Onderzoekswerkzaamheden zijn niet in offerte opgenomen; deze behoren niet tot opdracht.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Offerte    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47104

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.   De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het uitvoeren van diverse werkzaamheden aan de woning van de consument, waaronder het vernieuwen van het zinkwerk op een balkon aan de voorzijde van de woning, tegen de door de consument te betalen prijs van € 8.500,–.   De ondernemer heeft de consument daarnaast gefactureerd voor diverse extra werkzaamheden tot een bedrag van € 391,51. De consument heeft dit bedrag niet betaald en bij de commissie in depot gestort.   De oorspronkelijke werkzaamheden zijn opgeleverd op 26 juni 2009.   De consument heeft op 23 juni 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het zinkwerk op het balkon is gaan lekken, waardoor interieurschade is ontstaan. Naar de eerste lekkage die ik heb gemeld heeft een monteur van de ondernemer een onderzoek ingesteld. Hiervoor is een factuur gestuurd van € 178,50. Bij dit onderzoek heeft de monteur een gaatje geboord in de hemelwaterafvoer en daarbij geconstateerd dat deze niet verstopt was, dit in tegenstelling tot wat de ondernemer in een e-mail d.d. 21 juli 2010 beweerde. De lekkage is afkomstig van het balkon, dat niet lekdicht is opgeleverd, ondanks een door de ondernemer afgegeven garantie van 10 jaar. De factuur heeft dus betrekking op onnodige werkzaamheden en ik heb daartegen dan ook geprotesteerd. Tevens heb ik de ondernemer verzocht alsnog te zorgen voor een waterdicht balkon. Bij een tweede lekkage is de plaats van de lekkage nauwkeuriger bepaald. De lekkage bleek te zitten in de zinken doorvoer die vanaf de balkonvloer dwars door het balkon naar de hemelwaterafvoer loopt. Deze bleek poreus en dus lek te zijn. Bij de door de ondernemer uitgevoerde vernieuwingswerkzaamheden aan het zinken dak aan het balkon had dit onderzocht moeten worden en de poreuze doorvoer had vervangen moeten worden. Dat is niet gebeurd, zodat de ondernemer is tekortgeschoten in zijn verplichtingen. Voor de werkzaamheden naar aanleiding van de tweede lekkage is wederom een factuur gestuurd. Deze heb ik om bovengenoemde redenen eveneens betwist. Ik heb de ondernemer via mijn rechtsbijstandverzekeraar aansprakelijk gesteld voor de geleden waterschade aan mijn interieur en verzocht de voor de uitgevoerde onderzoek- en herstelwerkzaamheden in rekening gebrachte bedragen te crediteren. Daarnaast heb ik terugbetaling gevraagd van een bedrag van € 147,50. Dit bedrag heeft betrekking op een onnodig vernieuwde ontluchtingspijp. Die ontluchting was niet meer in gebruik en behoefde dus niet vernieuwd te worden. De ondernemer heeft geweigerd zijn aansprakelijkheid te erkennen.   De consument verlangt terugbetaling van een bedrag van € 147,50, creditering van facturen tot een bedrag van € 391,51, zijnde het in depot gestorte bedrag, en een vergoeding van € 848,35 wegens interieurschade.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het zinkwerk aan het dak van het balkon is door ons vakkundig en waterdicht uitgevoerd. Het behoorde niet tot onze opdracht de doorvoer vanaf het balkondak tot de hemelwaterafvoer te controleren en zo nodig te vernieuwen. Bij nader onderzoek dat door ons uitgevoerd toen de consument bleef klagen over lekkage is gebleken dat de lekkage in de doorvoer niet aan de oppervlakte zat, maar veel dieper. Aan de bovenzijde is dat niet te zien. Wij hebben het zink op het dak netjes tot over de rand van het gat in het dak waarop de doorvoer aansluit afgewerkt. Daarmee hebben wij correct aan de opdracht voldaan. De door ons gezonden facturen met betrekking tot het onderzoek naar de gemelde lekkage en tenslotte de vervanging van de doorvoer naar de hemelwaterafvoer zijn dan ook terecht. De vernieuwing van de ontluchtingspijp door het dak van de woning van de consument behoorde tot onze opdracht. Ons was niet verteld dat die pijp binnenshuis niet meer was aangesloten. Dat was van buitenaf niet te zien en er was ook geen aanleiding daarnaar een onderzoek in te stellen. Er is dus geen reden om het op het desbetreffende werkonderdeel betrekking hebbende bedrag van € 147,50 te crediteren.   De ondernemer heeft zijn standpunt ter zitting aan de hand van foto’s en tekeningen toegelicht.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De dakafvoer van het balkon loopt vanaf het zinken dakvlak verticaal omlaag door de overstek heen, komt uit onder de overstek aan de buitenkant van de erker en sluit aan op de zich langs de erker bevindende hemelwaterafvoer. Deze doorvoerbuis was nog origineel en in zink uitgevoerd. Omdat deze verrot was en verweerd, heeft deze buis voor de lekkage gezorgd. Dit was door de ondernemer niet opgemerkt en niet onderzocht. De vraag is wat een consument mag verwachten als hij met lekkages naar een bedrijf gaat en tot rigoureuze vervanging, reparaties en onderhoud opdracht geeft. Hij laat het gehele balkon aanpakken en de bedekking daarvan vernieuwen. Vervolgens ontstaat schade omdat de doorvoer door het overstek niet wordt gecontroleerd, wat in de beleving van de deskundige wel had gemoeten. De deskundige maakt melding van de vernieuwing van een ontluchting waarvan de consument creditering verlangt, maar spreekt daarover geen oordeel uit.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Bij de stukken van het geschil bevindt zich een kopie van de offerte van de ondernemer, waarin de uit te voeren werkzaamheden zijn omschreven. De offerte vangt aan met de woorden: “In aansluiting op ons prettig gesprek heb ik het genoegen u dit voorstel aan te bieden. In ons gesprek heeft u mij het volgende laten weten: (volgt een samenvattende beschrijving van de werkzaamheden, die verderop in de offerte wordt uitgewerkt)”. Ten aanzien van het balkon aan de voorzijde van de woning is de beschrijving als volgt: “Het vernieuwen van het zink en het lood en het aanbrengen van zink op het balkonhek van het balkon aan de voorzijde van de woning”. Ten aanzien van de ontluchtingspijp staat in de offerte: “de zinken ontluchting in het pannendak aan de voorzijde moet worden vernieuwd”. Nergens blijkt uit de beschrijving dat de ondernemer is opgedragen bepaalde lekkages te onderzoeken en evenmin dat de ondernemer moest onderzoeken of de te vervangen ontluchtingspijp in het pannendak binnenshuis was aangesloten. Nu in de offerte dergelijke onderzoekswerkzaamheden niet zijn opgenomen, is de commissie van oordeel dat deze niet tot de opdracht behoorden. Men kan zich afvragen, zoals de deskundige doet, of deze werkzaamheden niettemin uit een oogpunt van bij de ondernemer aanwezige deskundigheid geacht moeten worden deel uit te maken van de opdracht. Dat zou naar het oordeel van de commissie het geval zijn, als de onderhoudstoestand van de doorvoerpijp op relatief eenvoudige wijze was vast te stellen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Dan zou het immers op de weg van de ondernemer hebben gelegen om de consument daarvoor te waarschuwen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de ontluchtingspijp in het pannendak. Gebleken is dat zowel de onderhoudstoestand van de dakdoorvoer vanaf het balkon als de aansluiting op de ontluchtingspijp alleen door middel van een afzonderlijk onderzoek gecontroleerd konden worden. Het gaat de commissie te ver om van de ondernemer een dergelijk onderzoek te vergen als daartoe niet uitdrukkelijk opdracht is gegeven en daarvoor een prijs is overeengekomen, hetzij vooraf, hetzij op basis van nacalculatie. De door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte bedragen voor het onderzoek naar en het herstellen van de lekkage acht de commissie niet onredelijk.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 391,51 als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 7 maart 2011.