Ondeugdelijke levering: Niet aannemelijk dat defect vloerverwarming het gevolg is van blikseminslag.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (on)deugdelijke levering / uitvoering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 65143

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 juni 2009 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht het verrichten van diverse verbouwingswerkzaamheden, waaronder het verbouwen van de badkamer inclusief het aanleggen van vloerverwarming tegen de door de consument voor alle werkzaamheden te betalen prijs van € 30.000,– inclusief BTW. De overeenkomst is uitgevoerd in of omstreeks januari 2010.   De consument heeft op 14 oktober 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument is van mening dat de ondernemer ondeugdelijk werk heeft geleverd en stelt hiertoe het navolgende. In augustus 2011 is de elektriciteit uitgevallen. Na onderzoek bleek dit te zijn veroorzaakt door een defecte vloerverwarming. Er was sprake van kortsluiting, die het gevolg was van een gebrekkige vloerverwarming. Dit defect is hersteld. Op 9 oktober 2011 bleek dat de aardlekschakelaar behorende tot de vloerverwarming was uitgeklapt. Deze schakelaar is weer ingeklapt, maar enkele dagen later bleek de vloerverwarming niet te werken. Het bedrijf dat de vloerverwarming in opdracht van de ondernemer heeft geïnstalleerd, stelt dat er sprake is geweest van overbelasting, die alleen veroorzaakt kan zijn door een blikseminslag. Hiervoor bestaat echter geen enkel bewijs. Het is ook niet aannemelijk dat een blikseminslag de oorzaak is, omdat in dat geval meerdere apparaten defect zouden gaan. Daarnaast was er in augustus 2011 ook al sprake van kortsluiting met doorbranding tot gevolg. Er is sprake van een ondeugdelijk product.   Bij brief van 20 maart 2012 heeft de gemachtigde van de consument de klacht van de consument aangevuld en hiertoe het navolgende gesteld. Sinds februari 2012 komt het stucwerk van de muur naar de slaapkamer tevens grenzend aan de douchewand los. Een jaar geleden was er ook al sprake van vochtproblematiek. De ondernemer heeft toen herstelwerkzaamheden uitgevoerd.   Naar aanleiding van het deskundigenrapport heeft de gemachtigde van de consument per brief van 23 april 2012, samengevat weergegeven, nog het navolgende opgemerkt.   De herstelkosten zijn door de deskundige te laag ingeschat. Alleen al de vloerverwarming kost ongeveer € 600,–. Dit volgt uit de offerte van de ondernemer zelf uit 2009. De deskundige heeft bovendien de kosten van herstel van het stucwerk niet meegenomen. Deze herstelkosten worden begroot op € 100,–.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De oorzaak ligt in ieder geval bij de ondernemer. Het valt op dat de leverancier van de vloerverwarming in zijn reactie op het deskundigenrapport zelf stelt dat de draad volledig kapot is. Volgens de leverancier waarschijnlijk door een overbelasting. Dat kan echter niet de oorzaak zijn geweest, omdat in dat geval meerdere apparaten kapot gegaan zouden zijn. Ik stem er mee in dat de ondernemer de herstelwerkzaamheden zelf uitvoert en dat dit zo spoedig mogelijk gedaan wordt.   De consument verlangt dat de gebreken op kosten van de ondernemer worden hersteld.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer weerspreekt de klacht van de consument en voert hiertoe het navolgende aan. De schade waarop de klacht betrekking heeft is niet het gevolg van een gebrekkig product maar van blikseminslag. De ondernemer is hiervoor niet aansprakelijk.   Naar aanleiding van het deskundigenrapport heeft de gemachtigde van de ondernemer per brief van  9 mei 2012, samengevat weergegeven, het navolgende opgemerkt.   De deskundige heeft zijn stelling dat blikseminslag niet de oorzaak van de storing kan zijn niet deugdelijk onderbouwd. Het is ook onduidelijk of de deskundige de tegels daadwerkelijk heeft verwijderd om de vloerverwarming te controleren en door te meten of dat dit enkel een aanname van de deskundige betreft. De conclusies van de deskundige worden ook weersproken door het bedrijf dat de vloerverwarming in opdracht van de ondernemer heeft geïnstalleerd. De ondernemer heeft twijfels over de deugdelijkheid van het deskundigenrapport.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De aanvullende klacht met betrekking tot het stucwerk wordt erkend. Deze klacht zal zo spoedig mogelijk kosteloos worden hersteld. De leverancier van de vloerverwarming trekt de deskundigheid van de door de commissie benoemde deskundige in twijfel. Ik heb daar zelf geen oordeel over. De tegels kunnen niet hergebruikt worden en zullen vervangen moeten worden door nieuwe tegels.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 18 april 2012, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het niet meer werken van de vloerverwarming is ontstaan door een breuk in het matje onder de tegels of door een productiefout. Uit te sluiten is het gevolg van blikseminslag want dan zouden meerdere apparaten in het huis het hebben begeven. Het doorslaand vocht komt doordat er water tijdens het douchen via de schroeven, waarmee de douchewand is vast gezet, achter de tegels komt en zo het stucwerk in de slaapkamer aantast.   De omvang van de geconstateerde gebreken is ernstig. Herstel is mogelijk. Hiertoe dienen de volgende herstelwerkzaamheden uitgevoerd te worden. De douchecabine en de bak demonteren, de tegelvloer verwijderen en de vloerverwarming er uit halen. De nieuwe vloerverwarming monteren (eerst testen) waarna de tegels weer gelegd kunnen worden. De douchebak en de cabine plaatsen. De douchewand zo afkitten dat er geen water via de schroefgaten kan lopen.   De herstelkosten bedragen bij benadering: Arbeidsloon, 28 uur à €  45,–: €  1.260,– Materialen: vloerverwarming, tegels, tegellijm, voegmiddel, kit:  € 450,– Subtotaal: € 1.710,– 19% BTW: € 324,90 Totaal: € 2.034,90   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie komt het deskundigenrapport zowel feitelijk als vaktechnisch juist voor. De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare.   De commissie verwerpt derhalve het argument van de ondernemer en van de leverancier van de vloerverwarming dat het defect zou zijn ontstaan door overbelasting (blikseminslag). De commissie is het met de deskundige eens dat blikseminslag kan worden uitgesloten, omdat in dat geval meerdere apparaten kapot gegaan zouden zijn. Dat is niet het geval geweest. Ook heeft de ondernemer niet aan de hand van verifieerbare gegevens aannemelijk gemaakt dat er daadwerkelijk een blikseminslag is geweest. Dat de leverancier van de vloerverwarming, die feitelijk belanghebbende is bij de uitkomst van dit geschil, over de meest geavanceerde meetapparatuur beschikt om dergelijke systemen door te meten, leidt niet tot een ander oordeel.   Bovendien erkent de leverancier van de vloerverwarming in zijn brief van 7 mei 2012 dat de draad volledig kapot is.   Tenslotte neemt de commissie het eerdere defect van de vloerverwarming in augustus 2011 mede in ogenschouw.   Nu niet aannemelijk is dat het defect ontstaan is door een blikseminslag is de ondernemer aansprakelijk voor het herstellen van het defect. Of en zo ja, in hoeverre de ondernemer hiervoor verhaal kan halen bij de leverancier van de vloerverwarming valt buiten het kader van dit geschil.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De consument heeft ingestemd met het uitvoeren van de door de deskundige noodzakelijk geachte herstelwerkzaamheden door de ondernemer. De ondernemer heeft zich hiertoe bereid verklaard. De ondernemer zal de door de deskundige omschreven herstelwerkzaamheden met betrekking tot zowel de vloerverwarming als het stucwerk zo spoedig mogelijk moeten (laten) uitvoeren.   Derhalve kan in het midden worden gelaten of de deskundige de kosten van de noodzakelijke geachte herstelwerkzaamheden juist heeft begroot.   Tevens zal de ondernemer het door de consument betaalde klachtengeld moeten vergoeden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer voert de in het deskundigenrapport onder “Herstel omschreven herstelwerkzaamheden” zo spoedig mogelijk kosteloos uit.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 350,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven op 12 juni 2012.