Onderzoek naar niet goed werkende meter op initiatief van consument, in dit geval geen aanleiding te twijfelen aan de oprechtheid van de consument, kosten van onderzoek voor rekening van ondernemer

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Fraude    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 54294

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil heeft betrekking op een niet goed werkende meter.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben sinds enkele jaren een veel te hoog energieverbruik. Mijn man heeft enkele malen met de ondernemer telefonisch contact gehad, maar wij werden hier niet echt geholpen. Wij dachten dus dat de fout bij ons lag. In oktober is mijn man overleden en sta ik dus alleen voor deze hoge kosten. Ik heb besloten om een elektromonteur te laten komen om alles door te meten. Hij heeft geconstateerd dat de meter van de ondernemer afwijkt. Ik heb toen de ondernemer gebeld en ik moest eerst € 190,– betalen om een monteur te laten komen. Dit bedrag zou ik terugkrijgen als de meter defect was. De monteur heeft de meter vervangen. Ik word er nu van beschuldigd dat ik frauduleuze handelingen heb verricht aan de meter en de € 190,– krijg ik niet terug. Tevens moet ik € 113,80 betalen voor de schade. Ik heb geen frauduleuze handelingen verricht.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht van de consument betreft de kosten van het meteronderzoek en de daarbij geconstateerde fraude aan de meter. De consument is van mening ten onrechte als fraudeur te worden aangezien, en wenst restitutie van de kosten van het onderzoek en de kosten in verband met geconstateerde magneetfraude. De consument wenst dat het teveel aan energieverbruik betaalde wordt herberekend over de periode 2006 tot 2011. Daarnaast wenst de consument dat de door haar gemaakte onkosten worden vergoed.   Op 29 december 2010 is de elektriciteitsmeter in de woning van de consument geijkt en werd een afwijking van 160% geconstateerd. Naar aanleiding van deze constatering werd de elektriciteitsmeter voor verder onderzoek vervangen. Uit nader onderzoek is gebleken dat de meter door een extern magnetisch veld is beïnvloed, zie het ijkrapport d.d. 14 januari 2011 2011/E/0085. Voorts verwijzen wij hierbij naar het [naam rapport]-rapport inzake "Theoretisch onderzoek naar kWh-meterfraude met permanente magneten”.   Indien uit onderzoek blijkt dat de meter is gemanipuleerd en dat de kWh-meter beschadigingen vertoont, worden de kosten op grond van het gestelde in artikel 4.6, lid c en artikel 4.7 van de algemene voorwaarden in rekening gebracht. De consument is immers jegens ons verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat er met de aan de consument ter beschikking gestelde elektriciteitsaansluiting – waarvan de meter onderdeel uitmaakt – gebeurt. De onderzochte meter wordt nog bewaard tot 27 februari 2012.   Uit het onderzoek van de meter ter plekke en het vervolgonderzoek, blijkt dat de meter door middel van een sterke magneet is gemanipuleerd. Een dergelijke aangetroffen afwijking kan verder alleen veroorzaakt zijn door brand of blikseminslag. Echter zou in dat geval meer schade aan installatie en apparatuur zijn opgetreden.   Door het aanbrengen van een extern magnetisch veld wordt de remmagneet van de meter direct verzwakt. Hierdoor zal de meter zodra het externe magnetische veld verwijderd is, een blijvende positieve afwijking krijgen.   Op 8 maart 2011 hebben wij een correctieverzoek bij de leverancier van de consument ingediend voor de periode van 5 november 2009 tot 13 januari 2011. Dit correctieverzoek betrof het in mindering brengen van 1.108 kWh op de jaarafrekening van 2009/2010 waardoor het jaarverbruik voor die periode op 5.346 kWh uitkomt. Dit verbruik komt overeen met het jaarverbruik in de periode 2007/2009. Het historisch verbruik van de consument laat een zeer schommelend gemiddeld jaarverbruik zien.   In de periode 2004/2006 lag het jaarverbruik rond de 6.000 kWh, daarna daalt het jaarverbruik tot 4.000 kWh. Vanaf 2010 stijgt het verbruik weer tot circa 6.500 kWh met een explosieve stijging in 2010 tot circa 11.000 kWh.   Zowel krachtens de redelijkheid en billijkheid als krachtens de op de aansluiting van toepassing zijnde algemene voorwaarden mag de consument geen handelingen verrichten of te doen verrichten, waardoor de hoeveelheid getransporteerde elektriciteit niet (goed) kan worden vastgesteld. Aangezien de consument een zorgplicht heeft voor de meter en zich dient te onthouden van handelingen of het toelaten van frauduleuze handelingen heeft de consument een nota wegens behandelingkosten meterfraude ten bedrage van € 113,80 ontvangen.   Wij zijn niet schadeplichtig jegens de consument aangezien wij niet toerekenbaar tekortgeschoten zijn in de nakoming van haar verplichtingen uit overeenkomst met de consument noch hebben wij onrechtmatig gehandeld jegens de consument.   Wij zijn van mening dat wij op basis van de hierboven weergegeven feiten en omstandigheden bevoegd en genoodzaakt was nader onderzoek te laten plegen naar de toestand van de meter en alle hiermee gepaard gaande, redelijke kosten bij de consument in rekening te brengen.   Wij hebben geconstateerd dat er met de meter is gemanipuleerd, waarvoor de consument, die de meter voor ons houdt, aansprakelijk is ongeacht wie de feitelijke handeling heeft verricht.   Volgens ons is de consument het aan hem in rekening gebrachte dan ook volledig verschuldigd.   Gelet op het vorenstaande verzoeken wij uw commissie de klacht ongegrond te verklaren.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft ter zitting vastgesteld dat de door de consument gewenste herberekening inmiddels heeft plaatsgevonden. Punt van geschil is nog slechts de vraag of de consument gehouden is tot betaling van de nota wegens behandelingskosten meterfraude. Naar het oordeel van de commissie bestaat in dit geval aanleiding het voordeel van de twijfel aan de consument te geven. Immers, het is de consument zelf geweest die in verband met het hoge energieverbruik een onderzoek heeft laten instellen, waaruit bleek dat de meter inderdaad niet goed werkte. Naar het oordeel van de commissie bestaat in dit geval geen aanleiding te twijfelen aan de oprechtheid van de consument en bestaat aanleiding de betreffende factuur kwijt te schelden. Nu de consument de factuur heeft betaald, zal dit bedrag aan haar worden toegekend.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 113,80. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 14 juli 2011.