend te krijgen. De ondernemer heeft uiteindelijk een kleiner raam besteld, maar de ontstane ruimte met houtvulmiddel opgevuld. Regenpijpen en vensterbanken zijn na het verven niet schoongemaakt, waardoor verfvlekken niet meer of lastig te verwijderen zijn. De houten kappen rond ramen aan de voorzijde van het huis zijn niet geverfd.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Dat de kappen van de zonneschermen geschilderd moesten worden staat inderdaad niet in de opdracht, maar ik ging ervan uit dat deze ook geschilderd zouden worden.   In eerste instantie verlangt de consument dat het verfwerk grondig wordt geschuurd tot een glad oppervlak en strak afgelakt. Bovendien moet er een oplossing voor de afwerking van de kitranden in huiskamer en keuken worden gevonden. De kitrand in het raam van het bijhuis moet vervangen worden en de door toedoen van de ondernemer gebarsten ruit in de voordeur moet worden vervangen. Ter zitting heeft de consument echter aangegeven door de opstelling van de ondernemer geen vertrouwen meer in hem te hebben. Een financiële afwikkeling, in die zin dat het depot aan hem wordt uitgekeerd, heeft thans zijn voorkeur.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de consument op 21 augustus 2012 een voorstel gedaan. De punten voordeur, zijdeur, verregende luiken, kitwerk raam bijhuis, klemranden 2 stuks en diversen aan de binnenzijde ramen, heeft de ondernemer gezien. Uit te voeren eind september, begin oktober. De consument diende een redelijk bedrag, € 3.000,– te betalen. Het voorstel van de ondernemer heeft de consument weggewuifd. De enkele beglazing heeft de ondernemer niet afgemest, omdat dit duurzamer is. Het standpunt van de consument dat door het bijwerken c.q. overschilderen geen standaard resultaat te zien zal zijn, komt er op neer dat de ondernemer dus niet capabel is om deze werkzaamheden uit te voeren. De ondernemer is niet bereid om het erf van de consument nog te betreden. De restschuld van € 2.589,35 is en blijft staan. Kosten door derden gemaakt, worden niet vergoed.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Vaktechnisch oordeel Algemeen Regenpijpen en vensterbanken zijn na het verven niet schoongemaakt. In het raamkozijn van de meditatieruimte, op de begane grond (zijgevel), bevinden zich twee ruiten. Om een te groot bestelde ruit passend te plaatsen in het raamkozijn zijn freeswerkzaamheden uitgevoerd op de onderdorpel. De schilder heeft uiteindelijk een kleinere ruit besteld, maar heeft de ontstane ruimte opgevuld met houtvulmiddel. Het gevolg hiervan is dat er een verschil zichtbaar is tussen de twee ruiten in het raamkozijn.   Voorgevel Raamkozijnen met klepramen – Van de raamkozijnen op de begane grond en verdieping zijn de sponningen aan de scharnierzijde niet geschilderd. Dit deel van de sponning behoort bij de buitenzijde. Het klepraam had even losgeschroefd moeten worden om die sponningzijde te schilderen. Bij de raamkozijnen van de begane grond ziet men, als het raam in geopende stand staat, in de hoek van de sponning, de groene kleur van de vorige verflaag. Bij de andere raamkozijnen valt het niet of minder op omdat die sponningen voorheen een lichte kleur hadden. – Het kitwerk aan de vervangen ruiten is niet op de juiste wijze uitgevoerd. Het kitwerk is uitgevoerd op 3 ramen (begane grond) die elk bestaan uit 4 afzonderlijke glasvlakken van 45 x 45 cm. Het verschil is duidelijk zichtbaar op plaatsen waar de kitrand aan de buitenkant dikker is dan aan de binnenkant. Aan de binnenkant is extra verf aangebracht om het aanzicht te corrigeren. De totale breedte van de verfzoom op het glas varieert tussen de 5 en 10 mm. Dat is veel te veel.   Voordeur (paneeldeur) – In het oppervlak van de voordeur bevinden vele ongerechtigheden, zoals zakkers, schuurkrassen, en andere oneffenheden in de ondergrond. Zie punt 5: Toelichting. – Een ruit in de voordeur is gebroken.   Luiken – In de afwerklaag van diverse luiken zijn kleine opengesprongen blaasjes zichtbaar. Bovendien is de laklaag op enkele luiken verregend. – De verbindingen van onderdorpel en stijlen van de bovenzijde staan allemaal “open”. Deze behoren gerepareerd te worden. Inwatering kan nu ruimschoots plaatsvinden in en achter het houtwerk. De luiken zijn voorzien van een afsluitend verfsysteem.   Dakkapel – Van een (1) draairaam is de omtrekspeling onvoldoende, met als gevolg dat deze in de sponning klemt en ook op de onderdorpel. De laklaag is op die plaatsen dan ook beschadigd.   De houten kappen van de zonneschermen – Deze zijn niet geschilderd. Opmerking: Dit onderdeel is niet in de offerte omschreven en berekend.   Zijgevel Raamkozijn verdieping – In eerste instantie is het kozijn en draairaam in gesloten toestand afgeschilderd. In een later stadium is het draairaam bijgewerkt en overgeschilderd. Dat is in lichte mate waarneembaar, maar is wel technisch en esthetisch acceptabel afgewerkt. – Daarentegen zijn de hoeken van de onderdorpel/stijlen slecht geraakt met lakverf en had de onderdorpel gladder afgewerkt kunnen worden.   Achterdeur – Het oppervlak van de deur is afgelakt m.b.v. een lakrollertje. Dit heeft tot gevolg dat de verffilm het effect geeft van een sinaasappelhuid. – De onderdorpel van het deurkozijn is plaatselijk minder goed gedekt.   Luiken (keuken) – Op ooghoogte zijn in de afwerklaag enkele kleine opengesprongen blaasjes zichtbaar. Opmerking: de blaasjes zijn ontstaan door opgesloten oplosmiddel van de aangebrachte verf, in de poriën van het hout. Het oplosmiddel wil toch verdampen en doet dat dan ook met dit als gevolg.   Raamkozijn keuken – De consument vindt dat het verfsysteem streperig is aangebracht en opgedroogd. Zie punt 5, toelichting deskundige.   Bijhuis Raamkozijn verdieping – Het kitwerk langs een stijl is sterk gerimpeld.   Raamkozijn begane grond – De schroeven in de beide neuslatten zijn niet in het hout “verzonken” aangebracht. Opmerking: Dit is niet noodzakelijk. Maar volgens de consument was met de aannemer afgesproken de schroeven wel in het hout verzonken aan te brengen.   Luiken – De onder- en bovenzijde van de luiken zijn niet afgeschilderd.   Achterdeur – De laklaag is plaatselijk (3e deel van onderen) “weggeschoten”. De ondergrond “schijnt” erdoor heen.   Herstel Is herstel technisch mogelijk       :  ja /  nee Zo ja, welke technische oplossing(en) is (zijn) er mogelijk: Herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd aan de volgende punten uit de inspectie;   – Regenpijpen en vensterbanken voor zover mogelijk ontdoen van verfresten. De regenpijp is eventueel ook over te schilderen met een hechtprimer en een aflaklaag.   Voorgevel Raamkozijnen met klepramen – De sponningen aan de scharnierzijde van de desbetreffende ramen overschilderen. – Het kit- en bijbehorende schilderwerk herstellen. Te brede kitzomen verwijderen, opnieuw afkitten en overschilderen.   Voordeur (paneeldeur) – Ruit vervangen door een nieuwe. – De gehele voordeur aan de buitenzijde schuren/slijpen, oneffenheden plamuren (vlakvol), voor- en aflakken.   Luiken – Eventuele openstaande verbindingen vooraf repareren met een houtreparatiemiddel. – De luiken waarop blaasvorming is opgetreden en daar waar de afwerklaag is verregend, licht afschuren en overlakken met lakverf (inclusief de boven en onderzijde).   Dakkapel – De omtrekspeling van het klemmende raam herstellen en de onderdorpel en raam bijwerken.   Zijgevel Raamkozijn verdieping – De gehele onderdorpel bijwerken en overlakken.   Achterdeur – De onderdorpel van het deurkozijn bijwerken en overlakken.   Luiken (keuken) – De luiken waarop blaasvorming is opgetreden, licht afschuren en overlakken met lakverf (inclusief de boven en onderzijde).   Bijhuis Raamkozijn verdieping – Het gerimpelde kitwerk langs een stijl herstellen.   Raamkozijn begane grond – De schroeven in de beide neuslatten opnieuw in het hout aanbrengen en de neuslat overschilderen.   Luiken – De onder- en bovenzijde van de luiken bijwerken en overlakken.   Achterdeur – De laklaag plaatselijk (3e horizontale deel van onderen) bijwerken en de deur overlakken.   Schilderwerk Herstelkosten schilderwerk De herstelkosten van bovenstaande onderdelen zullen zijn: Loonkosten 16 uur x € 45,–: € 720,– Materiaalkosten: € 144,– Totaal exclusief BTW: € 864,– BTW 6%: € 51,84 Totaal inclusief BTW: € 915,84   Toelichting deskundige Buitenschilderwerk in zijn algemeenheid – (…) Het aangebrachte verfsysteem is op een juiste wijze aangebracht. De laagdikte, glansgraad e.d. is heel goed. Het verwachtingspatroon van de consument is in deze te hoog gesteld. Ik heb tijdens de inspectie uitgelegd dat de eisen van schilderwerk tussen binnen- en buitenschilderwerk verschillen. Bij buitenschilderwerk liggen de technische eisen hoger dan de esthetische en bij binnenschilderwerk andersom. – Om die reden moet gesteld worden dat het buitenschilderwerk, m.u.v. de op- en aanmerkingen omschreven onder punt 3. Inspectie, technisch en esthetisch zondermeer goed zijn uitgevoerd.   Voordeur – De op zich fraaie voordeur bestaat uit twee kussenpanelen met rondom vele bewerkelijke kraaldelen. Een dergelijke voordeur verdient extra aandacht om daar vaktechnisch iets moois van te maken. Helaas is dat laatste niet uit de verf gekomen. Het is jammer dat de schilder hier te weinig aandacht heeft geschonken.   Te brede kitzomen – De aannemer heeft de intentie gehad de nieuwe ruiten op een technisch verantwoorde wijze te plaatsen, mede door het feit dat het enkele beglazing betreft. De afstemming van de kit- en werkzaamheden aan beide zijde van de ruitjes is alleen wel erg breed uitgevallen.   Raamkozijn passend gemaakt – Onder punt 3, Inspectie zijn de bevindingen omschreven. De vraag is nu na deze constatering; moet dit op de een of andere manier hersteld worden en zo ja, op welke wijze. – Heb gevraagd aan de consument hoe zij zich dit voorstellen als dit aan de orde komt. Men dacht niet speciaal aan het herstellen maar hebben wel willen laten zien dat zij een afwerking hebben gekregen die niet gevraagd is. Ik heb geen herstelkosten hiervoor berekend.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennis genomen van de inhoud en de conclusies zoals opgenomen in het rapport van de deskundige, neemt deze over en maakt deze tot de hare. Voorts overweegt de commissie dat de ondernemer ingevolge artikel 5 lid 1 van de toepasselijke Algemene Consumentenvoorwaarden voor het AF-erkende schilders-,behangers- en glaszetbedrijf in Nederland het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst zal uitvoeren. Artikel 5 lid 4 bepaalt voorts dat de ondernemer aansprakelijk is voor de schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend.   Dat tot de opdracht aan de ondernemer behoorde het schilderen van de kappen van de zonneschermen, is de commissie niet gebleken. Dit behoorde derhalve niet tot de verplichtingen van de ondernemer. Uit het rapport van de deskundige volgt dat niet gezegd kan worden dat de ondernemer in alle opzichten goed en deugdelijk werk heeft geleverd. De deskundige is weliswaar van mening dat de ondernemer in technisch en esthetisch opzicht voor wat betreft het buitenschilderwerk goed werk heeft geleverd, doch hij zondert daarvan uit de opmerkingen de hij in onderdeel 3 van het rapport heeft opgesomd. Naar het oordeel van de commissie is dat zowel naar aard als naar de omvang een dermate groot aantal tekortkomingen waarvoor de ondernemer aansprakelijk is, dat in zijn totaliteit bezien de conclusie dient te zijn dat de ondernemer jegens de consument in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst te kort is geschoten. De tekortkomingen kunnen de ondernemer ook worden toegerekend, zodat er in beginsel aanleiding is om de ondernemer herstel op te dragen. Gelet evenwel op het standpunt van de ondernemer dat hij geen voet meer op het erf van de consument wenst te zetten en de uitspraak van de consument ter zitting dat hij geen vertrouwen meer heeft in de ondernemer, zal de commissie het geschil in financiële zin beslechten in na te melden zin. Daartoe zal de commissie aansluiting zoeken bij het door de deskundige begrote bedrag van de herstelkosten, met dien verstande dat de commissie met betrekking tot de kwestie van de onnodig uitgefreesde onderdorpel van het bijhuis een aanvullende schadevergoeding zal toekennen, nu de ondernemer de aanvankelijk uitgevoerde werkzaamheden had behoren te vermijden en de consument thans een resultaat heeft gekregen waarop hij niet had behoeven te rekenen. Het bedrag dat de ondernemer aan de consument als vervangende schadevergoeding dient te betalen stelt de commissie in totaal vast op € 1.200,– inclusief BTW.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer voert geen werkzaamheden meer uit. De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.200,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 101,68 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Van het depot wordt een bedrag van € 1.301,68 aan de consument uitgekeerd. Het restant, zijnde € 1.287,67, wordt aan de ondernemer uitgekeerd.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 685,–.   Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, is de ondernemer tevens de wettelijke rente over dit bedrag verschuldigd vanaf een maand na de verzenddatum van het bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 21 december 2012.