Onderzoekplicht consument. De consument heeft niet getracht om informatie over de zelf uitgekozen tegels te verkrijgen.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GRO08-0046

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 september 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het renoveren van de tuin van de consument met bijlevering van materialen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 32.795,–. De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vond plaats op 15 december 2007. De consument heeft op 1 maart 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Onderdeel van de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden was het leggen van Oud-Hollandse betontegels van 1 m². In 2007 bleek dat de tegels veel roestplekken vertoonden. Zij zijn in december 2007 vervangen. Al spoedig bleek dat er bij de vervangende tegels sprake was van uitbloei. Begin 2008 is er ook weer een begin van roestvorming geconstateerd. Ik heb dat aan de ondernemer gemeld, hij is komen kijken en heeft de tegels in mei 2008 met een speciaal schoonmaakmiddel tegen uitbloei behandeld. Na enkele maanden bleken er nog veel witte vlekken zichtbaar te zijn en op andere plekken was de toplaag verdwenen. Op 8 augustus 2008 heb ik mij opnieuw bij de ondernemer gemeld. De klachten waren uitbloei en roestvorming op acht tegels. De ondernemer en de fabrikant van de tegels zijn op 29 augustus 2008 komen kijken en zijn tot de conclusie gekomen dat de klachten niet terecht waren.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik heb de tegels zelf uitgezocht. Toen ik dat deed stond er in de winkel geen informatie over de tegels daarbij en ook heb ik in de winkel geen informatie daarover van de verkoper gekregen. De roestplekken nemen in omvang toe. Dat het zo lang geduurd heeft voordat ik mij tot de commissie gewend heb is te wijten aan mijn rechtsbijstandverzekeraar.   Ik wil een bindende uitspraak van de commissie.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Volgens mij is de kern van het geschil dat de consument van het begin af aan niet tevreden is geweest over de door hem uitgezochte tegels. In juli 2007 is er in enkele tegels oer geconstateerd. Ik heb contact opgenomen met de leverancier en die is met de fabrikant en mij komen kijken. Wij zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de oer afbreuk aan de tegels deed. Wij stelden voor 30% korting aan de consument te geven, maar dat heeft hij afgewezen. Uiteindelijk hebben wij het hele terras en de tegels in de voortuin vervangen. Om kleurverschillen te voorkomen ook de niet aangetaste tegels. De consument heeft daarbij aangegeven liever andere tegels te willen hebben dan de door hem uitgezochte, maar daarin zijn wij niet meegegaan. Na enige maanden trad er in enkele tegels uitbloei op. Dat komt vaker voor bij betonproducten en de consument wist dat. Hij is er over geïnformeerd toen hij de tegels uitzocht bij de leverancier en hij is toen ook in het bezit gesteld van een productomschrijving. Een exemplaar daarvan treft u bij de stukken aan. Ik heb de nieuwe klacht bij de leverancier gemeld en ben gaan kijken. Wat ik geconstateerd heb is door mij met de leverancier en de fabrikant besproken. Zij oordeelden dat de uitbloei een normaal fenomeen was en geen afbreuk deed aan de kwaliteit van de tegels. Een collega deed ons een oplossing aan de hand middels een schoonmaakmiddel. Wij hebben dat aan de consument voorgesteld en na zijn akkoord hebben wij dat aangebracht. Dat was in mei 2008. Na drie maanden meldde de consument ons dat hij niet tevreden was. Er was volgens hem nog steeds sprake van uitbloei en weer van oer. Er is toen weer een schouw geweest en de conclusie was geringe oer en uitbloei. De consument wilde opnieuw alle tegels vervangen te zien en wel door andere. Ik vind dat de klacht wel erg laat bij de commissie is ingediend. Meer dan drie maanden nadat ik hem laatstelijk mijn bevindingen heb gemeld.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Dat de consument een productomschrijving heeft gekregen is mij door een employé van de leverancier verteld. Ook heeft deze mij verteld dat er borden met productinformatie bij de materialen in de showroom staan en dat onderdeel van die informatie een waarschuwing voor uitbloei is. De consument heeft de tegels zelf ook nog met een algproduct bewerkt. De verkleuring trekt nog steeds bij en zal ook op de laatste drie tegels wel wegtrekken. De oer en de uitbloei zijn minimaal en moeten met een vergrootglas gezocht worden. Ik blijf er bij dat het tijdverloop tussen de laatste keer dat er bij ons geklaagd is en het indienen van de klacht bij de commissie wel erg groot is.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Ik heb mij bij de opname laten vergezellen door [een voormalige deskundige van de commissie]. De tuin ziet er qua ligging, vormgeving en technische uitvoering uit als een plaatje. De tegels waar het om gaat liggen nu circa anderhalf jaar in de tuin. Bij een eerste globale schouw zie ik drie tegels direct bij de achterkamer die qua kleur wat lichter zijn. Bij een gedetailleerdere waarneming zijn er roestplekjes te zien op vijf tegels. Verder zijn er kleurafwijkingen te zien die je in elke tuin na anderhalf jaar gebruik waarneemt, zoals algvorming en donkere plekken door gebruik. Na schouw van vergelijkbare projecten is dit project niet aan te merken als een uitschieter in negatieve zijn. Dat de toplaag van de tegels door reiniging aangetast/verwijderd is ben ik niet met de consument eens. Er is sprake van een toplaag die bij dit soort tegels normaal is. Ik begrijp de zorg van de consument, maar hij heeft een technisch correct aangebracht terras waar nu maximaal 15% van de tegels in detail een lichte kleurafwijking heeft. Ik ben van mening dat de klacht/zorg van de consument niet rechtvaardigt dat er fysiek aan het straatwerk gesleuteld gaat worden. Het is te verwachten dat de tijd zijn werk doet. De tegels zijn en blijven een betonproduct waarvan de perfectie niet door de fabrikant gegarandeerd kan worden. Om de 15% kleurverschil kan ik niet heen, maar een duidelijke schadepost/herstelpost is niet te begroten. De kans op uitbloei van betonproducten is reeds jaren bekend en staat ook in de garantiebepalingen. Het komt gelukkig weinig voor en trekt voor 90% op den duur weg.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Partijen verschillen van mening over de vraag of de consument bij aanschaf van de tegels al dan niet productinformatie gekregen heeft. Uit het dossier blijkt dat die informatie op het tijdstip dat de consument de tegels heeft uitgezocht bij de leverancier beschikbaar was. Vast staat op grond van de verklaringen van beide partijen dat de consument de tegels zelf heeft uitgezocht en zelf met de leverancier ervan gecommuniceerd heeft alvorens ze uit te zoeken. Niet is gesteld of gebleken dat de consument heeft getracht om informatie over het product te verkrijgen. Dit gevoegd bij de omstandigheid dat het hier om een product gaat waarvan de perfectie nooit te garanderen is en waarbij kleine gebreken -waarvan in het onderhavige geval sprake is- in 90% van de gevallen door tijdverloop wegtrekken, brengt mee dat de commissie de klacht ongegrond acht.   De commissie heeft daarbij tevens overwogen dat een financiële tegemoetkoming als door de consument afgewezen niet meer aan de orde is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 25 augustus 2009.